Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення дієслова у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи вивчення дієслова у початкових класах
1.1. Значення, завдання і наступність вивчення частин мови у початкових класах
1.2. Формування поняття про дієслово як частину мови
1.3. Методика роботи над засвоєнням правопису ненаголошених голосних в особових закінченнях дієслів
2. Експериментальне дослідження вивчення дієслова у початкових класах
2.1. Дослідження організації роботи з ознайомлення учнів з дієсловом у другому класі
2.2. Розробка уроків по темі вивчення часових форм дієслова у третьому класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У період реформування початкової школи й оновлення її змісту освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” відбувається переорієнтація процесу навчання української мови на розвиток мовної особистості молодшого школяра, формування його комунікативної компетентності.

З огляду на значущість цього завдання у Державному стандарті початкової освіти і навчальній програмі з української мови для 1-4 класів визначено комунікативну і лінгвістичну змістові лінії, за якими має здійснюватися оволодіння рідною мовою, опанування усного й писемного спілкування. Одне з важливих місць у системі початкової мовної освіти школярів займає саме мовна змістова лінія, спрямована на засвоєння учнями знань про мову, формування мовних умінь (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних). Вивчення знань з граматики, засвоєння граматичних норм рідної мови, формування відповідних практичних умінь на початковому етапі шкільної мовної освіти дають можливість досягти її найважливішої мети – сформувати в молодших школярів уміння правильно оформлювати власні висловлювання і підвищити рівень їхньої загальної культури усного й писемного мовлення. 

Вивчення української мови молодшими школярами є початковим етапом виховання мовної особистості і важливу роль в цьому процесі відіграє знайомство з частинами мови.

Відповідно до мети вивчення початкового курсу рідної мови і одного з його розділів – граматики важливе місце в діяльності вчителя займає робота над формуванням поняття про дієслово, правила його вживання і написання. Ця робота спрямована на розвиток у молодших школярів умінь правильно користуватися формами дієслів під час спілкування, на вдосконалення граматичного ладу їх мовлення. 

Дієслово як частина мови характеризується розмаїттям значень, форм і функцій, і є однією з найскладніших для засвоєння учнями початкових класів і з методичного боку вимагає особливої уваги. Процес усвідомлення молодшими школярами лінгвістичної сутності дієслів, їх істотних ознак і особливостей функціонування в мовленні необхідно будувати на функціональній основі.

Стан дослідження проблеми. В українській методичній літературі спеціальні дослідження проблеми вивчення дієслова у початкових класах майже не проводилися. З огляду на це актуальність теми роботи зумовлена кількома факторами: сучасними напрямами в розвитку мовознавства, психолінгвістики та лінгводидактики, які стосуються дослідження функціонування дієслів у різних граматичних формах, їх ролі у процесі побудови і оформлення висловлювань; недостатнім рівнем сформованості в молодших школярів практичних умінь вживати дієслова в різних часових і особових формах, що позначається на їх загальному рівні мовленнєвих умінь і викликає відповідні труднощі під час опрацювання цього граматичного матеріалу у старших класах; нерозробленістю цієї проблеми в українській дидактиці з погляду сучасних підходів до організації шкільної мовної освіти.

Значний внесок у дослідження функціонування мовних одиниць різних рівнів зробили Будагов Ф.О., Виноградов В.В., Пєшковський О.М., Потебня О.О., Шахматов О.О., Щерба Л.В. та інші. Важливим питанням граматики і методики її викладання у школі присвячено науково обгрунтовані дослідження Бадер В.І., Варзацької Л.О., Дуднікова О.В., Каліш В.А., Лазаренко Н.І., Львова М.Р., Мацько Л.І., Плющ М.Я., Рождественського М.С., Шкільника М.М. та інших. Система роботи щодо вивчення української мови на основі комунікативно-діяльнісного і функціонального підходів знайшла своє висвітлення в методичних працях Біляєва О.М., Вашуленка М.С., Гац Н.І., Гудзик І.П., Мельничайка В.Я., Мельничайко О.І., Плиско К.М., Попової Л.Б., Потоцької Т.Ф., Скуратівського Л.В., Хорошковської О.Н., Шелехової Г.Т. та ін. 

Об’єкт дослідження - процес вивчення в початковому курсі української мови дієслова як повнозначної частини мови.

Предмет дослідження – методика формування в молодших школярів практичних умінь використовувати в мовленні часові і особові форми дієслів для оформлення усних і письмових висловлювань.

Мета роботи - визначити і науково обгрунтувати важливість процесу ознайомлення учнів молодших класів з дієсловом і його особливостями і в розробці на цій основі методичної системи, спрямованої на формування в учнів початкових класів необхідних граматичних знань і практичних умінь, що є основою розвитку і удосконалення їх мовленнєвої культури.

Мета дослідження зумовила постановку і розв’язання наступних завдань: 

 • з’ясувати значення, завдання і наступність вивчення частин мови
 • у початкових класах;
 • проаналізувати процес формування поняття про дієслово як частину мови;
 • описати методику роботи над засвоєнням правопису ненаголошених голосних в особових закінченнях дієслів;
 • дослідити організацію роботи з ознайомлення учнів з дієсловом у другому класі;
 • розробити ряд уроків по темі вивчення часових форм дієслова у третьому класі.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети застосовувалися методи вивчення, аналізу, порівняння, узагальнення даних психолого-педагогічної, психолого-лінгвістичної, лінгвістичної і лінгводидактичної літератури з проблеми дослідження, аналіз програми, підручників і навчальних посібників з української мови для початкової школи.

Теоретичне значення дослідження полягає полягає в теоретичному обгрунтуванні і розробці методики вивчення дієслова у початкових класах, обгрунтуванні методичної системи роботи, спрямованої на формування в молодших школярів початкових теоретичних знань про дієслово, необхідних для розвитку практичних умінь оформлювати власні висловлювання, на підвищення рівня культури мовлення учнів початкових класів.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що їх можна використовувати у процесі вивчення початкового курсу української мови, у розробці спецкурсів і спецсемінарів із проблем методики опрацювання матеріалу за темою “Дієслово” в початкових класах у процесі фахової підготовки і післядипломної освіти вчителів початкових класів, у створенні підручників для молодших школярів і методичних посібників для вчителів початкових класів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 48 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Будна Й.О., Головко З.Л., Козуб О. В. Творчі завдання з української мови. 3 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003.
 2. Будна Н.О., Головко З.Л., Рябова СІ. Говоримо, читаємо, пишемо. Зошит з розвитку зв'язного мовлення. 3 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. – 66 с.
 3. Вашуленко М.С. Методичні рекомендації до роботи за підручником "Рідна мова". - 3 кл. // Початкова школа, 2003. - № 8. – С. 14-19.
 4. Вихованець І.Р. В світі граматики. - К.: Радянська школа, 1987. – 214 с.
 5. Дорошенко О.А. Нестандартні навчальні диктанти в початкових класах // Початкова школа, 1990. - № 3. – С.11-13.
 6. Захаркевич В.А. Тематична атестація. Українська мова. 3 кл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. – 80 с.
 7. Козуб О.В. та ін. Підсумкова перевірка та оцінювання знань. Дидактичний матеріал. 2 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. – 166 с.
 8. Козуб О.В., Мельничайко О.І. Збірник переказів з української мови. 1-4 класи. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. – 104 с.
 9. Методика викладання української мови в середній школі / за ред. І.С.Олійника. - К.: Вища школа, 1989. – 412 с.
 10. Методика викладання української мови. / за ред. С.І.Дорошенка. – К.: Вища школа, 1989. – 335 с.
 11. Новий тлумачний словник української мови. 4 томи. - К: Аконіт, 1999.
 12. Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Українська мова. Картки поточного та тематичного контролю знань. 3 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. – 182 с.
 13. Рябова С. І. Тестові завдання з української мови. 3 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. – 172 с.
 14. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Абрис, 1997. – 419 с.
 15. Тоцька Н.І. Вивчення української мови в початкових класах. - К.: Освіта, 2003. – 266 с.
 16. Дівакова І., Березіцька Н. Уроки української мови у 2 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 304 с.
 17. Заяць Я. М. Вартабедян Л. В., Онишків О. П. Уроки рідної мови, 3 клас: посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 336 с.
 18. Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах. - К.: Радянська школа, 1982. – 168 с.
 19. Смовська О.І. Комплексні завдання для розвитку мовлення учнів 1-3 класів. - К.: Радянська школа, 1984. – 178 с.
 20. Будна Н.О. та інші. 600 диктантів з української мови. 1-4 класи. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. – 114 с.
 21. Варзацька Л. О., Карпенко В. Ф., Гранкіна Л. В. Календарне планування уроків рідної мови й мовлення для 2-4 класів чотирирічної початкової школи на 2007/2008 навчальний рік: [Навч.-метод. посібник]. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2007. - 88 с.
 22. Варзацька Л. О. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл: [Метод. посіб.]. - К. : Юніверс, 2000. - 144 с.
 23. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. - 32 с.
 24. Коваль В. О. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Метод. рек. для студ. філол. ф-ту / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Філологічний факультет. Кафедра української мови. - Умань, 2004. - 23 с.
 25. Панченко Г. А., Мамалига Л. П. Завдання та цікаві вправи з рідної мови 3 (2) клас. - Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. - 64 с.
 26. Пентилюк М. І., Галетова А. Г., Караман С. О., Коршун Т. В., Нікітіна А. В. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти. - К. : Ленвіт, 2000. - 264 с.
 27. Полєвікова О. Б. Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2004. - 253 с.
 28. Смольська Л. М. Формування творчого мислення молодших школярів у процесі вивчення рідної мови: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 1999. - 153 с.
 29. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв'язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі: Дис... канд. пед. наук у формі наук. доповіді: 13.00.02 / АПН України; Інститут педагогіки. - К., 1996. - 45 с.
 30. Білецька М. А., Вашуленко М. С. Рідна мова: Підруч. для 2 кл.. - 2. вид. - К. : Освіта, 2006. - 128 с.
 31. Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. - 9 вид. - К.: Освіта, 2007. - 254 с.
6439
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.