Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання психолого-педагогічного проектування як дієвого методу формування пізнавальної компетентності, розвитку інтелекту, особистості дошкільника

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз технології психолого-педагогічного проектування з точки зору дошкільного виховання
2. Застосування технології психолого-педагогічного проектування у процесі розвитку пізнавальної компетентності дошкільників
3. Розвиток інтелектуальної складової особистості дошкільника у процесі психолого-педагогічного проектування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Сучасні проблеми модернізації навчально-виховного процесу в освітньому закладі нового типу можна розв'язати лише на основі впровадження в освітній процес інноваційних технологій, що стосуються як педагогічної, так і управлінської діяльності. Сьогодні на одне з перших місць у теорії та практиці освітньої діяльності виходить метод проектування.

Нова редакція Базового компоненту дошкільної освіти визначає головним завданням розвиток цілісної, гармонійно розвиненої, життєво компетентної особис-тості і ставить на порядок денний питання формування в дошкільнят активно-пізна-вального ставлення до навколишньої дійсності, уміння орієнтуватися в розмаїтті предметів і явищ, здатності довільно регулювати власну пізнавальну діяльність. 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” орієнтує на таку організацію життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі, яка стимулює особистісне становлення і самореалізацію дитини, сприяє модер-нізації освітнього процесу на засадах суб’єктно-діяльнісної парадигми, забез-печує реалізацію принципу інтеграції змісту та видів діяльності. Упровадження Програми спонукає педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів до створення оптимальних моделей організації та планування життєдіяльності дітей. Саме тому останнім часом використання психолого-педагогічного проек-тування у роботі з дітьми дошкільного віку викликає все більший інтерес у педагогів.

Впровадження в практику технології психолого-педагогічного проекту-вання забезпечує створення сприятливого середовища, спрямованого на відк-риття, актуалізацію ресурсів творчого розвитку особистості, завдяки технології психолого-педагогічного проектування в кожному освітньому просторі дошкільного навчального закладу може бути створено самобутню ситуацію розвитку особистості дитини з врахуванням реальних педагогічних ресурсів.

Особливо  актуальною  є  проблема  оптимізації  пізнавальної діяльності дошкільників, що спонукає до пошуку ефективних способів розвитку їх пізнавальної компетентності та запобігання їх інтелектуальній пасивності.

З огляду на актуальність застосування проектно орієнтованих педагогічних технологій та диверсифікації методів педагогічної діяльності у розвитку пізнавальної та інтелектуальної компетентності особистості дошкільника слід відзначити досить грунтовну розробленість даної проблеми в інноваційному просторі сучасної системи дошкільної освіти.

Зокрема, загальні принципи педагогічного проектування і діяльнісний підхід до його реалізації висвітлені Т.І. Мантулою [6] та К. Л. Крутій [5]; педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності розгядає Ю.Д. Буракова [14]; Н. М. Токаренко [15] та Л. Гурнік [3] досліджують рпактичні аспекти застосування методу проектів у дошкільному закладі; проблеми співвідношення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та нової редакції Базового компонента дошкільної освіти з реалізацією проектного підходу аналізують О. Л. Кононко [8] та Н. П. Плахотнюк [13].

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук. керівник О.Л.Кононко – К.: Світич, 2008. – 430 с. 
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В.,  Лисенко Г. М. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 3. Гурнік Л. Гуманно-особистісний вимір у сучасному дошкільному навчальному закладі /Л. Гурнік // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 1.– С. 105-108.
 4. Драга Н. Д. Побачити світ очима дітей: психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку / Н. Д. Драга // Освіта : всеукр. громад.-політич. тижневик. – 2011. –  19-26 січ. (№ 4). – С. 3.
 5. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія: у 2 ч. Ч. 1. Концепції, проектування, технології створення / К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 320 с.
 6. Мантула Т. І. Проектна технологія: теорія і практика: метод. посіб. / Т.І. Мантула; Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В.Сухомлинського. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2008. – 150 c.
 7. Метод проектів у діяльності дошкільного закладу / Укл. Л.А. Швайка. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010 – 203 с.
 8. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкіль-ного віку “Я у Світі” / Наук. керівник О.Л. Кононко – К.: Світич, 2009. – 209 с.
 9. Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб'єктів освітнього простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14 – 15 жовт. 2010 р., Запоріжжя / Ред.: К. Л. Крутій; Є. М. Павлютенков; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Запоріз. облрада, Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Запоріжжя: ЛІПС, 2010. – 316 с.
 10. Педагогічний креатив: проектні технології в освітньому процесі ДНЗ (за результатами Другого обласного конкурсу освітніх проектів) / за науковою редакцією К.Л. Крутій, Каплуновської О.М. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. – 100 с.
 11.  Піроженко Т. Особистість дошкільника: перспективи розвитку. Навчально-методичне видання / Т. Піроженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 136 с.
 12. Піроженко Т. Програма технології психолого-педагогічного проектування / Т. Піроженко // Дитячий садок. – 2004. – №16. – 8-9 с.
 13. Плахотнюк Н. П. Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності / Н. П. Плахотнюк // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2009. – №44. – С. 141-145.
 14. Проектні технології у дошкільному навчальному закладі / упорядник Ю.Д.Буракова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 204 с.
 15. Токаренко Н. М. Метод проектів у дошкільному закладі / Н. М. Токаренко // Постметодика . – 2009. – № 1. – С. 33-38.
710
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).