Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення епічного твору на уроках зарубіжної літератури

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення епічних творів
1.1. Поняття епічного твору у літературознавстві
1.2. Особливості методики вивчення епічних творів на уроках зарубіжної літератури
1.3. Система аналізу епічних творів на уроках зарубіжної літератури
2. Емпіричне дослідження методів вивчення епічних творів на уроках зарубіжної літератури
2.1. Визначення рівня сформованості вміння учнів аналізувати епічні твори
2.2. Розробка і аналіз ефективності методики вивчення епічних творів у старших класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Національною доктриною розвитку освіти України визначено за необхідне створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина. Особливого значення набуває це положення в шкільному курсі «Зарубіжна література»: залучаючи учнів до скарбниці світової літератури, cучасна методика має на меті не тільки збагатити учня знаннями про найкращі твори мистецтва, а й розвинути естетичний смак, художні здібності, сформувати уважного читача.

Сьогодні методика викладання літератури накопичила великий досвід щодо методів, прийомів і видів навчально-виховного процесу з метою озброєння учнів знаннями, розвитку мислення, виховання системи загальнолюдських цінностей. Ці завдання вирішуються під час вивчення кращих зразків світового письменства, творів різних родів, жанрів і стилів. Чільне місце в шкільній програмі із зарубіжної літератури класів належить епічним творам, серед яких казка, оповідання, байка, притча, поема, новела, повість, роман.

Епічні твори з-поміж інших вирізняє майстерне поєднання нових принципів відтворення життєвих явищ з наслідуванням традицій кожної епохи, поглиблення авторської суб’єктивності, що позначилося на самобутності мистецьких пошуків міфологічного підґрунтя загальнолюдських цінностей, на відтворенні за допомогою символів психологічного стану суспільства, в якому жили письменники. Пройняті авторською рефлексією та численними асоціаціями, такі твори потребують спеціальної підготовки до сприймання, уваги до читацької рецепції, а також системного застосування в процесі їх вивчення елементів різних видів літературознавчого і лінгвістичного аналізу. Попри всю свою складність, епічні твори є джерелом екзистенційних питань, вирішення яких не тільки сприяє особистісному зростанню, підвищенню читацької компетентності, а й спонукає старшокласників до самовизначення й життєвої самореалізації.

Об'єкт дослідження – процес вивчення епічних творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. 

Предмет дослідження - методика вивчення епічного твору в шкільному курсі зарубіжної літератури, спрямована на поглиблення сприйняття учнями алегоричних творів, розвиток читацьких навичок школярів.

Мета дослідження - розробити науково-обґрунтовану і експериментально перевірену методики вивчення епічних творів в старших класах, за якою процес засвоєння учнями навчального матеріалу буде більш оптимальним, яка сприятиме формуванню цілісного сприйняття естетичного наповнення епічних творів.

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати поняття епічного твору у літературознавстві;
 • з’ясувати особливості методики вивчення епічних творів на уроках зарубіжної літератури;
 • охарактеризувати систему аналізу епічних творів на уроках зарубіжної літератури;
 • дослідити методи вивчення епічних творів на уроках зарубіжної літератури.

Методи дослідження грунтувалися на поставлених у дослідженні завданнях і включали теоретичні та емпіричні. Теоретичні – аналіз, синтез, порівняння літературознавчих, філософських, психолого-педагогічних і методичних джерел за темою дослідження, теоретичне узагальнення педагогічного досвіду, аналіз навчальних програм із зарубіжної літератури, художніх творів. Емпіричні – спостереження за особливостями учнівського читацького сприйняття епічних творів (здатністю до логічно-змістових порівнянь, метафоризації, виявлення смислової дифузності тощо) з метою групування за рівнями та визначення їх характеристик у ході дослідження – педагогічний (констатувальний, формувальний) експеримент, спостереження та аналіз уроків, усних і письмових робіт учнів; статистична обробка даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури і додатків, загальний обсяг роботи - 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Беценко Т. П., Солдатенко Т. Я., Мурашова А. О. Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах: навч.-метод. посіб. для вчителів і студ.-філологів. – Суми: СумДПУ, 2003. – 194 с.
 2. Богданова О.Ю. Особенности изучения эпических произведений. В пособии: Методика преподавания литературы в средних специальных учебных заведениях / Под ред. А.Д. Жижиной. - М.: Просвещение, 1987. – 428 с.
 3. Бондаренко Ю.І. Шкільні курси з української і зарубіжної літератури та методика їх викладання: Програма (для студ. філол. ф-ту) / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видаництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. - 31с. 
 4. Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (теорія і практика): Навч.-метод. посіб. для вчителів і студ.-філологів / Т.П. Беценко, Т.Я. Солдатенко, А.О. Мурашова, Н.П. Четверик, З.В. Савченко, В.В. Трофименко, Н.О. Медвідь, В.М. Лодяной, Т.М. Литвиненко, І.Б. Іванова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2003. - 194 с.
 5. Волощук Є. Вивчення зарубіжної літератури в 11 класі: посібник для вчителя. - К.: Освіта. 2002. – 208 с.
 6. Зарубіжна література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Підготували: Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький та ін. - К.: Ірпінь: Перун, 2005. - 111 с.
 7. Іванцюк Т. І. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вивчення іноземної літератури в основній школі / Т. І. Іванцюк // Інозем. Мови. – 2004. – № 3. – С. 9–13.
 8. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 1. – С. 2-13.
 9. Методика викладання зарубіжної літератури в середній школі: конспект лекцій / Уклад.: І.І. Горбачевська; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 92 с.
 10. Мистецтво викладання художнього слова: Розробки уроків із зарубіжної літератури. 9-11 класи / Управління освіти і науки Чернівецької обласної держ. адміністрації; Чернівецький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / Л.І. Іванова (упоряд.). - К., 2001. - 132 с.
 11. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.
 12. Недайнова Т.Б. Мистецтво викладання літератури в школі: 2-е вид., доп. і випр. - К. : Ленвіт, 2008. - 128 с.
 13. Островська Г. О. Аналіз епічних творів параболічного типу як літературознавча і методична проблема // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 441-446.
 14. Панчук Л.В. Структурування навчальних завдань як фактор ефективності осягнення епічного твору в 9-11 класах // Літературознавство. – 2007. - № 2. – С. 17-23.
 15. Проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної літератури / Є.О. Співаковська-Ванденберг // Інформ. технології в освіті: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 5. - С. 145-151.
 16. Слижук О.А. Методика організації читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення епічних творів // На допомогу вчителю-словенику. - 2003. - № 9. – С. 34-39.
 17. Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - № 3. - С. 46-56.
 18. Телкова В. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках зарубіжної літератури // Заруб. л-ра. – 2006. – жовт. (№ 39). – С. 18–24.
 19. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури: Моногр. / В.В. Гладишев; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. - Миколаїв: Іліон, 2006. - 370 с.
 20. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: Моногр. / О.О. Ісаєва. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. - 380 с.
 21. Третевич К. Світ як єдине ціле: інтеграція знань у процесі вивення зарубіжної літератури // Заруб. л-ра. – 2009. – Черв. (№ 21/24). – С. 14–15.
 22. Уліщенко В. Залучення основ філософських і літературознавчих знань під час вивчення модерністського епосу на уроках зарубіжної літератури // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія “Літературознавство”.– № 2 (38). - 2004. - С. 161-167.
 23. Уліщенко В. Урахування специфічних особливостей модерністської прози на уроках зарубіжної літератури в старших класах // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Серія “Філологія”. – Харків, 2004. – Вип. 40. – С. 51-55.
 24. Фенцик О.М. Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи. - К.: АПН України, 2007. - 21 с.
 25. Штейнбук Ф. М Методика викладання зарубіжної літератури в школі. – К.: Кондор, 2007. – 316 с.
 26. Штейнбук Ф. М. Вивчення зарубіжної літератури: календарні плани; розробки уроків; методичні поради; дидактичні матеріали: 11 кл. – Х.: Ранок-Веста, 2003. – 256 с.
10877
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).