Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Юридичні процедури

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження юридичних процедур
1.1. Становлення юридичної процедури як самостійної категорії права
1.2. Природа, поняття та ознаки юридичної процедури
1.3. Класифікація юридичних процедур
2. Функціональна характеристика юридичних процедур
2.1. Функціональне призначення юридичних процедур
2.2. Місце юридичної процедури в системі юридичної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Cтановлення та розвиток сучасної держави і права в Україні перебуває в стані значних перетворень та реформувань, що обумовлено системою політичних, економічних та соціальних факторів. Результативність та ефективність таких перетворень безпосередньо залежить від рівня наукової розробки шляхів реформування державно-правових інституцій, в тому числі і юридичної процедури як засобу ефективного здійснення державно-правового впливу на суспільство. 

Проблематика юридичної процедури займає центральне місце в системі як об’єктів наукового дослідження, так і об’єктів практичної юридичної діяльності. Реалізація майже всіх засобів соціального регулювання потребує наявності процедур і відповідних процедурних норм.  В обов’язковому порядку ознака процедурності характерна саме для системи правового регулювання, оскільки забезпечує не лише формування правових приписів, а і  обумовлює становлення механізму їх реалізації в житті суспільства. Правотворча та правозастосовна діяльність уповноважених суб’єктів виступає ефективним інструментом правового регулювання і як потенційна сфера зловживань владою, що становить загрозу не лише правам громадян, а й правопорядку в цілому потребує процедурної форми. Саме чітко визначений процедурно-правовий механізм, тобто юридична процедура, що окреслює межі компетенції посадових осіб, органів влади, правосуддя, а також способи реалізації державної влади, виступає важливою гарантією недопущення владних зловживань. 

Отже, комплексне дослідження поняття і сутності юридичної процедури сприятиме усталенню єдиного розуміння цієї категорії в теоретико-правовому аспекті, формулюванню специфічних ознак і принципів даної категорії, вдосконаленню окремих видів юридичної процедури як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Усе це обумовлює актуальність обраної теми дисертації, важливість її результатів не лише для наукової діяльності, а й для застосування на практиці.

Стан дослідження проблеми. У юридичній літературі юридична процедура як самостійний об’єкт дослідження, так і окремі різновиди юридичної процедури досліджувались такими вченими як Р. С. Алімов [10], В. Марчук [14], К. В. Ніколіна [17, 18], В. Н. Протасов [21], О. О. Середа [22], О. В. Фатхутдінова [26] М. С. Смольянов []29 та ін.

Мета роботи – розкриття ознак та змісту юридичної процедури як одного з ключових понять правової науки та юридичної практики, обгрунтування розгалуженої класифікації юридичних процедур. 

Для досягнення визначеної мети у роботі поставлені наступні завдання:

 • дослідити становлення юридичної процедури як самостійної категорії права;
 • з’ясувати природу, поняття та ознаки юридичної процедури;
 • уточнити підходи до класифікації юридичних процедур;
 • дослідити функціональне призначення юридичних процедур;
 • визначити місце юридичної процедури в системі юридичної діяльності.

Об’єкт дослідження – теоретико-правові аспекти юридичної процедури.

Предмет дослідження – методологічні, сутнісні та системно-структурні особливості юридичної процедури.

Методи дослідження. У процесі роботи аналізу було поєднано використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження. Діалектичний метод дав змогу встановити особливості розвитку юридичної процедури. Матеріалістичний метод допоміг визначити специфіку результативності юридичної процедури та особливості її юридичного закріплення. Особливості предмету та об’єкту дослідження визначили необхідність застосування спеціально-наукових методів: історико-правового, системно-структурного, порівняльного, спеціально-юридичного, логічного та структурно-функціонального.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 № 422/96-ВР, редакція від 13.06.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр
 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591-VI, редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2591-17
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, редакція від 05.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2768-14
 6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, редакція від 05.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/436-15
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 07.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 13.03.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 10. Алімов Р. С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика: монографія / Р. С. Алімов. – Донецьк: Донецький ін-т внутрішніх справ, 2002. – 164 с. – С. 22.
 11. Басов А. В. До питання про визначення поняття “юридична процедура” /   А. В. Басов // Вісник Академії митної служби України. – серія “Право”. – № 2 (7). – 2011. – С. 17-22.
 12. Егоров С.А. Декабрист Никита Муравьев о процессуальных формах обеспече-ния законности / С.А. Егоров // Вестник Ярославского ун-та. – 1972. – №4. –       С. 107.
 13. Кузьменко О. Логіко-методологічні засади детермінації адміністративної процедури / О. Кузьменко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 29-32.
 14. Марчук В. Процедури правової діяльності: поняття та класифікація/ В. Марчук, Л.  Ніколаєва // Вісник прокуратури. – 2003. – №12. – С. 89.
 15. Мордовец А.С. Процедуры социально-юридического механизма обеспечения прав человека и гражданина / С. Мордовец // Правовая наука и реформа юридического образования. – Воронеж, 1996. – Вып.6. – С. 71-76.
 16. Ніколіна К.В. Процедурні норми як різновид правових норм / К.В. Ніколіна // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 49-54.
 17. Ніколіна К.В. Системоутворюючі засади юридичної процедури / К.В. Ніко-ліна // Часопис Київського університету права . – 2010. – № 3. – С. 52-56.  
 18. Ніколіна К.В. Юридична процедура як правова категорія: підходи до розуміння / К. В. Ніколіна // Правова держава. – 2008. – №19. – С. 505-512.
 19. Оніщенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності / Н. Оніщенко // Право України . – 2002. – № 7. – С. 7-13.
 20. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. – Херсон, 2011. – 262 с.
 21. Протасов В. Н. Юридическая процедура / В. Н. Протасов. – М.: Юрид. лит., 1991. – 79 с.
 22. Середа О. О.  Деякі аспекти співвідношення понять "правова процедура" та "юридична процедура" у контексті сучасної юридичної науки / О. О. Середа // Держава і право: Юридичні і політичні науки. Збірник наукових праць . – 06/2006 . – Вип.34 . – С.117-121.
 23. Середа О. О. Деякі аспекти співвідношення понять «правова процедура» та «юридична процедура» у контексті сучасної юридичної науки / О. О. Середа // Держава і право. – 2003. – Вип. 34. – С. 119.
 24. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге. – К.: Ун-т "Україна", 2013. – 197 с.
 25. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: енциклопедичний курс: підручник. 2-ге вид., переробл. і цоп. / О.Ф. Скакун. – Харків: Еспада, 2009. – 752с.
 26. Сташків Б. Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття, структура, види // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №12. – С. 98.
 27. Фатхутдінова О. В. Юридичний процес: основні підходи до поняття // Правова держава. – 2001. – №9. – С. 343.
 28. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х.: Право, 2009. – 584 с.
 29. Шемшученко Ю. С. Процесуальне право // Юридична енциклопедія: [в 6-т.] / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. – К.: Укренциклопедія, 1998. – Т.5: П-С. – 2003. – 736 с.
 30. Юридическая процедура как гарантия прав человека / М. С. Смольянов // Право и политика. – 2011. – № 5. – С. 849-856.
4857
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).