Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Забезпечення конкурентних переваг підприємства шляхом вдосконалення управління трудовим потенціалом (на прикладі ВАТ «Рівне-Авто», м. Рівне)

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
128
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи управління трудовим потенціалом
1.1. Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу
1.2. Особливості конкурентних переваг в дилерських мережах
1.3. Структура системи управління трудовим потенціалом
Висновок до розділу 1
2. Аналіз конкурентоздатності підприємства  ВАТ «Рівне-Авто» та ефективності використання трудового потенціалу
2.1. Загальний аналіз середовища підприємства
2.2. Загальне зовнішнє середовище
2.3. Операційне зовнішнє середовище
2.4. Розрахунок вартості трудового потенціалу ВАТ «Рівне - Авто» та показників його використання
2.5. Ефективність використання трудового потенціалу на ВАТ «Рівне-Авто»
2.6. Організвція управління трудовим потенціалом на підприємстві ВАТ «Рівне-Авто»
2.7. Аналіз технічних показників діяльності ВАТ «Рівне-Авто»
2.8. Визначення проблем ВАТ «Рівне-Авто»
Висновок до розділу 2
3. Альтернативні варіанти дій ВАТ «Рівне-Авто» щодо вирішення проблеми недосконалої кадрової політики
3.1. Забезпечення конкурентних переваг ВАТ «Рівне – Авто» шляхом підвищення кваліфікації персоналу
3.2. Вдосконалення системи мотивації
3.3. Здоров’я персоналу, як фактор забезпечення конкурентних переваг підприємства
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ринкові умови господарювання надають широкі можливості для змін умов функціонування дилерських компаній.  Одночасно змінюється характер та напрями процесів організації виробництва. Сьогодні вітчизняному виробництву притаманно далеко не повне використання факторів управління, які б забезпечували підвищення його ефективності, впровадження новітньої технології і сучасних методів управління виробництвом. За таких умов для забезпечення розвитку підприємства необхідний пошук нових підходів щодо формування та використання виробничого потенціалу.

 

 

Поява терміну «трудовий потенціал» не є випадковим. Це є наслідком еволюційного розвитку усвідомлення ролі та місця людини у створенні матеріальних і духовних благ. На відміну від по¬нять «робоча сила», «трудові ресурси», «людський капітал», економічна категорія «трудовий потенціал» є інтегральним, узагальнюючим визначенням кількісних і якісних можливостей ресурсів праці індивіда, підприємства, суспільства, тобто потенціал можливості та джерела, які можуть бути використані.

 

Актуальність даної теми полягає у тому, що особливо важливого значення в умовах адаптації економіки до ринкових методів господарювання набуває проблема формування ефективних соціально-економічних механізмів регулювання трудових відносин на просторовому рівні управління. Особливої актуальності набуває вивчення проблем, пов’язаних з аналізом вдосконалення використання трудового потенціалу, підвищенням мотивації працівників та контролем за здоров’ям трудового колективу.

 

І хоча останнім часом у вітчизняній науковій літературі з’явилося чимало наукових публікацій, в яких вивчаються різні аспекти реалізації трудового потенціалу в ринкових умовах, зокрема це праці О.А. Стахів [13] , С.М. Стрельчук [4], Т.Л. Коваленко [4], А. Претятько [9], А.Н. Асаула [14], В.И. Павлова [14], Н. Кирич [21], О.Матвієнко [22], Л.О. Корчевської [25], П. Макаренко [28], В. М. Петюхa [34], О.П. Савицької [40],  дослідження зазначених проблем знаходиться на стадії становлення.

 

Недостатня дослідженість цієї наукової проблематики в цілому та її важливість для економіки підприємства обумовили вибір теми магістерської дисертації, мету та структуру роботи.

Метою магістерської роботи є обґрунтування зв’язку між вдосконаленням управління трудовим потенціалом та конкурентоздатністю підприємства.

 

При дослідженні даної теми були поставлені наступні завдання:

 

 • аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;
 • розрахунок вартості трудового потенціалу ВАТ «Рівне-Авто» та показників його використання;
 • ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві ВАТ «Рівне-Авто»;
 • організація управління трудовим потенціалом на підприємстві ВАТ «Рівне-Авто»;
 • аналіз технічних показників ВАТ «Рівне-Авто»;
 • забезпечення конкурентних переваг ВАТ «Рівне-Авто» шляхом підвищення кваліфікації персоналу;
 • вдосконалення системи мотивації;
 • покращення здоров’я персоналу як фактор забезпечення конкурентних переваг підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом дослідження є використання трудового потенціалу для підвищення конкурентоздатності підприємства.

 

Об’єктом дослідження є трудовий потенціал підприємства ВАТ «Рівне-Авто».

 

Методологічна база дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної науки, критичне осмислення, аналіз та синтез концепцій найбільш визначних шкіл сучасної економічної науки. При підготовці магістерської роботи використовувались сучасні загальнонаукові та специфічні методи: порівняльно-економічний, економіко-статистичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний, графічний та ін.

 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стала статистична та облікова звітність підприємства ВАТ «Рівне-Авто».

Наукова новизна магістерської роботи. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних основ формування економічного механізму використання трудового потенціалу підприємства ВАТ «Рівне-Авто». Найбільш значимі результати проведеного дослідження, які характеризуються науковою новизною, розкривають її зміст та логіку, полягають у тому, що: 

 • підприємству запропоновано для підвищення мотивації персоналу та економії коштів  фонд оплати праці прив’язати до доходу;
 • мотиваційні чинники поділяються на дві групи: економічні та соціальні, що дає змогу визначити вагу кожного з них окремо;
 • загальний рівень мотивації на підприємстві обчислюється за допомогою математичної моделі ефективності мотивації праці;
 • вага кожного мотиваційного чинника визначалась на основі результатів анкетування проведеного на підприємстві та оцінці експертів;
 • визначено вплив синдрому психоемоційного «вигорання» на трудовий потенціал підприємства.

Практична цінність отриманих результатів полягає в їх безпосередньому зв’язку з науково обґрунтованими розробками стратегії і тактики реалізації управління трудовим потенціалом та підвищенні ефективності його функціонування в умовах підвищення конкурентоздатності підприємства ВАТ «Рівне-Авто». Основні положення, викладені в магістерській дисертації, доведено до рівня методичних розробок та конкретних рекомендацій, які рекомендовані для практичного впровадження на підприємстві ВАТ «Рівне-Авто».

Структура роботи. Магістерська дисертація викладена на 129 сторінках і складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі викладено теоретичні основи з управління трудовим потенціалом та конкуренції в дилерських мережах. В другому розділі проведено аналіз середовища функціонування підприємства і виявлено недоліки господарської діяльності. В третьому розділі запропоновано й економічно обґрунтовано шляхи вирішення виявлених проблем.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України із мінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV
 2. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
 3. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 4.  Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації/ С.М. Стрельчук, Т.Л. Коваленко// Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал – К: ВНЗ «Національна академія управління». – 2008. - №8. – с. 124 - 129 
 5.  М.Х. Корецький, А.О. Дєгтяр, О.І. Дацій Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.
 6.  Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.
 7.  Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 1998.- 351с.
 8.  Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 1998.- 296с.
 9.  Розробка ефективної системи управління персоналом/ А. Претятько, О.Таряник// Персонал: Научнае издание по философским, социологическим и полетическим наукам. – Київ, 2007. - №7. – с. 65 – 70 
 10.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://readbookz.com/book/147/4153.html
 11.  Напродавали... а хто обслуговувати буде? дилери не готові обслуговувати збільшений парк автомобілів/ Петро Ходовий// Дзеркало тижня № 38 (513), 25.09 – 01.10.2004 р.
 12.  Гордійчук А.С., Стахів О.А. Економіка підприємства, - Навчальний посібник. – Рівне, РДТУ, 1999 – 247 с.;
 13.  Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації/ О.А. Стахів// Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний. – Київ, 2007. – с. 29 – 35  
 14.  А.Н. Асаул, В.И. Павлов, Ф.И. Бескиерь, О.А. Мышко. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. – СПб.: «Гуманистика». – 2006. – 328 с.
 15.  Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 197—221.
 16.  Бойчик I.М., Харiв П.С., Хопчан М.I. Економіка підприємств: Навчальний посібник: Навчальне видання: - Львiв: Сполом, 1998.- 207 c.
 17.  Гончаров В., Пащенко Т. Проблемы использования потенциала предприятия // Бизнес-информ (рус.).- 1999.- № 12.- C.115-118.
 18.  Економіка підприємств: Навчальний посiбник.- Тернопiль: Орiон, 1995.- 204 c.
 19.  Минченко Н.В. Экономика предприятия: Конспект лекций: Навчальне видання: .- Сумы: Инициатива, 1999.- 72 c.
 20.  Шаповал В.М., равлєния персоналом: функции, типологія, модели/П.В.Бизюков//Социс: научний и общественно-политический. – М., 2007. - №5. – С.53 – 61.
 21. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства/ Н. Кирич//Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний. – К., 2008 - №5 – С. 46 – 50.
 22. Культура здоров’я персоналу та сндром психоемоційного «вигорання»/ О.Матвієнко//Персонал: Научное издание по философским, социологическим и политическим наукам. – К., 2007. - №1. – С.72 – 77.
 23. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство/ В. Нагаєв// Персонал: Научное издание по философским, социологическим и политическим наукам. – К., 2007. - №7. – С.65 – 70.
 24. Розробка ефективної системи управління персоналом/ А. Перетятько, О.Таряник// Персонал: Научное издание по философским, социологическим и политическим наукам. – К., 2008. - №1. – С.42 – 45.
 25. Планування навчання персоналу при впровадженні систем управління якістю в організації/ О.В. Рудзінська, Ю.В. Федоров// Автошляховик України: Науково-виробничий журнал. – К.,2007. - №2. – С.21 – 23.
 26. Прогнозування рівня використаня трудового потенціалу України як складова управління його розвитком/ Л.О.
 27. Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2003.- 288 c.
 28.  Экономика предприятия Кн.4 (7): Учебное пособие: - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.- 184 c.
 29.  Геопросторовий аспект маркетингу легкових автомобілів/П. Макаренко// Вісник. –  Львів, 2006. - №33. – с. 228–237  
 30. Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури/О.Є. Смолінська//Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – К. 2007. - №6 – С. 107 – 114.
 31. Статистика населення, зайнятості та безробіття [Текст]. - // Уманець, Тетяна Василівна. Статистика: Навчальний посібник / Т.В.Уманець, Ю.Б.Пігарєв. - К. : Вікар, 2003. - С. 205-230. 
 32. Схеми розширення ринку праці [Текст]. - // Гезліт, Генрі. Економіка в одній лекції : Наукове видання / Г. Гезліт. - Львів : Сейбр-Світло, 1995. - Пер. з англ.. - С. 51-55. 
 33. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів [Текст] : учебное пособие. - // Економічний аналіз : Підручник / За редакцією Ф.Ф.Бутинця. - Житомир : ПП»Рута», 2003. - С. 426-517. 
 34. Макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция [Текст]. - // Воробйов, Євгеній Михайлович. Економічна теорія в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / Є. М. Воробйов . - Харків : ТОВ «Р.И.Ф», 2002. - С. 389-423. - ISBN 966-8097-02-5
 35. Безробіття, його форми і причини [Текст]. - // Петюх, Василь Миколайович. Ринок праці / В. М. Петюх. - Київ : КНЕУ, 2000. - С. 53-76. 
 36. Трудові ресурси села, зайнятість населення та ринок праці [Текст] : учебное пособие. - // Населення і трудові ресурси села : Навч. посіб. / За ред. П.Т.Саблука, М.К.Орлатого. - К. : ІАЕ УААН, 2002. - С. 98-166. 
 37. Організація оплати праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : методические рекомендации. - // Рекомендації з удосконалення економічної роботи в аграрних підприємствах та формування науково-виробничих структур : Наук. вид. - К. : ДОД ІАЕ, 2002. - С. 68-78. 
 38. Ринок праці та соціальна політика [Текст] : учебное пособие. - // Савченко, Анатолій Григорович. Макроекономіка : Навч.-метод. посіб. / А.Г. Савченко. - К. : КНЕУ, 2001. - Вид. 2-ге, перероб. і доп.. - С. 108-116. 
 39. Економічні коливання. Безробіття [Текст] : учебное пособие. - // Панчишин, Степан. Макроекономіка: Тести і задачі : Навч. вид / Степан Панчишин. - К. : Либідь, 2002. - С. 93-102. 
 40. Облік праці та її оплати [Текст]. - // Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік : Навч. пос. / О.В. Лишиленко. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - С. 360-397. 
 41. Облік праці та її оплати [Текст] : учебник. - // Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Навч. вид. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Вища освіта, 2003. - С. 453-520. - ISBN 966-8081-05-6
 42. Трудові ресурси [Текст] : статистистический материал. - // Праця на Херсонщині у 2001 році : Статистичний збірник. - Херсон : Херсонск. обл. управл. статистики, 2002. - С. 7-12 
 43. Оплата праці, її розміри та форми [Текст] : научное издание / О.П. Савицька, З.М. Метельська, Л.І. Трач. - // Економічний довідник аграрника : Наук.-довідк. вид. / В.І.Дробот, Г.І.Зуб, М.П.Кононенко та ін. - К. : Преса України, 2003. - С. 625-666. 
 44. Безробіття та фактори, що впливають на його рівень та динаміку [Текст] / М.І Гуць. - // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - К., 2003. - Вып.2(21). - С. 82-87
 45. Концептуальні основи відтворення трудового потенціалу та його розвитку [Текст] / І.І Бажан. - // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - К., 2003. - Вып.6(25). - С. 92-96
 46. Менеджмент вашої фірми [Текст]. - // Галагер , Річард Р. Власне мале підприємство-це просто : Наукове видання / , Річард Р. Галагер ; Р. Галагер . - Львів : Сейбр-Світло, 1995. - Пер. з англ.. - С. 93-102. 
 47. Теория дискретного управления для анализа экономических систем [Текст]. - // Анфилатов, Владимир Семенович. Системный анализ в управлении : Учебн. пос. / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин . - М. : Финансы и статистика, 2003. - С. 316-324. 
 48. Безопасность труда [Текст]. - // Экология и безопасность жизнедеятельности : Учебник / Д.А.Кривошеин; Л.А.Муравей; Н.Н.Роева и др. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - С. 245-404. 
 49. Статистика населення, зайнятості та безробіття [Текст]. - // Уманець, Тетяна Василівна. Статистика : Навчальний посібник / Т.В.Уманець, Ю.Б.Пігарєв. - К. : Вікар, 2003. - С. 205-230. 
 50. Розробляючи план маркетингу [Текст]. - // Галагер , Річард Р. Власне мале підприємство-це просто : Наукове видання / , Річард Р. Галагер ; Р. Галагер . - Львів : Сейбр-Світло, 1995. - Пер. з англ.. - С. 113-128. 
 51. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А. М. та ін. Нормування праці. — К.: 1995.
 52. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: КНЕУ, 2004.
 53. Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2003.
 54. Закон України «Про зайнятість населення» // Голос України. — 1997. — 30 груд.
 55. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // ВВР України. — 2000. — № 11. — Ст. 47.
 56. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
 57. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002.
 58. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003
 59. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
 60. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 c.
 61. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004.
 62. Петюх В.М. Ринок праці. — К.: КНЕУ, 1999.
 63. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000.
 64. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Ки¬банова. — М.: ИНФРА-М, 1998.
 65.   Писаревська Т. А. та ін.  Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці.. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 284.
 66.  Данюк В. М., Петюх В. М.  Менеджмент персоналу.— К.: КНЕУ, 2006. — С. 398.
 67. Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності.  — К.: КНЕУ, 2004. — С. 288.
 68. Колот А. М. Мотивація персоналу.  — К.: КНЕУ, 2006. — С. 337.
 69. Данюк В.М. Організація праці менеджера .  — К.: КНЕУ, 2006. — С. 276.
 70. Дворецька Г. В. Соціологія праці.  — К.: КНЕУ, 2001. — С. 244.
 71. Бараник З. П. Соціологія праці.  — К.: КНЕУ, 2005. — С. 200.
 72. Васильченко В. С. та ін. Управління трудовим потенціалом. К.: КНЕУ, 2005. — С. 403.
 73.  Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. К.: КНЕУ, 2002. — С. 182.
 74. Державна програма зайнятості населення на 2005-2008 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mlsp.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=36514&cat_id=35660.
 75. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 76. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 338-342.
5698
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).