Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Забезпечення літературного розвитку молодших школярів на уроках читання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади сучасної системи навчання читання в початковій школі
1.1. Читання як навчальний предмет початкової школи
1.2. Пропедевтичний етап літературного розвитку молодших школярів
1.3. Методична реалізація змістового компонента програми літературного розвитку молодших школярів
2. Експериментальна перевірка ефективності літературного розвитку молодших школярів засобами читання
2.1. Організація та зміст експериментального дослідження
2.2. Перевірка ефективності літературного розвитку молодших школярів в експериментальному дослідженні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. За останні десятиліття в системі освіти, зокрема в Концепції літературної освіти та в програмі для загальноосвітньої школи, де виділено окремий розділ «Літературознавча пропедевтика» акцентується увага на літературному розвитку молодших школярів.

Читача, знавця і цінувальника літератури, передусім, потрібно виховувати. Наукові дослідження свідчать, що розуміння твору, його осмислене сприймання приходить із набуттям певних знань про творчість самого автора, композиційної структури твору, його жанрових особливостей тощо. Щоб пізнати, усвідомити ідейно-естетичний зміст твору одночасно і суть зображених у ньому життєвих явищ, замало чуттєвого сприймання образів, картин твору - потрібне їх осмислення, логічні судження, певна теоретико-літературна  освіченість молодших школярів.

Усвідомлення потреби введення літературознавчої пропедевтики приводить до необхідності організації на уроках читання такої діяльності учнів, в якій вони б оволодівали не лише наукою про літературу, а й самим мистецтвом літератури , не суто об'єктивною літературознавчою теорією про художній твір, а знаннями, особливо художньо-естетичними, які відповідали б індивідуальному характерові школяра.

Крім того, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує не лише складність та багатоаспектність проблеми літературного розвитку молодших школярів, але й те, що вона недостатньо досліджена. 

Завдання літературного розвитку молодших школярів у процесі навчання полягає в тому, щоб забезпечити максимальну продуктивність двох видів занять мистецтвом слова: сприймання художнього твору і творчу літературну діяльність. 

У психолого-педагогічній літературі забезпечення літературного розвитку розглядається в руслі досліджень пізнавальних можливостей молодших школярів (Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк, О. В. Скрипченко), ефективних шляхів і способів навчальної діяльності (Н. М. Бібік, Н. С. Коваль, О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипчен-ко), прийоми формування інтересу до науково-пізнавальної літератури (Н. М. Дру-жиніна, Г. П. Ткачук, М. К. Шелошенцева), роль інтересу у навчально-виховному процесі (Т. Ф. Бугайко, Н. Й. Волошина, О. І. Киричук.). Науковці схильні до думки, що у становленні читацької самостійності висхідним є мотиваційний компонент, а провідним її мотивом є пізнавальний інтерес.

Об’єкт дослідження - процес літературного розвитку молодших школярів.

Предмет дослідження – урок читання як засіб літературного розвитку молодших школярів.

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці впливу уроків читання на літературний розвиток молодших школярів.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження окреслені наступні завдання:

 • охарактеризувати читання як навчальний предмет початкової школи;
 • визначити пропедевтичний етап літературного розвитку молодших школярів;
 • проаналізувати методичну реалізацію змістового компонента програми літературного розвитку молодших школярів;
 • експериментально перевірити ефективність літературного розвитку молодших школярів засобами читання.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і розв’язання завдань використовувалися теоретичні методи: вивчення та аналіз тематичної літератури, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду; емпіричні: спостереження, бесіда, аналіз навчально-методичної літератури з окремої проблеми, бесіди з учителями, методистами, учнями; математичної статистики.

Експериментальною базою дослідження були початкові класи Сарненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (1-А, 2-А, 3-А, 4-А та 1-В, 2-В, 3-В, 4-В).

Структура роботи визначається завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аврахов Г.Г.Виховання у наймолодших розуміння естетичної природи худож-нього твору // Українська мова і література в школі.–1990. - № 2. – С. 60-66.
 2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
 3. Варзацька Л.О. Розвиток сприймання, уяви, мислення – основа словесної творчості // Початкова школа. – 1995. - № 6. – С. 2-6.
 4. Волошина Н.Й., Пасічник Є.А., Скрипченко Н.Ф., Хропко П.П. Концепція літературної освіти // Початкова школа. – 1994. - № 3. – С. 25-27.
 5. Воронова Г.О. Формування творчої особистості засобами слова // Початкове навчання та виховання. – 2006. - № 31. – С. 7-10.
 6. Голубченко І.О. Вироблення в учнів деяких теоретико-літературних уявлень // Початкова школа. – 1997. - № 7. – С. 25-29.
 7. Гомель Н. Розвиток інтересу до читання в учнів початкових класів // Обрії. – 2001. - № 2. – С. 77-79.
 8. Гордіюк Н. Особливості сприймання художніх текстів молодшими школярами // Мандрівець. – 2000. - № 3-4. – С. 75-78.
 9. Джежелей О.В. Літературна освіта молодших школярів // Початкова школа. – 1994. - № 1. – С. 12-14.
 10. Жиганова О. Навчання правильного, свідомого, виразного читання // Початкова освіта. – 2004. - № 4. – С. 7-9.
 11. Заїка О. Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - №6.- С. 11-14.
 12. Іванова Л.І. Літературознавча пропедевтика в початковій школі // Початкова освіта. – 2006. - №8. – С. 3.
 13. Іванова Л.І., Пєтух О. Літературознавча робота у 1-4 класах // Початкова освіта. – 2006. - № 8. – С. 13-16.
 14. Ісаєва О.О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів: Посібник для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000. – 184 с.
 15. Коба В.І. Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів // Початкове навчання та виховання. – 2005.- № 29-30. – С. 3-14.
 16. Крипченко Н.Ф. Шляхи вдосконалення класного і позакласного читання // Початкова школа. – 1990. - № 5. – С. 36-40.
 17. Мартиненко В. Робота з дитячою книжкою // Початкова школа. – 2001. - №6. – С. 42-57.
 18. Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів // Початкова школа. – 2004. - № 10. – С. 55-58.
 19. Наукові основи методики літератури / За ред. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
 20. Науменко В. Літературний розвиток молодших школярів: Формування вміння сприймати фольклорні твори // Початкова освіта. – 2003. – Листопад. - №43. – С. 2-3.
 21. Нечай Л.Д., Пашко Л.В. Виховання у молодших школярів інтересу до книги // Початкова школа. – 1987. - № 11. – С. 43-46.
 22. Пелешок Е., Шевчук Т. Особливості аналізу художнього твору на уроках читання у 3-4 класах // Початкова школа. – 2002. - № 12. – С. 16-18.
 23. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах. - К.: Освіта, 2007.– 250 с.
 24. Савченко О.Я. Підготовка учнів до сприймання нових художніх творів на уроках українського читання // Початкова школа. – 1990. - № 3. – С. 12-17. 
 25. Суржик Т. Підвищення інтересу учнів до уроків читання // Початкова освіта. – 2005. - № 38. – С. 14-16.
 26. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям: Вибр. твори: У 5 т.- К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3.- С. 47.
 27. Цимбалюк Л. Проблеми введення літературознавчої пропедевтики в початкових класах // Мандрівець. – 1999. - №5. – С. 21-24.
 28. Цимбалюк Л. Проблеми літературного розвитку молодших школярів // Нова педагогічна думка. – Рівне. – 2000. – № 2. – С. 104-111.
6956
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.