Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення напрямків діяльності та організації роботи у відділі канцелярії

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Розділ 1. Характеристика професії документознавця 
1. 1. Концепція професійного спрямування 
1. 2. Напрямки діяльності документознавця 
Розділ 2. Дослідження діяльності ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ 
2. 1. Вивчення та аналіз технології обробки інформації.
2. 2. Вдосконалення технологічних процесів обробки інформації. 
2. 3. Документи, які було створено для підприємства 
Список використаних джерел 
 
Вступ
 
Я проходив практику на ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ у відділі канцелярії. За час практики я ознайомився з діяльністю канцелярії, з професійними обов’язками фахівців відділу.
Метою практики є вивчення напрямків діяльності та організації роботи у відділі канцелярії.
У завдання моєї практико входило:
вивчення структури та організації діяльності канцелярії;
формування професійних умінь і досвіду, необхідного для майбутнього;
забезпечення своєчасної обробки кореспонденції, що надходить і надсилається, її доставка за призначенням;
Робота з реєстрації, обліку, збереження і передачі у відповідні структурні підрозділи документів поточного діловодства, у тому числі наказів і розпоряджень керівництва;
Отримані знання представлені у звіті.
Звіт складається з двох розділів. У першому розділі представлена загальна характеристика професії документознавця. Другий розділ присвячений відділу канцелярії. В ньому розглядається робота з вхідною і вихідною кореспонденцією, певна частина документів з якими працює підприємство, які представлені в додатках.
Об’єктом дослідження є ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ
Предметом дослідження є інформаційно-документаційне забезпечення діяльності канцелярії виробничого підприємства.
Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.
 
 
Розділ 1. Характеристика професії документознавця
Концепція професійного спрямування
 
Навчальна дисципліна «Концепція професійного спрямування» є концептуальним орієнтиром у підготовці фахівців-документознавців, які навчаються за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», оскільки об’єктом курсу є професійна діяльність документознавця, а предметом – робота з документними потоками в різних галузях виробництва.
Мета цього курсу полягає у вивченні основного кола проблем і базових понять спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», ознайомленні студентів з особливостями застосування документів у різних галузях виробництва, професійними правами й обов’язками фахівця-документознавця, вимогами до його особистості та діяльності.
Оскільки цей навчальний курс надає концепцію професійного спрямування щодо документознавства та інформаційної діяльності, основними поняттями курсу є документознавство, інформаційна діяльність та їх ключові похідні – документ та інформація.
Існує чимало визначень цих понять, кожне з яких є домінуючим у певній сфері діяльності. У документознавчій сфері діяльності суть поняття «документознавство» полягає в розгляданні його як комплексної науки про документ і документно-комунікаційну діяльність, що вивчає в історичному, сучасному та прогностичному аспектах процеси створення, розповсюдження та використання документних джерел у суспільстві. Документ у документознавстві – це матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі в часі й просторі.
Згідно із Законом України про інформацію інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. З метою задоволення цих потреб створюються відповідні документно-інформаційні служби. Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
Одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою. Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Поширення інформації – це розповсюдження, обнародування, реалізація в установленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.
Професія документознавця в контексті інформатизації суспільства.
Інформатизація суспільства, що розпочалася наприкінці ХХ століття, зумовила інтеграцію цілого ряду країн до світового інформаційного простору. Пріоритету набула інформаційна діяльність, а інформація стала найважливішим ресурсом суспільства. Відповідно до законів України про інформацію, про національну програму інформатизації інформатизація суспільства припускає процес створення умов для забезпечення громадян і суспільства своєчасною, достовірною й повною інформацією завдяки широкому використанню інформаційних технологій. Інформатизація суспільства – сукупність взаємозалежних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, які спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян і суспільства на основі побудови, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів й інформаційних технологій, які ґрунтуються на застосуванні сучасної обчислювальної й комунікаційної техніки. Інформатизація суспільства сприяє формуванню інформаційного суспільства – інтелектуально-розвиненого, ліберально-демократичного суспільства з високим рівнем суспільного виробництва й інформаційно-правової культури. У цих умовах зросло соціальне замовлення суспільства на висококваліфікованих фахівців-документознавців. Зростання обсягу інформації й відповідно документів, впровадження комп’ютерних технологій для їхнього створення, переробки, зберігання й використання висувають підвищені вимоги до документно-інформаційних служб та їхніх кадрів. Документаційна діяльність організації охоплює всі сфери діяльності щодо створення, складання, узгодження й оформлення документів.
Зафіксована в документах інформація становить основу будь-якого бізнесу. Організація ефективної роботи з документами, удосконалювання всіх інформаційно-документаційних процесів як у масштабі суспільства в цілому, так і на рівні окремих підприємств, організацій, установ є найважливішим напрямком управлінської діяльності інформаційного суспільства. Тому зараз надзвичайно важливим є вдосконалення системи діловодства, організаторами якого є документознавці. Суспільству в різних сферах діяльності потрібні висококваліфіковані документознавці-менеджери як найзатребуваніші фахівці на сучасному ринку труда.
Кваліфікаційна характеристика професії
Фото Капча