Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Л.В. Мобіло
 
Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання
 
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення
 
Рівне 2009
 
 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства і природокористування
 
Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання
 
Л.В. Мобіло
 
Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання
 
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення
Кредитно-модульна система організації навчального процесу
 
Для студентів напряму підготовки 050503 “Машинобудування”
 
Рівне 2009
 
Зміст
 
1. Передмова
2. Типова програма навчальної дисципліни «Випробування і експериментальне дослідження машин і обладнання»
3. Методичні матеріали до вивчення окремих модулів і тем
4. Методи вимірювань, що застосовуються при випробуваннях машин
5. Експлуатаційні і лабораторні випробування
6. Польові і пересувні вимірювальні лабораторії
7. Планування експериментів
8. Вимірювання деформацій і напружень при експерименттальних дослідженнях машин
9. Апаратно-програмні тензометричні станції 
10. Методичне забезпечення лабораторних робіт 
11. Завдання на розрахунково–графічну роботу
12. Тестові завдання
13. Самостійна робота
14. Порядок оцінювання знань студентів
15. Термінологічний словник (глосарій) 
16. Список літератури 
 
Передмова
 
При створенні нових і вдосконаленні старих конструкцій буді-вельної техніки велике значення мають експериментальні дослі-дження машин, за результатами яких визначають техніко-економічні показники їх роботи, відповідність вимогам сертифікації і стандартів, технічним вимогам і нормам.
Метою експериментальних досліджень є отримання фактичної і достовірної інформації про фізичну суть, якісні і кількісні показни-ки досліджуваних процесів.
Навчальний посібник складається із таких частин: теоретичної, в якій описані основи методики експериментальних досліджень, планування експерименту, інформаційно-вимірювальна техніка, її тарування і калібрування, обробка результатів вимірювань та оцінка їхньої точності;
лабораторно-експериментальної, де приводиться повний цикл лабораторних робіт, що виконуються студентами згідно з навчаль-ним планом і містять тему, мету і задачі дослідження фізичних мо-делей робочих органів машин, порядок проведення експериментів, порядок ведення робочого журналу, способи опрацювання отрима-них залежностей, оцінка їх точності;
завдання на самостійну та індивідуальну підготовку студентів, що містить розрахунково-графічну та контрольну роботу.
Виконання студентами лабораторної роботи передбачає отри-мання функціональних залежностей головних параметрів машини від ряду факторів, що діють з боку робочого середовища. Такі фун-кціональні залежності отримуються як в графічній формі, так і у вигляді формул за допомогою апаратно-програмної тензометричної станції ТС - 8 індивідуально кожним студентом.
Навчальний посібник розраховано на бакалаврів і магістрів денної, заочної, дистанційної форми навчання, екстернатури, після-дипломної освіти. Він також буде корисний аспірантам, конструк-торам, проектувальникам машин і машинобудівникам.
Фото Капча