Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна характеристика сільського господарства Західної Європи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Особливості розвитку сільського господарства країн Західної Європи
1.1. Поняття і структура агропромислового комплексу західноєвропейських країн
1.2. Стан та фактори розвитку сільського господарства західноєвропейських країн 
ІІ. Аналіз стану сільського господарства країн Західної Європи
2.1 Основні показники землеробства країн Західної Європи
2.2. Основні показники тваринництва країн Західної Європи
2.3 Аналіз експорту сільськогосподарської продукції країн Західної Європи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах невизначеності державної аграрної політики та відсутності чіткої стратегії її розвитку особливого значення набуває удосконалення та пошук адекватних механізмів цього розвитку. Враховуючи, що сільське господарство є специфічною галуззю господарського комплексу, запровадження його раціональної підтримки є одним із основних завдань держави. Для удосконалення та пошуку механізму розвитку сільського господарства в доцільно проаналізувати зарубіжний досвід, який свідчить про різноманітність підходів щодо розв'язання цього питання.

Хоча більшість високорозвинених країн Європи займають у світовому поділі праці спеціалізацію виробництва промислової продукції,  сільське господарство Західної Європи - динамічна галузь економіки, що характеризується постійними кількісними і якісними змінами територіальної організації і структурі виробництва.

Умовно на території Західної Європи прийнято виділяти декілька сільсько-господарських зон. Такий розподіл викликаний як агрокліматичними особли-востями, так і соціально-економічними факторами розвитку національних економік країн.

На сьогодні простежуються кілька тенденцій розвитку сільського господарства, характерних для всього простору Західної Європи. До їх числа можна віднести процес укрупнення фермерських господарств, що є одним з напрямків аграрної політики розвинених країн.

І хоча у більшості країн ЄС у період зберігається тенденція до зменшення сільськогосподарських площ, Європа продовжує залишатися регіоном з підвищеною продуктивністю праці й урожайністю в рослинництві.  Сучасний етап розвитку європейського сільського господарства характеризується забезпеченням внутрішніх потреб у продовольстві за рахунок власного виробництва, що найбільше характерно для країн Західної Європи.

Мета дослідження – вивчити теоретичні основи формування агропромис-лового комплексу країн Західної Європи і проаналізувати його розвиток про-тягом останніх років.

Об’єкт дослідження – сільськогосподарський комплекс країн Західної Європи.

Предмет дослідження – природно-ресурсний потенціал, соціально-економіч-ні і господарські умови розвитку агропромислового сектора країн Західної Європи.

Для досягнення мети роботи, відповідно до об’єкта і предмета дослідження, визначено наступні завдання:

 • уточнити поняття і структуру агропромислового комплексу західно-європейських країн;
 • з’ясувати стан та фактори розвитку сільського господарства західноєвропейських країн;
 • проаналізувати основні показники землеробства країн Західної Європи
 • охарактеризувати показники тваринництва країн Західної Європи
 • здійснити аналіз експорту сільськогосподарської продукції країн Західної Європи.

Джерельна база. Регіональні аспекти розвитку сільського господарства  висвітлюють такі автори, як П. І. Вовкун [3], З. М. Залога [7], О.В. Литвин [11], І. В. Смаль [20] та ін.  Питання ресурсного і економічного потенціалу агропромислових районів Західної Європи досліджені у роботах В. В. Безуглого [2], А.П. Голiкова [6], В.П. Максаковського [14, 15], С. П. Мовчана [16],           П. О. Сухого [22, 23], В. М. Юрківського [25] та ін.

Методи дослідження. Дослідження базується на використанні ряду загаль-нонаукових та специфічних методів: методу пізнання, логічного та формально-логічного методу, аналізу та синтезу, зведення і групування, порівняння тощо.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антипов А. Г. Социально-экономическая география Западной Европы / А. Г. Антипов. - М.: Наука, 1987. – 712 с.
 2. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: навч. посіб. / В. В. Безуглий. - К. : Акад., 2007. - 704 с.
 3. Вовкун П. І. Розміщення продуктивних сил у Європі: навч. пос. / П. І. Вовкун, А. К. Литяхівська. – К.: КНЕУ, 2006. – 422 с.
 4. Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: Учебное пособие для вузов / В.П. Воронин. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 237 с.
 5. Географія та історія Іспанії: Посіб. з країнознавства / уклад.: А. О. Серебрянська; Київ. держ. лінгв. ун-т. - К., 1998. - 269 с.
 6. Голiков А.П. Економiка зарубiжних країн: Навчальний посiбник для вузiв / А.П. Голiков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз. - К.: Центр учбової лiтератури, 2008. - 463 с.
 7. Залога З. М. Державне регулювання аграрної сфери країн Європейського Союзу: еволюція і сучасність / З. М. Залога, І. М. Галіней // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Екон. пробл. ринк. трансформації України: Зб. наук. пр . - 2003. - Вип. 1 (39). - С. 305-314.
 8. Заячук М. Д. Економічна та соціальна географія світу: нав. посіб. / М. Д. Заячук, О. С. Чубрей; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2009. - 200 с.
 9. Ковалевський В.В. Економiка зарубiжних країн: Навчальний посiбник для вузiв / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвiнова и А.А. Наумчик; За ред. В.М. Осипова. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 543 с.
 10. Кучеренко Д. Г. Україна і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти): навч. посіб. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров, О. А. Кириченко, А. С. Єрохіна; Нац. акад. упр. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 415 с.
 11. Литвин О.В. Особливості аграрної політики країн ЄС та США на ринку зернових / О.В. Литвин// Економіка України. - 2003. - № 12. - С. 78-81.
 12. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов / Д.Л. Лопатников. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 13. Луцишин П. В. Географія продуктивних сил Польщі: Навч. посіб. для студ. спец. "Географія" та "Міжнар. відносини" вищ. навч. закл. / П. В. Луцишин, Д. Ю. Клімонт, С. В. Федонюк. - Луцьк : Вежа, 2000. - 358 с.
 14. Максаковский В.П. Географическая картина мира / В.П. Максаковский. – Т.2т. - М.: Астарта, 2003. – 616 с.
 15. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира / В.П. Максаковский. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 16. Мовчан С. П. Велика Британія: географія, історія, культура: навч. посіб. / С. П. Мовчан, Г. М. Кипаренко. - Л. : ПАІС, 2012.- 484 с.
 17. Олійник Я. Б. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, Б. П. Яценко, К. В. Мезенцев; ред.: Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Знання, 2011. - 620 c.
 18. Половина І. П. Фізична географія Європи: Навч. посіб. для студ. географ. спец. вищ. навч. закл. / І. П. Половина; Міжнар. фонд "Відродження". - К. : АртЕк, 1998. - 271 с.
 19. Рогач П.И. Страноведение: Учебное пособие: / Рогач П.И., Косяков Н.Е., Гаркавая В.Г., Лукьянчик С.В. - Минск: Издательство Белорусского экономического университета, 2003. - 284 с.
 20. Смаль І. В. Соціально-економічна географія світу: загальна характеристика: нав. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - 234 с.
 21. Страны мира. 2012: Справочник / В.В. Агрономов, С.В. Андреев, А.С. Андрианов и И.А. Анипченко; Под общ. ред. С. Лаврова. - М.: Республика, 2013. - 640 с.
 22. Сухий П. О. Географія основних галузей рослинництва світу: навч. посіб. Ч. 2 / П. О. Сухий, Я. І. Жупанський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 68 с.
 23. Сухий П. О. Тваринництво: структура та значення в агровиробництві світу: навч. посіб. / П. О. Сухий, Я. І. Жупанський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 67 с.
 24. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Пособие для вузов / под ред. М.П. Ратановой. - М.: Дрофа, 2004. - 576 с.
 25. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник / В. М. Юрківський. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 416 с.
985
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).