Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання розвиваючих ігор та завдань при формуванні уявлень про кількість та лічбу у дітей раннього та дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження уявлень про кількість та лічбу у дітей раннього і дошкільного віку
1.1. Формування кількісних уявлень у дітей другого року життя
1.2. Формування кількісних та рахункових уявлень у середній групі дитячого садка
1.3. Дидактичні основи формування уявлень про кількість та лічбу у старшому дошкільному віці
2. Емпіричне дослідження процесу формування кількісних уявлень та рахункових навичок дітей дошкільного віку
2.1. Перевірка рівня розвитку уявлень про кількість та лічбу у дітей дошкільного віку
2.2. Експериментальна робота з розвитку уявлень про кількість та лічбу у дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти, від того, який старт буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві настанови та світорозуміння дорослої людини. Тому необхідно створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Це передбачає поступовий перехід від навчально-дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої, яка спрямована на організацію повноцінної життєдіяльності самої дитини як її активного суб’єкта.

Базовим компонентом дошкільної освіти та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» визначено логіко-математичну компетентність, яка передбачає наявність у дітей сформованих елементарних математичних уявлень і вмінь: здійснювати серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікувати геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; вимірювати кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; здійснювати найпростіші усні обчислення, розв’язувати арифметичні та логічні задачі; виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності; прагнути знаходити свої шляхи розв’язання завдань; уміти розмірковувати; довільно, у потрібний момент, відтворювати знання тощо.

Оскільки дошкільник тільки починає оволодівати елементарними математичними знаннями, доречно характеризувати його математичну компетентність як елементарну, але при цьому розглядати її як складну, комплексну характеристику розумового розвитку дітей, яка включає мотиваційний, змістовий, дійовий компоненти, тому розробка та дослідження методичної системи, орієнтованої на формування в дошкільників елементів математики на основі інтегрованих занять, які передбачають використання різноманітних компонентів навчальної діяльності, є важливою та актуальною проблемою.

Стан дослідження проблеми. Основні теоретичні і методологічні засади роботи щодо формування у дошкільників уявлень про кількість та лічбу висвітлені у роботах Баглаєвої Н.І. [2], Білоусько Л. [7], Ізотової Л. В. [15], Конфорович А.Г. і Лебедєвої З.Є. [19], Сухар В. Л. [27], Столяр А.А. [32], Щербакової К.Й. [34] та ін.

Об’єкт дослідження – ігрові методи і засоби розвитку уявлень про кількість та лічбу у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – ефективність використання ігрових форм роботи у розвитку уявлень про кількість та лічбу у дітей дошкільного віку.

Мета роботи - теоретично обгрунтувати необхідність і доцільність використання ігрових методів як засобу розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку, розробити приклади такоих заняття і перевірити їх на практиці.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено його основні завдання:

 • проаналізувати формування кількісних уявлень у дітей 2-о року життя;
 • вивчити процес формування кількісних та рахункових уявлень у середній групі дитячого садка;
 • охарактеризувати дидактичні основи формування уявлень про кількість та лічбу у старшому дошкільному віці;
 • дослідити процес рівень сформованості кількісних уявлень та рахункових навичок дітей дошкільного віку;
 • розробити методику занять в ігровій формі для розвитку уявлень про кількість та лічбу у дітей дошкільного віку та перевірити її ефективність.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами ви-користовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми досліджен-ня, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття: спостереження, педагогічний експеримент, опитування та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 48 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 1997. - 182 с.
 2. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят // Дошк. вих. - 1999. - №7. - С. 3-4.
 3. Бажанюк В.С., Сак Л.А. Впровадження педагогіки ТРВЗ в роботі з дошкільнятами. - Луцьк. - 1999. - С. 3-41.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С.11-34.
 5. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтовний підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с..
 7. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Рідна школа - 2001 - №8. - С.7-9.
 8. Брежнева Е. Г. Формирование познавательной активности старших дошкольников в процессе обучения элементам математики / Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - Бердянск, 1997. - 176 с.
 9. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті // Дошкільне виховання. - 1999. - № 7. - С. 5-6.
 10. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 11. Воспитание и обучение детей шестого года жизни // Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: Просвещение. - 1987. - С. 58-116.
 12. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. - М.: Эксмо, 1997. - 214 с.
 13. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: Богдана, 2004. - 231 с.
 14. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. -М., 1996.
 15. Ізотова Л. В. Формування математичних уявлень у дошкільників: курс лекцій. - Херсон: ХДПІ, 2006. - 144 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: К 63 Наук.-метод. Посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.
 17. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С. 19-21.
 18. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). - К.: Стилос, 2002. - 336 с.
 19. Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1996. - 232 с 
 20. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки» - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 21. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. - Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. - 48 с. 
 22. Кузьменко В. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - 354 с.
 23. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні особливості //Дошкільне виховання. - 2006. - № 1. – С. 41-44.
 24. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. - 344 с.
 25. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с. 
 26. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 27. Розвивальні ігри для дошкільнят: старша група / упор. Вл. Л. Сухар. - Харків: Веста, 2008. - 160 с.
 28. Стешенко В.В. Теоретические основы реализации межпредметных связей в учебном процессе. - Славянск, 1995. – 186 с.
 29. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів: Світ, 1991. - 130 с.
 30. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1981. - 628 с.
 31. Фоменко Л. Спільно-індивідуальна форма організації колективної діяльності // Дошкільне виховання. - 2007. - № 9. – С.10-11.
 32. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. /Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 
 33. Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1982. - 263 с.
 34. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. - Тернопіль: навчальна література «Богдан», 1996. - 219 с.
6527
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).