Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, функції
 2. Види юридичної відповідальності
 3. Підстави та принципи юридичної відповідальності
 4. Функції юридичної відповідальності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розвиток суспільства невід’ємно пов’язаний із систе-мою засобів впливу на суб’єктів суспільних відносин з метою забезпечення стабільності розвитку суспільства та справедливості у взаємовідносинах між громадянами. Поява та функціонування будь-якої держави та права безпосередньо пов’язані з трансформацією соціальних засобів примусу, у тому числі й різновидів соціальної відповідальності, що виявляється в появі юридичної відповідальності, яка є особливою формою державно-владного примусового впливу на розвиток суспільства. Одним із ключових засобів реалізації державно-владного управління та правового регулювання є різновиди юридичної відповідальності.

Проблематика юридичної відповідальності традиційно є однією з ключових у правовій науці, що не втрачає своєї актуальності і на сьогодні. Варто зазначити, що в сучасних умовах розвитку державності до питань юридичної відповідальності значно зростає інтерес як серед науковців, так і серед юристів-практиків, що пояснюється особливостями сучасної соціально-економічної ситуації в Україні, яка характеризується всебічними змінами в суспільному житті в цілому та у правовій сфері особливо.

Юридична відповідальність – термін, який широко використовується у вітчизняній юридичній науці та практиці, це одна з фундаментальних правових категорій, яка займає важливе місце в механізмі правового регулювання суспільних відносин.

Підвищена увага, що приділяється юридичною наукою проблемі відповідальності, пояснюється, в першу чергу, значенням даного охоронного інституту. Соціальна роль юридичної відповідальності, як і права в цілому, визначається тим, що найчастіше саме наявність відповідальності за ті або інші антисуспільні вчинки спонукає людей до певного (позитивного) варіанту поведінки. В даному випадку вона виступає в якості стимулу правомірної поведінки й антистимулом – вчинення правопорушень.

Сучасна історіографія наукового дослідження інституту юридичної від-повідальності має досить широкий характер та пов’язана з іменами таких вче-них, як О. М. Болсунова [2], З. В. Галаджун [3], Н. В. Гришина [5], В. К. Гри-щук [7], І. А. Сухініна [16] та ін.

Мета роботи - розкриття поняття, природи, сутності інституту юридичної відповідальності, її ознак, видів та функцій.

Досягнення поставленої мети зумовлює зосередження уваги на виконанні таких завдань:

 • уточнити поняття юридичної відповідальності, її основні ознаки;
 • охарактеризувати види юридичної відповідальності;
 • проаналізувати підстави та принципи юридичної відповідальності;
 • визначити основні функції юридичної відповідальності.

Об’єкт дослідження - інститут юридичної відповідальності.

Предмет дослідження - коло проблемних питань, пов’язаних із визначенням сутності, підстав, ознак та функцій юридичної відповідальності.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальнонаукових методів, зокрема, діалектичний, структурно-функціональний та формально-юридичний, порівняльно-правовий та системний методи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Болсунова О. М. Принципи та правові процедури юридичної відповідальності: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. М. Болсунова; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 c.
 3. Галаджун З. В. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності / З. В. Галаджун // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 24 - 25 березня 2010 р.) / Житомирський економ.-гум. ін-т ун-ту "Україна". - Житомир, 2010. - Ч. 1. - С. 205-209.
 4. Головченко В. Юридична відповідальність: позитивний і ретроспективний аспекти / В. Головченко // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. - 2004. - N7. - С. 4-7.
 5. Гришина Н. В. Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності: монографія / Н. В. Гришина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2013. - 150 c.
 6. Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія / В. К. Грищук. - Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. - 766 c.
 7. Грищук В. К. Юридична відповідальність: навч. посіб. / В. К. Грищук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 155 c.
 8. Демидова Л. Соціальна і економічна обумовленість кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди / Л. Демидова // Юридична Україна. - 2011. - N 1. - С. 107-112.
 9. Камінська Н.В. Теорія держави та права / Н.В. Камінська, О.В. Горун, Горун О.В. Горун. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 10. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. Для підготов. До держ. Іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 11. Максимюк О. Д. Невідворотність та індивідуалізація юридичної відповідальності: взаємозв’язок та активна взаємодія / О. Д. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Правознавство. – 2005. – Вип. 286. – С. 30-34.
 12. Монаєнко А. О. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності / А. О. Монаєнко // Право України. - 2011. - № 9. - С. 228-237.
 13. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. Слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ, Херсон. Юрид. Ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 14. Середа В. В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики: монографія / В. В. Середа; Нац. акад. внутр. справ. - Х.: НікаНова, 2013. - 358 c.
 15. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т “Україна”, 2013. - 197 с.
 16. Сухініна І. А. Правопорушення та юридична відповідальність / І. А. Сухініна // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2010. - N 25. - С. 24-25.
 17. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. Нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 18. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бене-дик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 19. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
5478
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).