Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Юридичні особи в цивільному праві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття та ознаки юридичної особи
 2. Види юридичних осіб
 3. Створення та припинення юридичних осіб
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Життя сучасного суспільства неможливе без об’єднання людей у групи, союзи різного виду, без поєднання їхніх особистих зусиль і капіталів для досягнення певної мети. 

Основною правовою формою колективної участі фізичних осіб у цивільному обігу є юридична особа. Поява юридичної особи в найзагальнішому вигляді обумовлена тими ж причинами, що й виникнення та еволюція права – ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і суспільної свідомості.

 Незважаючи на те, що юридичні особи, їхня природа, історія виникнення, організаційно-правові форми та їх розвиток ставали предметом багатьох досліджень, які виконувались за різних часів, наукові дискусії щодо різних аспектів створення, функціонування, припинення юридичної особи тривають до цього часу. Багато питань ставить і судова практика розгляду госпо-дарських та цивільних спорів, особливо у зв’язку з припиненням діяльності юридичної особи. 

Зокрема, одним з найбільш дискусійних питань у цивілістиці, яке можна виокремити у контексті дослідження конструкції юридичної особи у цивільному та міжнародному приватному праві є питання визначення поняття юридичної особи.

Правовий статус юридичних осіб недостатньо врегульований в законодавстві України. Нечисленні норми Цивільного кодексу України лише в загальних рисах констатують право держави на створення юридичних осіб, право цих юридичних осіб здійснювати діяльність, торкаються питання розмежування відповідальності між державою та юридичною особою. Інші ж норми Цивільного кодексу України є бланкетними і відсилають до окремих нормативних актів, зокрема щодо правового статусу юридичних осіб публічного права.

Стан дослідження проблеми. Проблематика правового статусу юри-дичних осіб в Україні не нова і широко досліджена вченими-цивілістами, зокрема, В. І. Борисовою , О. О. Квасніцькою , Р. Майдаником , B. В. Пет-ровим , І. Спасибо-Фатєєвою  та іншими.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають із приводу створення, функціонування і припинення юридичних осіб, їх правового статусу.

Предмет дослідження - правовий статус юридичних осіб за законо-давством України. 

Мета роботи – визначення правового статусу юридичної особи у цивільному праві, з'ясуванні на його підставі ознак правової природи юридичної особи, процедури їх створення і припинення. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • узагальнити підходи до трактування поняття та ознак юридичної особи; 
 • проаналізувати форми та критерії класифікації юридичних осіб;
 • охарактеризувати процедуру створення та припинення юридичних осіб.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять дві групи методів: загальнонаукові (історичний, системний, аналізу та синтезу) та спеціальні (формально-логічний, порівняльно-правовий). 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 47 аркушів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України Про господарські товариства від 19.09.1991 № 1576-XII, редакція від 28.03.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/755-15
 6. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України: підручник / Ю. В. Білоусов, Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. - К.: Прав. єдність: Алерта, 2014. - 743 c.
 7. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 8. Борисова В. І. Юридична особа в праві України / В. І. Борисова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2001. - Вип. 11. - С. 250-254.
 9. Воронюк О. О. Критерії класифікації юридичних осіб / О. О. Воронюк // Університетські наукові записки. - 2008. - № 3. - С. 129-135.
 10. Єрмоленко В. М. Співвідношення між поняттями «юридична особа» і «підприємство»: методологічні аспекти / В. М. Єрмоленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 29. - С. 366-372.
 11. Жеков Д.В. Поняття юридичної особи та її ознаки / Д.В. Жеков // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія «Юридичні науки». - Вип. 4. - Т. 1. - С. 125-128.
 12. Квасніцька О. О. Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємництва / Квасніцька О. О. // Університетські наукові записки. - 2005. - № 1-2. - С. 146-150.
 13. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Моногр. / І. М. Кучеренко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: ДП «Юрид. вид-во «Аста», 2004. - 327 c.
 14. Майданик Р. Юридичні особи публічного права в Україні: поняття, моделі регулювання / Р. Майданик // Юридична Україна. - 2010. - N 3. - С. 11-16.
 15. Пасічник А. В. Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб при-ватного права: монографія / А. В. Пасічник. - Суми: Мрія-1, 2014. - 125 c.
 16. Петров B. В. Класифікація юридичних осіб / B. В. Петров // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 137-140.
 17. Скоропис О. М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб / О. М. Скоропис; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К., 2010. - 20 c.
 18. Спасибо-Фатєєва І. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2014. - № 2. - С. 70-79.
 19. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 20. Черевко П.П. Проблеми правового регулювання Цивільним кодексом України створення юридичних осіб /П.П. Черевко //Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених “П’яті осінні юридичні читання” (27-28 жовтня 2006 р., м. Хмельниць-кий): У 5-ти частинах: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право». Підтом 2. - Хмель-ницький університет управління та права, 2006. – С.199-202.
 21. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О. О. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 360 c.
 22. Юркевич Ю. М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія / Ю. М. Юркевич. - Хмельниц.: Вид-во Цюпак, 2010. - 223 c.
 23. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.

 

5519
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).