Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Явища моносемії та полісемії в українській та англійській мовах

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження явищ моносемії та полісемії
1.1. Однозначне слово в лексичній системі мови
1.2. Полісемія лексичних значень слів як лінгвістичне явище
1.3. Розмежування еврісемії та полісемії в українській мові
ІІ. Порівняльний аналіз моносемії та полісемії в українській та англійській мовах
2.1. Порівняльна характеристика моносемантичних одиниць в українській та англійській фразеології
2.2. Порівняльний аналіз полісемії лексики на позначення кольорів в українській й англійській мовах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Лексична семантика української мови останніми десятиріччями активно й усебічно вивчається науковцями. Предметом дослідження в сучасній лінгвістиці стають різні лексико-семантичні категорії: моносемія (однозначність слів) та полісемія (багатозначність слів). Специфіка лексико-семантичної категорії моносемії розкривається саме при порівнянні її з полісемією.

Наявність у мовній одиниці більш як одного значення за умови семантичного зв’язку між ними або переносу спільних чи суміжних ознак чи функцій з одного денотата на інший дозволяє говорити про таку мовну категорію, як полісемія. Проблемою полісемії як одного з центральних питань мовознавства займалися представники різних напрямів семасіології, однак вона й досі остаточно не розв’язана. 

Викликає суперечки явище полісемії в термінології. Традиційно багатозначність термінів розглядають як явище негативне. Однак система живої мови перебуває в безперервному, але постійному русі та розвитку, саме тому окремі її елементи одержують нову характеристику і набувають нового значення й статусу. Отже, багатозначність термінів є природною властивістю, що може проявлятися у вигляді семантичної варіативності й у вигляді полісемії.

Питання співвідношення явищ полісемії та моносемії має велике значення для лексикології та лексикографії. Розв’язання  його  сприятиме  глибшому  розумінню  цих  понять,  фактичних  меж  поширення,  шляхів розрізнення. Особливо важливо при перекладі неоднозначних слів правильно зрозуміти їх семантичний відтінок, адже широке значення неможливо розкрити, переклавши його одним-єдиним словом. Моносемія та полісемія іноді спричиняють мовну неоднозначність, заважають прозорому сприйняттю, завуальовують  зміст  висловлювання.  Як  правило,  певні  труднощі  виникають  при  розумінні  полісемантів  та специфічних моносемантів української мови іноземцями або ж наймолодшими її носіями – дітьми.

Стан дослідження проблеми. У лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. проблема співвідношення моносемії та полісемії розглядалася багатьма дослід-никами. Проблема окремого значення слова ставилася М. Л. Вотінцевою [6], А. С. Д’яковим [10], А.В. Крижанівською [16], Л.А. Лисиченко [19] та іншими лінгвістами в їх класичних працях. Проблеми полісемії розглядаються в працях В. Гладкої [8, 9], А.А. Залізняка [13], Т.В. Михайлової [20], І. Г. Ольшанського [22, 23], О.О. Тараненко [30] та ін. Проте комплексних  наукових праць з грунтовного вивчення особливостей моно- і полісемантики слів української мови на сучасному етапі практично немає.

Мета дослідження – з’ясувати місце явища моно- та полісемії у лексичній системі мови та дослідити його на практиці. 

Об’єкт дослідження – словникові статті, які подають однозначні і багатозначні слова.

Предмет дослідження – лексикографічне відображення моно- та полісемії.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • визначити місце моносемантичних слів у лексичній системі мови;
 • охарактеризувати полісемію лексичних значень слів;
 • проаналізувати проблему розмежування еврісемії та полісемії в українській мові;
 • дати характеристику моносемантів у тлумачному й енциклопедичному словниках;
 • дослідити фактори розвитку полісемії іменників на прикладі видань Словника української мови та російсько-українського науково-технічного словника.

Методи дослідження. Характер об'єкта, мета, завдання й загальний напрямок дослідження визначили використання відповідних методів лінгвістичного аналізу, основним з яких є описовий метод з усім комплексом його прийомів. Використовувалися також прийоми кількісного й порівняльного аналізу.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 36 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Будагов Р. А. Проблемы развития языка / Р. А. Будагов. – М.: Наука, 1965. – 256 с.
 2. Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / С. Бук / наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 192 с.
 3. Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / С. Бук / наук. ред. Ф. С. Бацевич.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 180 с.
 4. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. Загнітко А. П. — Донецьк: Вид. «Бао», 2008. — 704 с.
 5. Вотинцева М. Л. О некоторых количественных и качественных особенностях толкования моносемантов в современной лексикографии  /  М. Л. Вотинцева // Матеріали підсумкової наукової конференції викладачів ДНУ «Філологічні науки» – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 13-14.
 6. Вотинцева М. Л. Однозначные слова / М. Л. Вотинцева // Лексико-грамма-тические инновации в современных славянских языках. Материалы II Между-народной научной конференции. –  Днепропетровск: Пороги, 2005. – С. 71-73.
 7. Гладка В. Полісемія як повторна номінація мовного знака / В.А. Гладка // Матер. Другої Всеукр. наук. конф. романістів: Структурно семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 25-27.
 8. Гладка В.А. Полісемія як одна із основних проблем когнітивної лінгвістики / В.А. Гладка // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 1997-2008. – Вип. 21 / відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 69-75.
 9. Гладка В.А. Про деякі особливості тлумачення явища полісемії / В.А. Гладка // Наук. записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 9. – 2008. – С. 115-119.
 10. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – К.: Вид. Дім “КМ Асаdemіа”, 2000. – 218 с.
 11. Даниленко В. П. Русская терминология / В. П. Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 246 с.
 12. Димова С. Н. К проблеме широкого значения слова (на материале существи-тельного “way”) / С. Н. Димова // Синтаксические исследования по английс-кому языку. Ученые записки МГПИ им. Ленина. – Т. 416. – М.,1971. – Вып.1. – С. 120-136.
 13. Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее представления / А.А. Зализняк. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 672 с.
 14. Калашник В.С. Термінологізація загальновживаного слова (семантико-лексикографічний аспект) / В.С. Калашник, М.І. Філон // Тези доп. 3-ої Міжнародної конференції “Проблеми української науково-технічної термінології”. – Львів, 1994. – С.88-89.
 15. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2008. – 368 с.
 16. Крижанівська А.В. Склад і структура термінологічної лексики української мови / А.В. Крижанівська, Л.О. Симоненко, Т.І. Панько. – К.: Наук. думка, 1984. – 194 с.
 17. Кутина Л. Л. Языковые процессы, возникающие при становлении научных терминологических систем / Л. Л. Кутина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: Наука, 1970. – С. 92-94.
 18. Ленца А. Л. Широкозначность глагола и контекст / А. Л. Ленца. – Кишинев: Штиинца, 1987. – 100 с.
 19. Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови / Л.А. Лиси-ченко. – Харків: Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1997. – 131 с.
 20. Михайлова Т.В. Багатозначність українських науково-технічних термінів та її репрезентація в лексикографії / Т.В. Михайлова // Вісник ХНУ. – 2001. – № 520. – С. 134-139.
 21. Моисеев А. И. О языковой природе термина / А. И. Моисеев // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: Наука, 1970. – С. 127-138.
 22. Ольшанский И. Г. Лексическая полисемия в системе языка и тексте (на материале немецкого языка) / И. Г. Ольшанский, В. П. Скиба. – Кишинев: Штиинца, 1987. – 128 с.
 23. Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия и ее реализация в тексте / И.Г. Ольшанский // Научные труды МГПИИЯ им. М.Тореза. – М., 1983. – Вып. 217. – С. 65-67.
 24. Перхач В. Російсько-український науково-технічний словник / В. Перхач, Б. Кинаш. – Львів, 1997. – 454 с.
 25. Російсько-український науково-технічний словник / упор. В. Перхач, Б. Кинаш. – Львiв: Каменяр, 1997. – 454 с.
 26. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики / В.М. Русанівський / АН УРСР Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1988 – 240 с.
 27. Словник української мови: В 11 т. – Т. 1: “А-В”. – К.: Наук, думка, 1970. – 799 с.
 28. Словник української мови: В 20 т. – Т. 1: “А-Б”. – К.: Наук, думка, 2010.-912 с.
 29. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр. – М. : Соцэкгиз, 1933. – 272 с.
 30. Тараненко О.О. Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії / О.О. Тараненко. – К.: Наук. думка, 1980. – 115 с.
 31. Широков В.А. Елементи лексикографії / В.А. Широков. – К.: Довіра, 2005. – 303 с.
 32. Riggs F. Social Science Terminology: Basic Problems and Proposed Solutions // Ter-minology : Applications in Interdisciplinary Communication / ed. by H. B. Sonneveld, K. L. Loening. – Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 1993. – P. 196-201.
984
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.