Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна характеристика інституту авторського права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Засади становлення і визнання авторських прав
1.1. Історичні аспекти зародження і розвитку інституту авторського права 
1.2. Поняття та сфера дії авторського права
2. Аналіз об’єктів та суб’єктів авторського права
2.1. Характеристика об’єктів авторського права
2.2. Поняття, ознаки та класифікації суб’єктів авторського права
3. Загальна характеристика прав авторів
3.1. Виняткова природа авторського права, особисті немайнові права авторів
3.2. Характеристика майнових прав авторів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні в економіках розвинених держав світу з кожним роком збільшується питома вага галузей виробництва інтелектуальних продуктів, зокрема об'єктів авторського права. В Україні на державному рівні проголошено стратегічний курс на формування інтелек-туально орієнтованої економіки, зокрема збільшення обсягів надання високо-технологічних послуг. Це підвищує роль авторського права як галузі, що забезпечує правову охорону результатів творчої діяльності. Разом з тим, стрімкий розвиток інформаційних технологій у світі загострив існуючі та виявив нові проблеми в авторському праві - проблеми правового статусу нових об'єктів авторського права, охорони авторських прав, недопущення обходу технічних засобів захисту авторського права, які вимагають негайного вирішення.

Процес удосконалення цивільного законодавства підвищує актуальність охорони авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій. Цивільний кодекс потребує удосконалення та усунення суперечностей з нормами інших законодавчих актів, зокрема Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також з положеннями міжнародних договорів у сфері авторського права, до яких приєдналася Україна.

Стан сучасного авторського законодавства України відображає відсут-ність системного підходу до регулювання авторсько-правових відносин, що проявляється у нечіткості правової термінології, двоякому тлумаченні та наявності суперечностей між нормами нового Цивільного кодексу України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» та власне нормами цих законодавчих актів між собою, прогалинами у законодавстві в питаннях, які стосуються визначення правового статусу нових об'єктів авторського права, зокрема, мультимедійних творів, технічних засобів захисту автор-ського права. Не завжди чітко переносяться положення міжнародних договорів у сфері авторського права, згода на обов'ÿзковість яких надана Верховною Радою України, в процесі їх імплементації.

Стан дослідження проблеми. Останніми роками спостерігається різке зростання інтересу науковців, економістів та юристів до проблеми авторського права. Зокрема, історичні аспекти його становлення розглянуті В. Ф. Пен-ківським [20], Л. Щербою [24], О. О. Ястремською [25] та ін. До питань дефініції та сутності авторського права зверталися Ю. Гарієвич [12], Е. П. Іванченко [15], Ю. І. Фордзюн [23] та ін. Комплексні дослідження прав авторів та їх захисту проведені В. Д. Гапотієм [11], Л. С. Нецькою [19], В. Д. Понікаровим [21] та ін.

Об'єкт дослідження – цивільні правовідносини щодо охорони автор-ських прав за чинним законодавством України. 

Предмет дослідження – нормативно-правові акти України та практика їх застосування щодо охорони авторських прав, а також наукові погляди, ідеї, концепції вітчизняних та іноземних вчених з цього питання. 

Мета роботи – аналіз цивілістичної концепції охорони авторських прав за чинним законодавством України та формулювання на її основі теоретичних положень і практичних пропозицій щодо удосконалення законодавства і правозастосовчої практики. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати історичні аспекти зародження і розвитку інституту авторського права;
 • уточнити поняття та сферу дії авторського права;
 • охарактеризувати об’єкти та суб’єкти авторського права;
 • окреслити виняткову природу авторського права та особистих немайнових права авторів;
 • дати храктеристику майнових прав авторів.

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використані діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний та деякі інші загальні та спеціальні наукові методи дослідження.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і вклю-чає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 5. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961, приєднання від 20.09.2001 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_763
 6. Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута) від 24.07.1971, підписання від 24.07.1971 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/952_006
 7. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971, приєднання від 31.05.1995 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_051
 8. Аврамова О. Є. Правові засади інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / О. Є. Аврамова, Н. Г. Васильєва, Л. В. Перевалова; НТУ «Харк. політехн. ін-т». - Х., 2011. - 135 c.
 9. Бабенко В. А. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / В. А. Бабенко, А. П. Лимар; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - 152 c.
 10. Берестова І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів / І. Берестова // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. - 2008. - N 3. - С. 52-57.
 11. Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелітополь, 2011. - 360 c.
 12. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб'єкти та об'єкти, правові основи захисту / Ю. Гарієвич // Нова пед. думка. - 2009. - № 4. - С. 109-111.
 13. Денисова Р. О. Сучасна роль Бернської конвенції в міжнародній охороні авторських прав / Р. О. Денисова // Проблеми законності. − Вип. 76: Респ. міжвід. наук. зб. – Х.: НЮАУ, 2005. – С. 51-55.
 14. Заєць О. Розвиток інституту вільного використання об’єктів авторського права за Бернською конвенцією / О. Заєць // Учёные записки Таврического национального университета. – Т. 20 (59). − № 1. – Юридические науки. – Симферополь: Б. и., 2007. – С. 144-148.
 15. Іванченко Е. П. Сучасні проблемні питання нормативно-правового регулювання авторського права в Україні / Е. П. Іванченко // Правова держава. - 2010. - Вип. 21. - С. 511-517.
 16. Капіруліна С. Л. Інтелектуальна власність. Авторське право / С. Л. Капіру-ліна, О. І. Слюсар // Економіка в школах України. - 2011. - № 11. - С. 23-29.
 17. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі: [монографія] / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака; НАН України, Центр інтелект. власності та передачі технологій. - K.: Логос, 2012. - 690 c.
 18. Кірін Р. С. Інтелектуальна власність: підруч. для ВНЗ / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». - Д.: НГУ, 2012. - 319 c.
 19. Нецька Л. С. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: монографія / Л. С. Нецька, О. М. Піцан, М. К. Галянтич, І. Е. Берестова; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - Т.: Підруч. і посіб., 2007. - 256 c.
 20. Пенківський В. Ф. Деякі тенденції розвитку авторського права до 1917 року / В. Ф. Пенківський // Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина: Збірник наукових праць, присвячений 75-річчю від дня народження акад. Вищої школи України, Засл. юриста України, адвоката, проф. В. П. Пастухова / [упоряд.: В. Ф. Пеньківський, Л. С. Нецька, О. В. Тищенко] ; [літ. ред. К. В. Гутаріна]. - К., 2012. - С. 129-133.
 21. Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність: підручник / В. Д. Понікаров, О. О. Єрмоленко, І. А. Медведєв; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 304 c.
 22. Романюк О. І. Інтелектуальна власність: навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / О. І. Романюк; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 268 c.
 23. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій; Мукачів. держ. ун-т. - К.: Кондор, 2012. - 206 c.
 24. Щерба Л. Інститут колективного управління майновими авторськими та суміжними правами: еволюція, предмет, механізм / Л. Щерба // Юридична Україна. - 2010. - N 4. - С. 77-83.
 25. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / О. О. Яст-ремська; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 123 c.
5664
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).