Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Взаємозв’язок індивідуальних властивостей особистості та реакції на конфліктну ситуацію

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні основи вивчення проблеми особис-тісних детермінант конфліктної поведінки

1.1. Поняття конфлікту й сучасний стан його вивчення
1.2. Стилі поведінки особистості в конфліктній ситуації
1.3. Темперамент і його вплив на стиль конфліктної поведінки особистості
ІІ. Дослідження впливу особливостей темпераменту на поведінку особистості в конфліктній ситуації
2.1 Методичний інструментарій і хід дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Науковий аналіз подій і процесів, які набувають характеру конфлікту, в останній час стає актуальним. Особливого наукового резонансу проблема міжособистісних конфліктів набула сьогодні у контексті формування теоретичних та методологічних засад нової галузі психології - конфліктології, яка у західних країнах утвердилась вже давно, проте в Україні вона знаходиться на стадії становлення. На цьому новому напрямку дослідницьких робіт виникають питання інтеграції різних наукових підходів, узагальнення емпіричного матеріалу, розробка прогнозів, програм практичних дій, здатних попередити загострення конфліктів, розв’язати конструктивно.

Накопиченні численні дані про причини виникнення, етапи і механізми протікання, шляхи розв’язання різних типів конфліктів (внутрішньо-особистісних, міжособистісних, міжгрупових, міжнаціональних) будуть сприяти прогнозуванню, запобіганню чи пом'якшенню, домаганню справедливого розв'язання суперечливих проблем. Конфліктній ситуації легше запобігти, ніж її загасити. Тому наукове розкриття анатомії конфлікту має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Дослідження у цій галузі надзвичайно актуальні, особливо зараз, у перехідний період розбудови самостійної Української держави, коли приводів для виникнення конфліктів є чимало.
Важливе місце у процесі пізнання й управління конфліктом займають дослідження психологічних детермінант виникнення міжособистісних конфліктів, які дозволяють розкрити глибинні основи конфліктної поведінки особистості.
На сьогодні немає єдиного підходу до визначення і розмежування понять «конфліктна поведінка» і «поведінка у конфлікті», які не є тотожними між собою. Таким чином наукова значущість проблеми впливу особистісних рис людини на її поведінку в конфліктній ситуації, а також недостатнє вивчення її з боку загальнопсихологічних знань обумовлюють актуальність даного дослідження.
Стан дослідження проблеми.  Проблема конфлікту як особливого процесу зі своїми позитивними і негативними сторонами розроблялася рядом відомих вчених, зокрема, слід відзначити роботи таких авторів, як Абрамов Ю. В., Амелин В.Н., Анцупов А. Я., Шипилов А. И., Балакновский С. В., Малышев А.А., Бандурка А.М., Друздь В.А., Баткина И.Б., Громова О. Н. та ін. Практичні способи вирішення конфліктів за допомогою системи управління конфліктами та використання особистіісних особливостей його учасників розглянуті у працях Сельчонка К. В., Уткіна Е. А., Дмитриева А.В., Емельянова С.М., Алексеева Г. К., Ворожейкина И.Е., Кибанова А.Я., Захарова Д.К., Ратникова В.П., Кармин А.С. та ін. Взаємозв’язок індивідуальних властивостей особистості зі стилем її поведінки у конфлітких ситуаціях став предметод дослідження таких вчених, як Білий Б. В., Гришина Н.В., Гуткина Н.И., Донцов А. И. Полозова Т. А., Донченко Е.А., Титаренко Т.М., Канатаев Ю. А., Крогиус Н. В., Ложкин Г.В., Повякель Н.И., Любимова Г. Ю., Обозов Н. Н., Петровская Л. А., Сперанский В.И., Хащенко В. А. та ін.
Об'єкт дослідження - конфліктна поведінка особистості у ситуації міжособистісної взаємодії.
Предмет дослідження - система внутрішніх детермінант конфліктної поведінки особистості.
Мета дослідження - науково-теоретичне обгрунтування та експериментальне дослідження особистісних психологічних чинників конфліктної поведінки особистості.
Гіпотеза дослідження. Відповідно до об'єкта та предмета дослідження сформульована гіпотеза, яка полягає у припущенні, що конфліктна поведінка особистості визначається психологічними чинниками, зокрема, тип темпераменту значно впливає на поведінку особистості у конфлікті.
Для досягнення поставленої мети і перевірки висунутої гіпотези були поставлені наступні завдання:

 • окреслити поняття конфлікту і сучасний стан його вивчення;
 • визначити стилі поведінки особистості в конфліктній ситуації;
 • охарактеризувати вплив темпераменту на стиль конфліктної поведінки особистості;
 • дослідити вплив особливостей темпераменту на поведінку особистості в конфліктній ситуації.

Методи дослідження. При формуванні блоку методик ми виходили із необхідності найбільш повного розкриття предмета дослідження, об'єктивності його відображення. Характер дослідження та його завдання обумовили використання низки методів та методик дослідження: аналіз та узагальнення літератури з проблеми міжособистісних конфліктів; спостереження; бесіди; анкетування; опитування; методика діагностики способів реагування на конфліктну ситуацію К.Томаса (адаптована Н.В.Гришиною), особистісний опитувальник визначення темпераменту В. М. Русалова, vетодика діагностики самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера.
Теоретичне і практичне значення дослідження полягає у розширенні знань про джерела виникнення міжособистісних конфліктів; у розробці моделі конфліктної поведінки особистості; у теоретичному обгрунтуванні психологічних детермінант конфліктної поведінки. Практична цінність роботи полягає в тому, що теоретичні положення, результати експериментального дослідження та їх інтерпретація, висновки, що викладені у роботі допоможуть психологам, педагогам, соціальним працівникам здійснювати корекційну роботу, попереджати та приглушувати прояви конфліктної поведінки під час міжособистісної взаємодії. Отримані результати роботи можуть використовуватися при розробці практичних рекомендацій щодо розв'язання міжособистісних конфліктів, при плануванні навчально-виховного процесу вузу, при читанні спецкурсу з психології конфліктів, а також курсів «Соціальна психологія», «Загальна психологія».
Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який вміщує 60 джерел, і додатків. Загальний обсяг роботи складає 46 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамов Ю. В. Конфликтный процесс и составляющие его понятия. // Кентавр. -1994. - № 4. - С. 158-160.
 2. Амелин В.Н. Сущность, структура, типология и способы разрешения социальных конфликтов // Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политическая жизнь. 1991. №6. С.64-74.
 3. Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1.2. - М.: 1982. - 234 с.
 4. Анцупов А. Я. Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов - M.: Юнити, 1999. - 551 с.
 5. Анцупов А. Я., Балакновский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях. - Спб.: Питер, 2005. - 288 с.
 6. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. - Ужгород: МАУП, 1995. -101 с.
 7. Бандурка А.М., Друздь В.А. Конфликтология. - Харьков: УВД Украины, 1997. - 335 с.
 8. Баткина И.Б. Конфликтология. Ворогнеж: ВГТУ, 2000. - 111 с.
 9. Білий Б. В. Стиль індивідуальної поведінки особистості в конфлікті. - К. : Науковий світ, 2000. - 34 с.
 10. Гоптарева И.Б. О возможных механизмах разрешения конфликта // Полис. 1996. №6. С.132-142.
 11. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб: Питер, 2000. - 464 с.
 12. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. - М.: Издательство ЭКМОС,2000. - 320 с.
 13. Гуткина Н.И. Психологические проблемы общения // Вопросы психологии. - 1984. -№ 2. - С.99-106.
 14. Джонсон, Дєвид В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування. - К.: КМ Академія, 2003. -285 с.
 15. Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. - 1999. - № 5. - С. 7-9.
 16. Дмитриев А.В. Введение в общую теорию конфликтов / 2-е изд. - М.: Собрание, 1998. - 158 с.
 17. Донцов А. И. Полозова Т. А. Проблема объективных детерминант межличностного конфликта в группе // Вестник МГУ Сер. 14 Психология. - 1982. - № 4. - С. 23 - 32.
 18. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - К.: Политиздат, 1989. - 175 с.
 19. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. Спб: Питер, 2000. - 368 с.
 20. Зеркин Д. Основы конфликтологии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 480 с.
 21. Ильин Г.Л. Некоторые проблемы психологии общения . - Вопросы психологии, 1986, № 5. - С. 113-124.
 22. Канатаев Ю. А. Психология конфликта. - М.: ВАХЗ, 1992. - 79 с.
 23. Конфликтология / под. общ. ред. Алексеева Г. К. - СПб: Питер, 2001. - 490 с.
 24. Конфликтология: Учебник / Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. - М.: Инфра-М, 2000. - 224 с.
 25. Конфликтология: Учебник для вузов / Ред. В.П. Ратников. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 512 с.
 26. Конфликтология: Учебник для вузов/ Под ред. А.С. Кармина. - СПб.: Лань, 1999. - 448 с.
 27. Конфликтология: Хрестоматия/ Составитель: Н.И. Леонов. - М.: Московский психолого-социальный институ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. - 304 с.
 28. Крогиус Н. В. Личность в конфликте. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 1976. - 142 с.
 29. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. - М.: Менеджмент, 2000. - 288 с.
 30. Любимова Г. Ю., Психология конфликта. Учебно-методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 160 с.
 31. Обозов Н. Н. Психология конфликта и способы его разрешения: метод, пособие - СПб: МАЛИ, 1993. - 46 с.
 32. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: У двох книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Либідь. - 573 с.
 33. Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // Теоретическая методология. Проблемы социальной психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1977. - С. 126-143.
 34. Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельчонок. - Минск: Харвест, 1999. - 624 с.
 35. Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. - Самара: Издательский дом «БАХРАХ - М», 2000 - 672 с.
 36. Сегрева А. С., Арайза Н. Разрешение социального конфликта: личностно-центрированная модель // Вопросы психологии. - 1993. - № 5. - С. 109 - 113.
 37. Скородумов А. Общение в конфликтных ситуациях // Военный вестник. 1992. № 10. С.17-18.
 38. Скотт Дж. Г. Конфликты, пути их преодоления. - Киев: Внешторгиздат, 1991. - 191 с.
 39. Собчик Л. Н. Диагностика межличностных отношений. - М.: МКЦ, 1990. - 47 с.
 40. Сперанский В.И. Общие правила человеческих взаимоотношений и их проявление в конфликтных ситуациях // Социально-политический журнал. 1997. №4. С. 172-179.
 41. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ЭКМОС», 2000. - 272 с.
 42. Хащенко В. А. Способы разрешения межличностного конфликта в экспериментальных условиях жизнедеятельности // Психологический журнал. - 1993. - № 3. - С. 38-46.
199
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.