Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і метод

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Загальна характеристика бухгалтерського обліку 
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Висновки
Список використаних джерел 
 
ВСТУП
 
Бухгалтерська звітність як наука має власний предмет і метод. Розкриття й визначення предмети й методу бухгалтерського обліку дозволяє визначити його зміст.
Бухгалтерський облік здійснюється переважають у всіх ланках народного господарства - на підприємствах, в організаціях, установах як виробничої, і невиробничій сфери, і служить для спостереження і їхньої діяльності. Кожне підприємство (організація, установа) має певний майно - господарські кошти (будинку, споруди, устаткування, матеріальні та інші ресурси), утворювані з допомогою певних джерел (сукупності вкладень засновників, прибутку, позикових засобів і т.п.) Контроль за наявністю і рухом, і навіть доцільним використанням засобів у кожному господарстві здійснюється з допомогою бухгалтерського обліку. Отже, господарські кошти, перебувають у розпорядженні окремих підприємств, і джерела формування є бухгалтерського обліку, і належать до змісту його предмета.
Предметом бухгалтерського обліку в узагальненому вигляді виступає господарську діяльність підприємства з погляду системи обліку ресурсів немає і результатів фінансової та господарську діяльність підприємства.
Бухгалтерський облік, як будь-який інший наука, розробляє власні кошти та прийоми розуміння змісту предмета. Завдання бухгалтерського обліку вирішуються з допомогою різних засобів і прийомів, сукупність яких називається методом бухгалтерського обліку. Окремі, конкретні способи є складовими частинами методу, його елементами.
Метод бухгалтерського обліку - це спосіб пізнання і відображення предмета бухгалтерського обліку. Завдання бухгалтерського обліку вирішуються з використання різних засобів і прийомів, сукупність цих прийомів і називається методом бухгалтерського обліку.
 
Загальна характеристика бухгалтерського обліку 
 
Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.
Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, необхідною внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності.
Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потребу керівництва в інформації, називають управлінським обліком. Управлінський облік  — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.
Зміст предмета бухгалтерського обліку розкривається в економічній сутності, що враховуються. 
Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організації, її зобов'язання і господарські операції, здійснювані в процесі фінансово-господарської діяльності. 
Об'єкти бухгалтерського обліку поділяються на три взаємопов'язані розділу: майно організації по складу і розміщення; майно організації за джерелами його утворення (власні і позикові зобов'язання);  господарські операції та їх результати, одержувані в сферах постачання, виробництва та продажу. 
Звідси предмет бухгал-терського обліку поділяється на три аналогічних розділи, кожен з яких включає в себе конкретні види майна. Зокрема, майно за складом і розміщення - необоротні та оборотні активи, майно за джерелами утворення (власні і позикові зобов'язання) - капітал і резерви, довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання; господарські операції (процеси) та їх результати - постачання, виробництво, продаж і фінансові результати. 
У свою чергу метод бухгалтерського обліку представляє собою сукупність способів і прийомів, за допомогою яких безперервно вивчається і узагальнюється господарська діяльність підприємства.
 
Предмет і метод бухгалтерського обліку
 
Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, кошти організацій, джерела формування цих коштів, їх рух в процесі здійснення господарських процесів.
Система спеціальних прийомів, за допомогою яких здійснюється спостереження за господарською діяльністю підприємства, називається методом бухгалтерського обліку. Основними елементами методу бухгалтерського обліку є: документація, оцінка, подвійний запис, рахунки бухгалтерського обліку, калькуляція, баланс і звітність, інвентаризація. Використання кожного з цих елементів регулюється відповідними положеннями, інструкціями, затвердженими Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Національним банком України, Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ, 1999 р. (зі змінами та доповненнями), Положеннями (Стандартами Бухгалтерського Обліку.
 
Документування - спосіб первинного спостереження і відо- браження господарських операцій у первинних бухгалтерських документах.
Інвентаризація - метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку, який полягає у виявленні фактичної наявності і стану залишків майна підприємства шляхом їх описування, підрахунку і оцінювання та зіставлення отриманих даних з даними бухгалтерського обліку. Метою проведення інвентаризації є приведення у відповідність облікових даних до фактичної наявності цінностей.
Оцінка - спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку, сутність якого полягає в перерахунку натуральних та трудових характеристик об'єктів обліку у вартісні відповідно до встановлених пропорцій.
Калькулювання - це метод обчислення собівартості виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг шляхом вимірювання та розподілу витрат, які належать до того чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, процесу, замовлення тощо). Облік кругообороту капіталу грунтується на трьох калькуляціях: собівартості придбання (постачання, закупки), виробничої собівартості та повної собівартості реалізованої продукції.
Бухгалтерський рахунок - спосіб систематичного спостереження, поточного групування та відображення інформації про стан та зміни в складі окремих об'єктів обліку (господарських за- собів, джерел їх утворення та господарських процесів). Графічно відображається у вигляді двосторонньої таблиці, ліва сторона якої називається дебет, а права - кредит.
Подвійний запис - метод відображення кожної господарської операції одночасно за дебетом одного і кредитом іншого рахунку в одній і тій самій сумі.
Бухгалтерський баланс - метод узагальнення даних про майно суб'єкта господарювання за видами (складом і розміщенням) і джерелами утворення в грошовому вимірі на певну дату.
Фінансова звітність - метод підсумкового узагальнення і одержання системи економічних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства за звітний період.
 
ВСНОВОК
 
Роблячи загальний висновок за результатами проведеного дослідження, можна сказати, що бухгалтерський облік ведеться організацією безупинно з її реєстрації як юридичної особи до реорганізації чи ліквідації гаразд, встановленому законодавством України. Усі господарські операції, проведені організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними дисконтними документами, виходячи з яких ведеться бухгалтерський облік. Організація веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань та господарських операцій шляхом подвійному записі на взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку, включених у план рахунків бухгалтерського обліку. Дані аналітичного обліку мають відповідати оборотів і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця. У бухгалтерський облік організацій поточні видатки виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг і їхньої витрати, пов'язані з капітальними і фінансовими вкладеннями, враховуються роздільно.
Усі господарські операції, і результати інвентаризації підлягають своєчасної реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких перепусток чи вилучень. Бухгалтерська звітність організації є завершальним етапом облікового процесу. У ньому відбивається наростаючим результатом майнове і фінансовий становище організації, результати господарську діяльність за звітний період (місяць, квартал, рік).
  
Список використаних джерел 
 
  1. Бухгалтерський облік і оподаткування бюджетних установ: матеріали до семінарів про бухгалтерської звітності. – СПб.: Герда, 2008.
  2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16.07.1999 р. №996-ХІV [Електронний ресурс].: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14>.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [ Електронний ресурс].: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99/print1342966521962518.. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. – Нормативна база. – 4-те видання, перероблене і доповнене. – М.: ВидавництвоПРИОР, 2006.
  4. Донцова Л. В., Никифорова Н.А. Аналіз бухгалтерськоїотчетности.—М.: Річ навіть і Сервіс, 2008.
  5. Кондраков Н.П.,Кондраков І.Н. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – М.: Гросбух, 2007.
  6. Кузіна О.Л. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. – М.: ВидавництвоПРИОР, 2006.
  7. КутерМ.И. Теорія бухгалтерського обліку.М.:Финанси і статистика, 2006.
  8. Нікітін В.М., НікітінаД.А. Теорія бухгалтерського обліку. М.: Річ навіть і Сервіс, 2007.
  9. Новодворский В.Д. Бухгалтерська (фінансова) звітність:Учеб. посібник. – М.: 2007– /Серія «Вища ж освіта»/.
Фото Капча