Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва та їх вплив на результати господарської діяльності підприємства

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Склад витрат підприємства за місцем виникнення.
Витрати на виробництво продукції планують та обліковують за двома напрямками:
• за економічними елементами 
• за статтями калькуляції.
Елементи витрат – це  однорідні за своїм змістом витрати. До них відносять сировину і матеріали, паливо, енергію, заробітну плату, амортизацію, відрахування на соціальне страхування та інше.
                     
Основні елементи витрат
 
Оплата праці Матеріальні витрати Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші витрати
Витрати із фонду розвитку підприємства та інші, що вводяться до собівартості Зміна залиш-ків (+,-) на рахунок “Витрати майбутніх періодів” Витрати май-бутніх періодів Зміна залиш-ків (+,-) неза-вершеного виробництва, що включають до випуску продукції Зміна (+,-) майбутніх періодів
 
Зміна залишків
 (+,-)незавершеного виробництва, що не входять у випуск продукції Собівартість виготов-леної продукції Зміна залишків  (+,-) інструментів та присто-сувань власного вигото-влення, які включають до вартості продукції
 
Виробнича собівартість товарної продукції
 
Мал. 1.  Схема формування собівартості продукції за елементами витрат.
Планування витрат за економічними елементами дозволяє пов’язати їх з іншими розділами економіки: матеріально-технічне постачання, фонд заробітної плати, ріст ефективності виробництва, баланс надходжень та витрат.
Головною метою регулювання витрат за економічними елементами є розкриття закономірностей формування собівартості продукції та розробка плану по її зниженню, визначення розмірів нормованих обігових коштів прибутку.
При цьому слід пам’ятати, що кошторис витрат складається вцілому по підприємству без розподілу за виробами, послугами та роботами; практично неможливо перерахувати планові витрати на фактичний обсяг і асортимент продукції; виявлення фактичних витрат від планових не можуть розглядатись як економія чи перевитрата.
Для забезпечення контролю за використанням ресурсів на кожному місці виникнення витрат та їх узагальнення використовують облік витрат за калькуляційними статтями, що дозволяє встановити цільові напрями витрат, зв’язок з технологічним процесом, а також обчислити собівартість одиниці окремих видів продукції.
Таблиця 1.1
Формування і аналіз собівартості за статтями калькуляцій
Повна собівартість реалізованої продукції
Повна собівартість товарної продукції Зміна (+,-) витрат в залишках продукції на складах і відвантаженої
Сировина та матеріали (зворотні відходи вираховуються)
Покупні напівфабрикати
Паливо та енергія
Основна та додаткова зарплата
Відрахування на соціальне стра-хування Витрати на підготовку та освоєння виробн ицтва
Витрати на утримання і використання  обладнання
Цехові витрати
Загальногосподарські витрати
Втрати від браку
Інші виробничі витрати
Комерційні витрати
Стаття “Сировина та матеріали” за виключення поворотних відходів є комплексною. Вона включає всі види матеріальних ресурсів: сировина і основні матеріали за повною вартістю, включаючи ринкову ціну матеріалів, націнки постачальників, залізничні тарифи, витрати по доставці та розвантаженню сировини та матеріалів на заводські склади, вартість природного убутку сировини та матеріалів в дорозі в межах встановлених норм, частина вартості тари.
Поворотні відходи. Використання матеріалів у виробництві через недосконалість технологій призводить до утворення великої маси відходів. Вартість поворотних відходів (залишків сировини, матеріалів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворились в процесі виробництва продукції і втратили частково або повністю споживчі властивості початкового ресурсу і через це використовуються з підвищеними витратами або не використовуються за прямим призначення) з витрат на матеріали вираховується.
В статтю “Паливо та енергія на технологічні цілі” включаються витрати на придбання всіх видів палива.
Заробітна плата (основна) виробничих робітників складається з суми відрядних розцінок і суми тарифних ставок, включаючи доплати, отримані з фонду матеріального заохочення.
Додаткова заробітна плата виробничих робітників включає оплату чергових відпусток, оплату пільгових годин підлітків, перерв в роботі матерів, що годують дітей, доплату за роботу в нічний час тощо.
Відрахування на соціальні потреби проводяться за встановленими нормами від загальної суми заробітної плати.
Витрати на підготовку та освоєння виробництва включають:
- витрати на освоєння нових виробництв, цехів, перевірка готовності нових виробництв до введення їх в експлуатацію;
- підвищені витрати на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння;
- витрати, пов”язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного та масового виробництва;
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання складаються з таких статей:
- матеріали (паливо, енергія);
- заробітна плата робітників і оплата послуг на утримання обладнання та інших робочих місць;
- ремонт технологічного обладнання, транспортних засобів та інструментів, що входять до складу основних фондів.
Загальновиробничі (цехові) витрати пов’язані з організацією виробництва і управлінням цехами підприємства. Вони включають такі статті:
- утримання цехового персоналу (основна і додаткова заробітна плата цехових інженерно-технічних працівників, службовців, обслуговуючих працівників, допоміжних робітників, включаючи відрахування на соціальні потреби);
- утримання та амортизація будівель, споруд, інвентаря;
- ремонт будівель та споруд;
- витрати на випробовування і дослідження та витрати на винахідництво та раціоналізацію;
- витрати на охорону праці включають вартість прання спецодягу, його зносу, витрати на ремонті утримання техніки безпеки та промислової санітарії;
- відшкодування зносу МШП, що служать менше одного року або мають вартість нижче встановленого рівня;
- цехові витрати невиробничого характеру.
Загальногосподарські
Фото Капча