Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Юридичні факти в системі попередження та вирішення юридичних конфліктів Legal facts in the prevention and settlement of legal conflict

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юридичні факти в системі попередження та вирішення юридичних конфліктів
Legal facts in the prevention and settlement of legal conflict
 
Переш І. Є.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Зан М. І.,
студентка V курсу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Руснак В. І.,
студентка І¥ курсу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Стаття присвячена розкриттю місця та ролі юридичних фактів у системі юридичної конфліктології. Юридичний факт є необхідною передумовою як виникнення конфліктної юридичної ситуації, так і безпосереднього виникнення конфліктних правовідносин. Добре продуманий комплекс юридичних фактів за рахунок надання юридичного значення тим чи іншим життєвим обставинам значним чином впливає на динаміку розвитку юридичних конфліктів, направляє їх у потрібне русло, сприяє їх ефективному вирішенню та попередженню.
Ключові слова: юридичний факт, юридична конфліктологія, юридичний конфлікт, конфліктна ситуація, вирішення та попередження юридичних конфліктів.
Статья посвящена раскрытию места и роли юридических фактов в системе юридической конфликтологии. Юридический факт является необходимым условием как возникновения конфликтной юридической ситуации, так и непосредственного возникновения конфликтных правоотношений. Хорошо продуманный комплекс юридических фактов за счет предоставления юридического значения тем или иным жизненным обстоятельствам значительным образом влияет на динамику развития юридических конфликтов, направляет их в нужное русло, способствует их эффективному решению и предупреждению.
Ключевые слова: юридический факт, юридическая конфликтология, юридический конфликт, конфликтная ситуация, решения и предупреждения юридических конфликтов.
The article is devoted to the place and role of legal facts in the system of legal conflictology. Legal fact is a necessary precondition for arising the conflict legal situation and also the direct arising conflict legal relationships. Well thought complex of legal facts by providing the legal significance one way or another life circumstances significantly affect on the dynamics of development of legal conflicts, direct them in the right direction, and promote to their effective solution and prevention.
Key words: legal fact, legal conflictology, legal conflict, conflict situation, solution and prevention of legal conflicts.
Актуальність теми. Необхідність та актуальність наукових досліджень проблемних питань юридичних фактів у сфері врегулювання конфліктних ситуацій сучасного суспільства визначається тим, що юридичні факти займають провідне місце в механізмі правового регулювання, виступають основою, єдиними підставами вирішення та попередження юридичних конфліктів, дозволяють усувати соціальні протиріччя, ефективно та раціонально врегульовувати правовідносини.
Питання юридичних фактів і, зокрема, юридичних фактів, як підстав вирішення та попередження юридичних конфліктів завжди привертали увагу вчених-правознавців. Проблемні питання юридичних фактів та правової конфліктології знайшли своє відображення у працях таких вчених, як С. Алексєєва, М. Антоновича, М. Баглая, А. Венгерова, В. Денисова, А. Дмитриєва, О. Дубовик, П. Євграфова, В. Казимирчука, В. Кудрявцева, С. Кудрявцева, М. Козюбри, Г Кикоть, В. Лазарєва, А. Ларіна, В. Погорілка, П. Рабіновича, Н. Савчука, Ю. Тихомирова, Ю. Тодики, В. Туманова, В. Шаповала та інших.
Однак, незважаючи на суттєві дослідження та розробки, проблема юридичних фактів у правовій конфліктології не втратила своєї актуальності, а навпаки, залишається дискусійною та актуальною. До сьогодні залишається спірним питання стосовно визначення місця та ролі юридичних фактів у системі вирішення та попередження юридичних конфліктів, що породжує необхідність ґрунтовного дослідження даної проблематики.
Виклад основного матеріалу. Конфліктом вважають крайнє загострення соціальних протиріч, що проявляється у зіткненні різноманітних соціальних спільнот, окремих індивідів внаслідок протилежності їх інтересів, цілей та тенденцій розвитку. Конфлікт – це протистояння, в якому кожна зі сторін переслідує соціально значущі для себе цілі та прагне зайняти позицію несумісну і протилежну по відношенню до інтересів іншої сторони.
Тривалий час соціальний конфлікт вважався деструктивним фактором, негативним суспільним явищем. Проте в останні роки конфлікти все частіше трактуються як закономірності суспільного розвитку, способи розв’язання соціальних протиріч, які мають позитивне значення для функціонування суспільства. Це, зокрема, випливає з того, що конфлікт усуває протиріччя між сторонами, дозволяє більш повно оцінити індивідуально-психологічні особливості індивідів, які беруть участь у конфлікті, служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, виступає засобом самоствердження та соціалізації особистості [1, с. 5-7].
Конфліктологічна наука виходить з того, що соціальний конфлікт є нормальним явищем суспільного життя, природним феноменом, який породжений складним і суперечливим життям суспільства. Він виникає, розвивається та вирішується у конкретній соціальній ситуації, властивій кожному соціальному суб’єкту. З огляду на це, соціальний конфлікт варто розглядати, як привід для розв’язання суперечностей, необхідну умову існування у суспільстві соціальних норм та інститутів, які призначені врегульовувати конфліктну взаємодію та здійснювати обмін інформацією між соціальними суб’єктами.
Юридична наука, адекватно реагуючи на вищена- ведені реалії, не змогла залишитись осторонь таких подій, свідченням чого стало запровадження у рамках соціології права нового напрямку – юридичної кофліктології. Це, в першу чергу, пов’язане з тим, що соціологія права тісно взаємодіє з проблематикою соціальних конфліктів, які особливо помітні у процесі правотворчості при моделюванні правоутворюючого інтересу під час узгодження різноманітних конфліктуючих один з одним соціальних інтересів та у процесі правозастосовчої діяльності.
Юридичний конфлікт є різновидом соціального конфлікту, який характеризується протистоянням суб’єктів права з протилежними та суперечливими інтересами, потребами, цінностями або знаннями з приводу застосування, порушення або тлумачення правових приписів
Фото Капча