Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Європейське мовне портфоліо та його впровадження в навчальний процес з іноземних мов

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кушнерук Р. І.
 
Європейське мовне портфоліо та його впровадження
в навчальний процес з іноземних мов
 
Тема портфоліо, або папки індивідуальних навчальних досягнень учнів, останнім часом стає все популярнішою. Все більше шкіл застосовують його у своїй практиці. На Заході портфоліо називають одним із основних освітніх трендів останнього десятиліття. Більше того, дослідники стверджують, що школа XXI ст. – це «школа портфоліо». Ідея впровадженняучнівського мовного портфоліо у навчальний процес з іноземної мови не є новою. Протягом останніх років вона тією чи іншою мірою втілюється вчителями в окремих навчальних закладах України.
Європейське мовне порт фоліо (ЄМП) - один із найважливіших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самоцінювання в іншомовному навчанні. Використання портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагає розвивати їхню здатність до самооцінювання, надаючи, таким чином, можливість поступово збільшувати відповідальність за власне навчання. Учитель усе більше набуває ролі координатора і консультанта, особи, яка навчаючи учнів учитися, скеровує їх у русло самостійної роботи, створює для цього відповідні умови, дозволяє учням побачити свої досягнення, на основі яких вони вчитимуться розробляти свій індивідуальний навчальний план. Такі вимоги перед учителями і учнями ставить саме життя, оскільки для майбутніх представників суспільства, що демократично розвивається, важливо навчитися формувати і задовольняти свої потреби в освіті та кар’єрі, планувати власну діяльність, досягати бажаних цілей. Таким чином, упровадження української моделі європейського мовного портфоліо, що зорієнтовано на формування учнівської здатності до самопізнання і самореалізації в різних видах іншомовної діяльності, сприяє переходу до якісно нової освіти. Це дає можливість українським учням навчатися і діяти відповідно до загальноприйнятих в європейських державах стандартів, відкрити дорогу в майбутнє в умовах об’єднаної Європи.
У зв’язку з цим важливого значення набув Проект Ради Європи в Україні «Європейське мовне портфоліо» (національний координатор проекту – головний спеціаліст департаменту загальної середньої освіти та дошкільної освіти МОН України О. Коваленко; національний експерт – автор підручників, учитель англійської мови О. Д. Карп’юк). Означений проект розробляється в Раді Європи вже 9 років, нині існує 37 національних варіантів мовного портфеля. На сьогодні розроблено український варіант ЄМП, який проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль). Підготовлено і видрукувано методичний посібник «Європейське мовне порт фоліо» (Тернопіль: Лібра Терра, 2008).
Що ж означає слово «порт фоліо», вжите щодо методики шкільного навчання?
Портфоліо (від англ. portfolio – портфель, папка) – це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями при педагогічному супроводі вчителя.
Мовне портфоліо – це документ, у якому учень аналізує і оцінює свої навички й уміння з іноземних мов, ставить нові цілі, фіксує спостереження за власним іншомовним досвідом, занотовує свої думки і враження від спілкування з іноземними представниками.
Європейське мовне портфоліо – це особистий документ учня, з яким він працює кілька років. В умовах єдиної Європи кожна людина може мати при собі документ, у якому зафіксований і документально підтверджений той чи інший рівень володіння іноземною мовою, і претендувати, у випадку його пред’явлення, на освіту чи роботу в тих країнах Європи, мова яких вивчається.
Європейське мовне портфоліо це:
‒якісно новий рівень у навчанні іноземних мов вУкраїні;
‒реалізація компетентнісного підходу в іншомовному навчанні;
‒упровадження європейських стандартів оцінювання на основі Державного стандарту середньої школи;
‒орієнтація на особистість учня з урахуванням сучасних вимог життя інших країн і культурних спільнот.
Мета європейського мовного портфоліо – стандартизація вимог до вивчення, викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами європейських країн. Дуже важливою в роботі з портфоліо є взаємодія між учнем і вчителем. У процесі спільної діяльності визначаються цілі навчальної роботи школяра й виробляються критерії її оцінювання.
На думку більшості методистів, такий підхід до ведення мовного портфоліо виводить його за межі лише альтернативного способу оцінювання навчальних досягнень школяра.
Основні функції (соціальні, педагогічні та інформаційні) учнівського ЄМП:
‒наочно представити учню його успіхи в оволодінні іноземними мовами;
‒допомогти учневі усвідомити цінність міжкультурного спілкування в своєму найближчому оточенні (в школі, вдома), у своєму регіоні, в країні, в Європі;
‒формувати самооцінку учня;
‒допомогти оцінити власний рівень володіння іноземними мовами і співставити його з європейськими нормами;
‒розвивати здатність до рефлексії власного учіння;
‒формувати уміння ставити цілі і планувати власну навчальну діяльність;
‒розвивати учнівську автономію в процесі вивчення іноземних мов.
Європейське мовне портфоліо повинно реалізувати дві функції:
‒соціальну – подібно до портфоліо художника, ЄМП демонструє здібності й можливості свого укладача. Не замінюючи атестата, диплома чи сертифікатів, портфоліо є суттєвим доповненням до них, оскільки містить важливу додаткову інформацію про свого власника;
‒педагогічну-сприяє розвитку мисленнєвих здібностей та самооцінки кожного школяра, а також автономності учня в навчанні мови (кількох мов) упродовж усього життя.
 
Компоненти мовного портфоліо
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо (МП) :
- мовний паспорт;
- мовну біографію;
- мовне досьє.
Першим компонентом МП є мовний паспорт («Language Passport»), що підсумовує
Фото Капча