Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Юридичні факти

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і види юридичних фактів, критерії їх класифікації
2. Поняття і види правових презумпцій, преюдицій, фікцій
3. Значення і роль юридичних фактів в діяльності органів внутрішніх справ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Cуспільні і державні зміни в Україні, поглиблення політичної та правової реформ, процеси інтеграції нашої країни в європейське і міжнародне співтовариство створили передумови для ствердження ідеалів рівності та свободи, верховенства права, пріоритету прав і свобод людини, які проголошенні як головні цінності в Конституції України.

Проте процес реалізації закріплених в Основному Законі країни положень проходить досить суперечливо. Серед політичних, економічних, культурних та інших чинників однією з причин цього є існуючий рівень злочинності, що зумовлює необхідність вдосконалення правоохоронної системи держави, законодавче й науково-методичне забезпечення правоохоронної діяльності.

Розв’язання цієї проблеми потребує додаткового теоретичного осмислення правоохоронної діяльності, особливо в контексті юридико-фактичного підходу, який дозволяє оцінити ефективність і реальність її здійснення, внести пропозиції щодо забезпечення дії механізмів правоохорони, допоможе визначити та сформулювати зміст нових правових норм, що повинні відображати об’єктивні інтереси учасників правоохоронних відносин, мотиви їх діяльності, а також враховувати наявний досвід застосування чинного законодавства. Це дає поштовх до подальшого розвитку теорії юридичних фактів і особливостей її застосування саме у правоохоронній діяльності.

Актуальність дослідження юридичних фактів зумовлена й тим, що, по-перше, в сучасних умовах виникає потреба теоретичного осмислення юридичних фактів у сфері здійснення правоохоронної діяльності з урахуванням змін, які відбулися в процесуальних, матеріальних галузях права та судовій практиці; по-друге, відсутні спеціальні теоретичні розробки, присвячені юридичним фактам у правоохоронній діяльності; по-третє, у правозастосовній практиці існують труднощі в інтерпретації підстав та моменту виникнення відповідних відносин, прав та обов’язків громадян.

Стан дослідження проблеми. Питання сутності юридичних фактів завжди привертали увагу вчених-правознавців. Проблеми теорії юридичних фактів у загальній теорії права знайшли своє відображення в роботах А. В. Коструба [8], І. Є. Переш [14], Г. М. Чувакова [20] та ін. Над системою класифікації юри-дичних фактів працювали В. В. Гордєєв [4], І. І. Митрофанов [11] та багато інших. 

Мета роботи - удосконалення теорії юридичних фактів як підстав виникнення правовідносин.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються такі основні завдання:

 • проаналізувати поняття і види юридичних фактів, критерії їх класифікації;
 • уточнити поняття і види правових презумпцій, преюдицій, фікцій;
 • дослідити значення і роль юридичних фактів в діяльності органів внутрішніх справ.

Об’єкт дослідження - юридичні факти як категорія загальної теорії держави і права.

Предмет дослідження - теоретичні і практичні проблеми нормативного закріплення юридичних фактів.

Методи дослідження. Для досягнення мети роботи використано загально-наукові і спеціальні методи дослідження правових явищ:  діалектичний, формально-логічний, методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення, нормативно-порівняльного аналізу тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андронова В. А. Юридичні факти у трудовому праві України : монографія / В. А. Андронова. - Одеса : Букаєв В.В., 2014. - 197 c.
 2. Братель О.Г. Юридичні факти-події як складова цивільних процесуальних юридичних фактів / О. Г. Братель // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Випуск 4. - Том 1. – 2015. – С. 93-97.
 3. Віхров О. П. Теорія держави і права: курс лекцій : навч. посіб. / О. П. Віхров, І. О. Віхрова; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 303 c.
 4. Гордєєв В. В. Критерії класифікації юридичних фактів / В. В. Гордєєв // Право України. - 2012. - № 3/4. - С. 396-403.
 5. Зозуль І. В. Презумпції в адміністративному судочинстві: деякі загальнотеоретичні аспекти / І. В. Зозуль // Держава і право. Юридичні і політичні науки : Збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Київ, 2012. - Вип. 58. - С. 254-259.
 6. Козловська, Л. В. Функції юридичних фактів у динаміці підстав спадкових правовідносин / Л. В. Козловська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Гельветика, 2015. – Вип. 30. Т.1. – С. 133-136.
 7. Коструба А. В. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання / А. В. Коструба // Право України. - 2011. - № 3. - С. 202-207.
 8. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія / А. В. Коструба; Нац. акад. прав. наук України, 
 9. НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. - Київ : Ін Юре, 
 10. 2014. - 370 c.
 11. Кутателадзе О. Д. До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов’язків / О. Д. Кутателадзе // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 133-136.
 12. Масюк В. В. Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві : монографія / В. В. Масюк. - Х. : Право, 2011. - 208 c.
 13. Митрофанов І. І. Види юридичних фактів у механізмі реалізації кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - Випуск 6. – 2014. - Частина 1. – С. 183-190.
 14. Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів ВНЗ / О. Г. Мурашин; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». - Київ : Ун-т «Україна», 2014. - 560 c.
 15. Павличенко О. В. Загальні тенденції розвитку дослідження проблематики правової фікції у вітчизняній юридичній науці / О. В. Павличенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : сборник научных трудов / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. 
 16. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 
 17. Вип. 17. - С. 46-52.
 18. Переш І. Є. Юридичні факти в системі попередження та вирішення юридичних конфліктів / І. Є. Переш, М. І. Зан, В. І. Руснак // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. Вип. 31. – С. 24-27.
 19. Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2014. - 366 c.
 20. Стрельбицький М. Адміністративно-правові та цивільно-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі / М. Стрельбицький, А. Стрельбицька // Іст.-прав. часоп.. - 2013. - № 1. - С. 64-69.
 21. Турко І. І. До питання про правове розуміння юридичних фактів як підстав виникнення трудових правовідносин / І. І. Турко // Право і суспільство. - 2013. - № 6. - С. 127-130.
 22. Ульяновська О. Розмежування понять правової презумпції та правової фікції. Погляди провідних учених / О. Ульяновська // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. - 2011. - N 10. - С. 26-30.
 23. Чернадчук Т. О. Концепція юридичних фактів в інформаційній сфері банківської діяльності / Т. О. Чернадчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2011. - №2. - С. 77-80.
 24. Чувакова Г. М. Юридичні факти у сфері публічного права / Г. М. Чувакова // Актуальні проблеми держави і права. - 2006. - Вип. 29. - С. 77-80.
 25. Шульга А. М. Теорія держави і права : навч. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. «Міжнародне право» / А. М. Шульга, Л. В. Новікова, В. І. Сідоров, О. С. Передерій, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко, В. В. Корнієнко; ред.: А. М. Шульга; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2014. - 463 c.
10689
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).