Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимоги до прикладних задач екологічного змісту в курсі вищої математики

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Одним із ключових завдань вищої школи на сучасному етапі її розвитку та в контексті інтеграції України в світовий освітній простір є забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців, їх конкурентоспроможності на ринку праці. При цьому не можна забувати, що в екологічному плані наша держава є однією з найбільш неблагополучних серед країн Європи, адже ще у 1993 р. Верховна Рада України оголосила всю територію держави зоною екологічного лиха. Тому особливої уваги набуло питання підготовки фахівців у галузі екології та охорони навколишнього середовища.
Сучасний процес математизації екологічних знань, загальна стратегія подолання екологічної кризи та пов’язані з цим прикладні дослідження вимагають від фахівців-екологів належної математичної підготовки, як невід’ємної складової професійної. Одним із шляхів, що сприяє підвищенню рівня математичних знань студентів цього фаху – є забезпечення професійної спрямованості навчання.
Під професійною спрямованістю навчання будемо розуміти цілеспрямований та неперервний процес формування у студентів: професійних якостей (професійного мислення, професійної спрямованості, самостійності та відповідальності) ; професійних знань, умінь та навичок (інтегрувати ідеї з різних галузей наук, оперувати міждисциплінарними категоріями, обробляти дані експериментальних досліджень за допомогою методів математичної статистики, аналізувати математичні моделі, удосконалювати їх та будувати нові) ; професійної культури, що здійснюється завдяки професіоналізації всіх компонентів методичної системи навчання (мети, змісту, організаційних форм, методів та засобів) математичних дисциплін.
Визначальне місце в реалізації такого підходу відводимо професійно спрямованому матеріалу (задачам і вправам екологічного змісту який, на нашу думку, повинен задовольняти наступним вимогам:
- оскільки курс вищої математики має свої цілі й завдання, реалізація яких є обов’язковою, то професійно спрямовану інформацію слід вводити відповідно до діючої робочої програми дисципліни, зберігаючи при цьому логічну структуру та послідовність викладу матеріалу;
- при поєднанні навчального матеріалу курсу вищої математики з професійно орієнтованими задачами слід пам’ятати, що надмірне захоплення прикладними задачами може призвести до зворотнього ефекту: зашкодити самому процесу формування математичних знань, умінь та навичок. Пропонуємо вводити професійно спрямовані задачі лише тоді, коли студенти засвоїли основний матеріал, передбачений програмою;
- обов’язково обґрунтовувати, роз’яснювати студентам мету вивчення того чи іншого математичного методу та його зв’язку з природничими та професійно орієнтованими дисциплінами;
- при розв’язанні прикладних задач необхідно розкривати суть досліджуваних явищ, формувати у студентів поняття математичної моделі та основних принципів математичного моделювання;
- забезпечувати систематичність та послідовність у реалізації такого підходу: а) професійно спрямований матеріал використовувати під час різних форм навчальної діяльності студентів: на практичних заняттях, у самостійних роботах, домашніх завданнях та типових розрахунках; б) завдання повинні передбачати диференціацію та поступовий перехід від простішого – до складнішого;
- важливо, щоб студенти вели словник екологічних термінів, оскільки використання екологічних понять часто передує їх вивченню у спеціальних предметах;
- забезпечувати органічну єдність екологічних понять із математичними поняттями.
Отже, основна мета професійної спрямованості навчання полягає у розвитку екологічної спрямованості студентів, поступовому розкритті значущості математичних знань у майбутній професії та забезпеченні пропедевтики тих проблем, що розглядатимуться студентами у професійно спрямованих дисциплінах.
 
Список використаних джерел
 
1. Козлакова Г. О. Особливості розв’язання прикладних задач екологічного змісту в курсі вищої математики / Галина Козлакова, Світлана Цецик // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2007. – № 1 (19). – С. 134-140.
2. Цецик С. П. Завдання математичної підготовки майбутніх екологів / Світлана Цецик // Вища освіта України. – № 2. Додаток 1. – 2009. – Тематичний випуск «Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції». – С. 264-270.
3. Цецик С. П. Забезпечення умов реалізації професійної спрямованості математичної підготовки студентів-екологів / Світлана Цецик // Вища освіта України: теоретичний та науково-практичний часопис – 2010. – № 1. – Додаток 1. – Тематичний випуск «Наука і вища освіта: технології взаємодії». – С. 261-269.
Фото Капча