Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання пам'яток в процесі викладання історії

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 930. 2: 371. 315. 1
                                                                                                                                        А. І. ЛЕВДЕР
 
ВИКОРИСТАННЯ ПАМ'ЯТОК В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ
 
Анотація
В даній статті розглядається проблема використання пам'яток в процесі викладання історії у вищій школі.
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема использования пам'яток в процессе преподавания истории у вышей школе.
 
Annotation 
This article deals with the problem of the monument, using in the process of teaching history in the high school.
 
Зміни в шкільній історичній освіті, які відбуваються останнім часом в Україні, вимагають удосконалення навчально-виховного процесу в сучасній українській школі. Одним із шляхів удосконалення може стати впровадження технологізації навчальної діяльності.
Що слід розуміти під технологізацією навчальної діяльності? Під технологізацією навчальної діяльності, ми пропонуємо розуміти використання технологічних засобів – алгоритмів, логічних схем, пам'яток, які системно, керовано та ефективно впливають на навчальну діяльність учнів.
Використання технологічних засобів дозволило б інтенсифікувати навчання шкільних курсів історії, активізувати навчально-виховний процес, підвищити ефективність навчання історії. Отже проблема технологізації навчальної діяльності є актуальною і своєчасною.
Проаналізувавши навчально-методичну літературу 20-го ст., ми з'ясували, що в більшій мірі технологізація навчання історії в ці роки проявилася в організації роботи за пам'ятками. Пам'ятка – це своєрідна схема, побудована із ряду логічних і послідовних запитань, яка містить в собі вказівки про спосіб діяльності. Наприклад, опиши, згадай, визнач суттєві ознаки, з'ясуй, зроби висновки, охарактеризуй поясни, виділи головне, доведи тощо.
Прихильниками такого виду роботи були К. В. Агібалов, П. В. Гора, Ф. Б. Горелік, Н. Г. Дайрі, Г. М. Донський, Н. І. Запорожець, І. Б. Шкарина [1; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 27]. Розроблені ними пам'ятки використовувалися на уроках історії у 4-5 класах, а більш складніші – у старших класах. За словами Н. Г. Дайрі пам'ятка є своєрідним інструментом поетапного, логічного вивчення конкретних історичних фактів, явищ, формування навиків самостійної роботи [13, с. 84]. Відомі радянські вчені К. В. Агібалов та Г. М. Донський, які зазначали, що формування в учнів умінь і навичок потребують відпрацювання в них умінь самостійно аналізувати факти. Саме з цією метою вони рекомендували використовувати пам'ятки, які слугують для аналізу деякихтипових історичних явищ. Пам'ятка складається із ряду запитань, поставлених у певній послідовності. Повідомлена і один раз записана у зошит пам'ятка в майбутньому стане засобом вивчення інших аналогічних історичних явищ [1, с 24].
У 1992 році учителями-методистами – В. О. Мисаном та Ю. П. Олексиним був укладений навчально-методичний посібник «Пам'ятки на уроках історії» [25], в якому вперше зібрані пам'ятки, розроблені в 70-80-і роки XX ст. і видруковані в єдиному на той час науково-методичному часописі «Преподавание истории в школе». Характерною особливістю посібника є те, що у ньому здійснена одна із перших систематизацій пам'яток.
Аналіз сучасної навчально-методичної літератури з історії показує, що більшість авторів, використовують пам'ятки при укладанні підручників, робочих зошитів, та методичних посібників. До таких авторів можна віднести О. Бондровського, В. Дрібницю, С. Голованова, С. Костирко, В. Власова, О. Куче-рука, О. Данилевську, О. Малій, В. Мисана, В. Нартова, Б. Шалагінова, О. Ша-лагінову [2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26].
З огляду на вище сказане можна стверджувати, що на сьогоднішній день проблема використання технологізації в процесі навчання історії в школі є актуальною і такою яка досліджується. Але на превеликий жаль ця проблема не досліджується у вищій школі. Логічно виникає питання, чи можна застосувати пам'ятки в процесі викладання історичних курсів у вищій школі?
Перелік тем в курсі «Історія слов'янських народів», а саме: «Польська держава в період правління династії П'ястів», «Польська держава в період правління династії Ягелонів», «Великоморавська держава», «Становлення та розвиток Чеського королівства у IX-XIV ст. «, «Сербські землі в IX – в першій половині XV ст. «, «Гуситський рух. Занепад Чеської державності (XV – перша половина XVII ст. «, «Південнослов'янські землі під владою османів XIV – XVII ст. «, «Хорватські та словенські землі під владою Габсбургів і Венеції (XVI-XVIII ст. «, «Національно-визвольний рух у польських землях наприкінці XVIII – в 60-х pp. XIX ст. «, «Національне відродження та спроби відновлення чеської державності в XVIII -XIX ст. «, «Відновлення сербської державності (кінець XVIII – перша поло вина XIX ст. «, «Чорногорія в боротьбі за незалежність (XVII – перша половина XIX ст. «, «Відновлення болгарської державності. Болгарія в другій половині XIX - на початку XX ст. «, «Слов'янські народи в роки Першої світової війни», «Друга світова війна: причини, учасники, плани, характер», дозволяє використання пам'яток під час їх вивчення.
Наприклад, під час вивчення тем: «Польська держава в період правління династії П'ястів» (Мешко І, Болеслав III Кривоустий, Казимир III Великий), «Польська держава в період правління династії Ягелонів» (Ягайло, Сигізмунд II Август, Сигізмунд Ваза), «Великоморавська держава» (Кирило, Мефодій), «Становлення та розвиток Чеського королівства у IX-XIV ст. « (Вацлав, Вацлав II, Карл IV), «Сербські землі в IX – в першій половині XV ст. « (Стефан Душан), «Гуситський рух. Занепад Чеської державності (XV – перша половина XVII ст. « (Ян Гус, Ян Жишка),, «Хорватські та словенські землі під владою Габсбургів і Венеції (XVI -XVIII ст. « (Томислав), «Чорногорія в боротьбі за незалежність (XVII - перша половина XIX ст. « (Петро І Негош, Петро II Негош), «Відновлення бол гарської державності. Болгарія в другій половині XIX – на початку XX ст. « (С. Стамболов, О. Стамболійський, X. Ботев) студенти можуть використати пам' ятку для характеристики історичної особи.
Пам'ятка для характеристики історичної особи.
Інтереси якого прошарку суспільства виражав? В чому полягала мета і прагнення цього прошарку?
Якими особистими якостями володів? Чи відповідали вони для вирішення поставленої мети?
Які засоби використовував для досягнення мети? Дай їм оцінку.
Запам'ятай і опиши найбільш важливі історичні факти суспільної діяльності особи.
Які результати мала його діяльність? Дай оцінку.
Подумай і скажи: який вклад зробила дана особа в історію; чи була ця діяльність прогресивною, реакційною.
За допомогою такої пам'ятки студенти мають змогу вивчати життя та діяльність історичних осіб, якими внутрішніми якостями володіла особистість, визначати який вклад зробила особа в історію. Така пам'ятка допоможе студентам проводити детальну характеристику, працювати самостійно та поетапно, робити висновки та узагальнення.
Пам'ятку для характеристики повстань, студенти можуть використати під час вивчення тем: «Гуситський рух. Занепад Чеської державності (XV – перша половина XVII ст. « (Повстання станів 1620 p.), «Південнослов'янські землі під владою османів XIV-XVII ст. « (Прилепське повстання 1564-1565 pp., Тирнівсь-ке повстання 1598 p.), «Хорватські та словенські землі під владою Габсбургів І Венеції (XVI-XVIIІ ст. « (Повстання 1573 під проводом Матія Губця), «Національно-визвольний руху польських землях наприкінці XVIII -в 60-х pp. XIX ст. « (Листопадове повстання 1830-1831 pp., Січневе повстання 1863-1864рр.), «Національне відродження та спроби відновлення чеської державності в XVIII – XIX ст. « (Празьке повстання 1848 p.), «Відновлення сербської державності (кінець
XVIII – перша половина XIX ст. « (Перше сербське повстання 1804-1813 pp., Друге сербське повстання 1815 p.), «Відновлення болгарської державності. Бол гарія в другій половині XIX – на початку XX ст. « (Квітневе повстання 1876 p.).
Пам'ятка для характеристики повстань.
З'ясуйте причини повстань.
Як почалося повстання:
а) що слугувало приводом до початку повстання; б) хто був його керівником; в) який був склад повстанців?
3. Висвітліть хід повстання:
а) дії повстанців; б) вимоги повстанців; г) основні етапи.
Як було придушене повстання? З'ясуйте причини його поразки.
Підведіть підсумки повстання та його значення.
Користуючись даною пам'яткою студенти можуть з'ясовувати причини виникнення повстання, встановлювати привід повстання, керівників та склад повстанців, висвітлюють хід повстання, дії повстанців, основні етапи, вимоги повстанців і з'ясовувати причини поразки. Дана пам'ятка слугуватиме прикладом поетапної роботи, як проводити характеристику історичної події, як аналізувати та робити висновки.
Іншу пам'ятку, для характеристики війн, студенти можуть використати під час вивчення таких тем: «Відновлення сербської державності (кінець XVIII – перша половина XIX ст. « (Перша Балканська війна 1912-1913 pp., Друга Балканська війна 1913 p.), «Відновлення болгарської державності. Болгарія в другій половині XIX – на початку XX ст. « (Російсько-турецькі війни), «Слов'янські народи в роки Першої світової війни» (Перша світова війна 1914-1918 pp.), «Друга світова війна: причини, учасники, плани, характер» (Друга світова війна 1939-1945 pp.).
 • Причини війни, хронологічні рамки.
 • Воюючі країни (ворогуючі блоки держав).
 • Мета, що переслідує у війні кожна з країн.
 • Співвідношення сил на початок війни.
 • Привід до війни.
Хід воєнних дій:
а) плани сторін на початку кожного періоду;
б) основні битви, події;
в) воєнні та політичні наслідки кожного етапу.
 • Характер війни.
 • Умови мирного договору.
 • Воєнні та політичні наслідки війни.
За допомогою такої пам'ятки студенти мають змогу характеризувати війни: з'ясовувати причини та привід війни, порівнювати співвідношення сил, плани воюючих країн, блоків, визначати наслідки та умови підписання мирних договорів. Працюючи з такою пам'яткою, студенти вироблятимуть навички характеристики, порівняння, поетапної та самостійної роботи.
Отже, вищесказане дозволяє нам стверджувати, що навчальні пам'ятки можна використовувати в процесі викладання історії у вищій школі. Вони позитивно впливають на результативність діяльності студентів, оскільки привчають їх до поетапного, послідовного виконання завдань, самостійної роботи, вчать аналізувати, робити висновки, описувати. Під час вивчення історичних курсів можна використовувати різні пам'ятки: для характеристики історичної особи, битв, повстань, війн, історичних явищ, для роботи з візуальними джерелами. Практика систематичного використання пам'яток позитивно впливатиме на якість навчального процесу студентів.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Агибалов Е. В., Донской Г. М. Изучение истории средних веков в VI классе. Пособие для учителя. Изд. 2-е перераб. и доп., – М. : Просвещение, 1973. -168 с.
 2. Бондровський О. Г. Історія стародавнього світу. Підруч. для 6-го кл. серед, шк. – К. : Ґенеза, 1998. -320 с
 3. Бондровський О., Власов В. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6-го кл. загалноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2006. – 256 с
 4. Власов В. С, Данилевська О. М. Вступ до історії Ураїни: Підруч. для 5 кл. загально освіт. Навч. закл. – К. : Абрис, 1999. – 272 с
 5. Власов В. С, Данилевська О. М. Вступ до історії Ураїни: Підруч. для 5 кл. загально освіт. Навч. закл. – К. : Генеза, 2005. – 200 с.
 6. Власов В., Данилевська О. Робочий зошит з історії України учня 5 кл. -К. : Генеза, 2000. – 96 с
 7. Вступ до історії Украпи. 5 кл. Дидактичні матеріали до курсу. -X. : Вид. група «Основа», 2006. -144 с
 8. Волобуєв О. В., Секиринський С. А. Історія середніх віків: Підруч. для 6 кл. – К. : Радянська школа, 1972. – 240 с
 9. Годер Г. И. Преподавание истории в V классе: Пособ. для учителей. -М. : Просвещение, 1985. – 207 с.
 10. Голованов С. О., Костирко С. В. Історія стародавнього свіу: Підуч. для 6-го кл. – К. : Грамота, 2006. – 296 с.
 11. Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе. – М. : Просвещение, 1971. – 230 с.
 12. Горелик Ф. Б. Формировать метод познания // Преподавание истории в школе. -1974. – №4. – С. 78-84.
 13. Дайри Н. Г. О значении одного эксперимента // Преподавание истории в школе. -1969. – №6. – С. 84-86.
 14. Джеджула К. О., Крол С. Є. Методика викладання нової історії у 8-9 класах середньої школи. – К. : Радянська школа, 1973. -247 с
 15. Запорожец Н. И. Развитие умений и навыков, учащихся, в процессе преподавания истории (IV-VIII кл.) : Пособ. для учителей. – М. : Просвещен-ние, 1978. -135 с.
 16. Кучерук О. С. Оповідання з історії України: Проб, підруч. до почат. курсу з історії України для 5 кл. серед, шк. /За ред. д-ра іст. наук, проф. С. В. Кульчицького; упоряд. метод, апарату О. С. Кучерук і В. В. Єжов. – 2-ге вид. доп. – К: Освіта, 1993. – 239 с.
 17. Малій О. Зошит з історії стародавнього світу. Частина 2. Для 6 кл. серед, шк. – К: Кальварія, 1996. – 63 с
 18. Малій О. Зошит з історії стародавнього світу. Частина 3. Для 6 кл. серед, шк. – К: Кальварія, 1996. – 63 с
 19. Малій О. Історія стародавнього світу. Життя людей у первісні часи. Історія стародавнього сходу. Робочий зошит для учня 6 кл. – К: Кальварія, 1997. – 79 с
 20. Мисан В. О. Вступ до історії України: Підруч. для 5-го кл. загально-освіт. навч. закл. -К: Генеза, 2005. -184 с
 21. Мисан В. О. Джерело: [Навчальна книга-хрестоматія з початкового курсу історія Украпи для 5-го кл. серед, шк. ] -К: Генеза, 1997. -7 с
 22. Мисан В. О. Робочий зошит з історії України учня 5 класу// Оповідання з історії України: Підруч. для 5-го кл. серед, шк. Вид. 2-ге виправлене та доповнене. – К: Генеза, 1997. -152 с
 23. Мисан В. О., Морозова Н. М., Харківська Н. І. Усі уроки до курсу «Вступ до історії України» 5 клас. – X. : Вид. група «Основа», 2006. – 208 с
 24. Нартов В. В. Вступ до історії. 5 клас: Практикум/В. В. Нартов, Н. І. Харківська. -X. : Веста: Вид-во «Ранок», 2005. -32 с
 25. Пам'ятки для роботи на уроках історії/Упоряд. Мисан В. О., Олексин Ю. П. – Рівне. -22 с.
 26. Шалагінова О. І., Шалагінов Б. Б. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. загальноосвіт. навч. заклад. – К: Зодіак – ЕКО, 2006. – 288 с
 27. Шкарина И. Б. Формирование умений и навыков самостоятельной работы //Преподавание истории в школе. -1979. – №4. – С. 34-38.

 

 
Фото Капча