Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальний об’єм виробництва по підприємству

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Завдання 1
 
Виконання плану по виробництву продукції підприємством характеризується наступними даними: об’єм виробництва по продукції А при плані 340 млн. грн. фактично склав 345 млн. грн., по продукції Б – відповідно 270 і 234 млн. грн., по продукції В – 520 і 525 млн. грн., по продукції Г – 3030 і 3120 млн. грн.. На підставі цих даних треба визначити:
- загальний об’єм виробництва по підприємству по продукції за планом і фактично;
- встановити абсолютне відхилення від плану;
- визначити виконання плану у відсотках.
Всі розрахунки по виконанню плану виробництва продукції оформити у вигляді таблиці.
Рішення
Визначені загальний об’єм виробництва по підприємству по продукції за планом і фактично, абсолютне відхилення від плану та виконання плану у відсотках занесені у таблицю 1.1.
 
Таблиця 1.1
Виконання плану по виробництву продукції
Вид продукції Об єм виробництва, млн. грн. Абсолютне відхилення від плану Виконання плану, %
плановий фактичний
А 340 345 5 101
Б 270 234 -36 87
В 520 525 5 101
Г 3030 3120 90 103
Всього 4160 4224 64 102
 
Завдання 2
 
Необхідно встановити план на майбутній рік. Для цього фактичні дані в середньому за 4 роки необхідно порівняти з даними плану поточного року. Так, на підприємстві випущено продукції А в 1-ий рік на 300 млн. грн., в другий на 320 млн. грн., в третій на 320 млн. грн. і в четвертий на 332 млн. грн.. За минулі роки проведено продукції Б в 1-ий рік на 220 млн. грн., в другий на 209 млн. грн., в третій на 226 млн. грн. і в четвертий на 232 млн. грн.. Продукції Г проведено в 1-ий рік на 3390 млн. грн., в другий на 3416 млн. грн., в третій на 3516 млн. грн. і в четвертий на 3614 млн. грн..
На підставі цих даних треба:
- визначити об’єм продукції по роках розрахункового періоду;
- визначити об’єм виробництва продукції в середньому за 4 роки;
- на підставі фактичних даних про виробництво продукції встановити план на майбутній рік.
Дані по виробництву продукції оформити у вигляді таблиці.
Рішення
 
Таблиця 2.1
Дані по виробництву продукції
Вид продукції Минулі роки В серед-ньому за 4 роки План на майбутній рік
1-й 2-й 3-й 4-й
А 300 320 320 332 318 318
Б 220 209 226 232 222 222
В 3390 3416 3516 3614 3484 3484
Разом 3910 3945 4062 4178 4024 4024
 
Показники об’єма продукції по роках розрахункового періоду та об’єма виробництва продукції в середньому за 4 роки визначені та занесені у таблицю 2.1.. Крім того, у таблиці наявний показник плану на майбутній рік, встановлений на підставі фактичних даних про виробництво продукції та виведення середніх показників по продукції за чотири роки.
 
Завдання 3
 
Впровадження нової техніки при плані 170 млн. грн. фактично склало 132 млн. грн.. Модернізація діючого устаткування при плані 340 виконане на 290 млн. грн.. Покупка нової техніки за планом склала 512 млн. грн., фактично – 565 млн. грн.. 
На підставі даних необхідно провести порівняння планових і фактичних показників оргтехплану і виявити резерви виробництва. Для цих цілей треба:
- встановити абсолютне відхилення від плану у всіх видах заходів;
- визначити рівень виконання плану;
- на підставі проведеного аналізу встановити рівень виконання плану по всіх заходах і запропонувати резерв збільшення виробництва продукції.
Виконання плану оргтехзаходів оформити у таблицю.
Рішення
 
Таблиця 3.1
Виконання плану оргтехзаходів
Заходи За планом Фактично Абсолютне відхилення від плану Виконання плану, %
Впровадження нової технології 170 132 -38 78
Модернізація діючого устаткування 340 290 -50 85
Покупка нової техніки 512 565 53 110
 
Необхідні показники (абсолютне відхилення від плану та рівень виконання плану) встановлені та занесені у таблицю. Резервом виробництва у даному випадку буде десятипроцентне позитивне відхилення від плану при купівлі нової техніки (53 млн грн.).
 
Завдання 4
 
Використання сировини і матеріалів характеризується наступними даними: витрата нафтопродуктів по нормі на фактичний об’єм продукції склала 620 т., фактично 607 т.; витрата сировини 1240 і 1130 т відповідно; матеріалів – 4630 і 4800 т.; палива – 2540 і 2730 т.
На підставі цих даних треба визначити рівень використання сировини та матеріалів, оформивши дані у вигляді таблиці. Для цього необхідно встановити абсолютне та відносне відхилення від нормативу. 
Рішення
На підставі встановлені показники абсолютного та відносного відхилень, які занесені у таблицю 4.1, можно сказати, що рівень використання сировини недостатній, з негативними відхиленнями від нормативу. Але матеріали використовуються достатньо, навіть з позитивним відхиленням від норми.
 
Таблиця 4.1
Використання сировини і матеріалів
Вид матеріальних ресурсів Витрата ресурсів Відхилення від нормативу
по нормі на фактичний об’єм продукції фактично Абсолютне, т Відносне, %
Нафтопродукти 620 607 -13 98
Сировина 1240 1130 -110 91
Матеріали 4630 4800 170 104
Паливо 2570 2730 160 106
 
Завдання 5
 
На підставі даних, приведених у таблиці 5.1 необхідно порівняти результати роботи підприємства за 5 років, оцінити темп показників, що вивчаються, і визначити тенденції і закономірності розвитку економічних показників. Для цих цілей необхідно:
- розрахувати відсоток валової продукції до базисного року;
- визначити відсоток кількості працівників до базисного року;
- розрахувати продуктивність праці у відсотках до базисного року;
- оцінити темпи розвитку показників роботи підприємства;
- визначити тенденції і закономірності розвитку показників за 5 років;
- оформити динаміку основних показників у формі таблиці.
 
Таблиця 5.1
Об’єм валової продукції та кількість працівників у 1994-1998 рр.
Показники 1994 1995 1996 1997 1998
Об’єм валової продукції, млн. грн. 4070 3870 3990 4110 4240
Кількість працівників, чол. 1054 1050 1035 1094 1040
 
Рішення
Показники відсотку валової продукції до базисного року, відсотку кількості працівників до базисного року, продуктивності праці у відсотках до базисного року розраховані та занесені у таблицю 5.2. Базисним роком у даному випадку є 1994-ий рік.
 
Таблиця 5.2
Динаміка основних показників
Рік Валова продукція Кількість працівників Продуктивність праці
млн. грн. % до базисного року чол. % до базисного року млн. грн. % до базисного року
1994 4070 100 1054 100 3,86 100
1995 3870 95 1050 99,6 3,69 95
1996 3990 98 1035 98 3,86 100
1997 4110 101 1094 104 3,76 95
1998 4240 104 1040 99 4,08 106
 
Оцінюючи темпи розвитку показників роботи підприємства за 5 років не можна визначити якихось чітких тенденції і закономірностей.
 
Завдання 6
 
На підставі даних, приведених у таблиці 6.1, визначити :
- питому вагу кожного показника роботи підприємств 1-6 від підприємства-еталона;
- встановити ступінь близькості (дальності) показника роботи до підприємства-еталона.
 
Таблиця 6.1
Матриця початкових даних
№ під-приєм-ства Запас без-збит-ково-сті, % Коефіцієнт Прибутковість Коефі-цієнт фін. неза-лежності Частка власного оборотн. капіталу в сумі поточн. активів
ліквід-ності оборот-ності про-дажів капі-талу
0 1 2 3 4 5 6 7
1 34 1,97 2,8 29 20 0,79 15,2
2 21 2,2 2,48 30,8 26,4 0,66 26,4
3 51,4 1,55 2,4 30 29 0,59 25,4
4 40,4 1,74 2,24 33 38,4 0,64 30,4
5 22,4 1,44 2,74 24,4 16,4 0,62 0
6 30,4 1,64 3,54 20,4 21,4 0,76 35,4
 
Рішення
У таблиці 6.1 у кожній графі визначаємо максимальний елемент, який беремо за одиницю. Потім всі елементи цієї графи ділимо на максимальний елемент еталонного підприємства та створюємо матрицю стандартизованих коефіцієнтів (таблиця 6.2).
 
Таблиця 6.2
Матриця стандартизованих коефіцієнтів
№ під-приємства Показники
1 2 3 4 5 6 7
1 0,6615 0,8955 0,791 0,9416 0,5208 1 0,4294
2 0,4086 1 0,7006 1 0,6875 0,8354 0,7458
3 1 0,7045 0,678 0,974 0,7552 0,7468 0,7175
4 0,786 0,7909 0,6328 1,0714 1 0,8101 0,8588
5 0,4358 0,6545 0,774 0,7922 0,4271 0,7848 0
6 0,5914 0,7455 1 0,6623 0,5573 0,962 1
 
У результаті, дивлячись на таблицю 6.2, ми можемо вказати питому вагу та ступінь близькості або дальності кожного показника роботи підприємств 1-6 від підприємства-еталона.
 
Завдання 7
 
Підприємство проводить продукцію А, Б, В та Г. Ціна по підприємству та об’єм виробництва не спів ставні. Для нейтралізації впливу вартісного чинника необхідно визначити умовний показник валової продукції. Зіставлення умовного показника з плановими показниками забезпечить повну об’єктивну оцінку. 
На підставі початкових даних (планові та фактичні кількості та ціни), приведених у таблиці 7.1, нам необхідно:
- визначити планову та фактичні суми валової продукції;
- визначити фактичний об’єм випуску продукції за плановими цінами;
- розрахувати загальну суму фактичного об’єму за плановими цінами;
- розрахувати дійсний приріст об’єму валової продукції;
- визначити завищений показник приросту валової продукції;
- встановити перевищення завищеного об’єму валової продукції над дійсним.
Рішення
Показники планової та фактичної суми валової продукції, фактичного об’єму випуску продукції за плановими цінами, загальної суми фактичного об’єму за плановими цінами розраховані та занесені у таблицю 7.1.
 
Таблиця 7.1
Нейтралізація впливу вартісного чинника на об’єм виробництва продукції
Вид про-дук-ції План Факт Фактичний об’єм за плановими цінами
Кіль-кість, шт. Ці-на, тис. грн. Сума, млн. грн. Кіль-кість, шт. Ці-на, тис. грн. Сума, млн. грн. Кіль-кість, шт. Ці-на, тис. грн. Сума, млн. грн.
А 10400 31 322400 12400 34 421600 12400 31 384400
Б 5400 41 221400 6400 43 275200 6400 41 262400
В 20400 28 571200 20400 32 652800 20400 28 571200
Г 3400 34 115600 32400 36 1166400 32400 34 1101600
Разом 39600 134 1230600 71600 145 2516000 71600 134 2319600
 
Розрахуємо дійсний приріст об’єму валової продукції по формулі
 
ВПдп = ((ВПфпц – ВПпл)/ВПпл)*100,
 
де ВПфпц – фактичний об’єм продукції в планових цінах,
ВПпл – плановий об’єм валової продукції.
 
ВПдп = ((2319600 – 1230600)/ 1230600) * 100 = 88,5 %
 
Визначимо завищений приріст об’єму валової продукції за формулою
 
ВПзп = ((ВПф – ВПпл)/ВПпл) * 100,
 
де ВПф – фактичний об’єм валової продукції.
 
ВПзп = ((2516000 – 1230600)/ 1230600) * 100 = 104,5 %
 
Тепер знайдемо величину перевищення завищеного приросту об’єму валової продукції на дійсним:
 
ВПп = ВПзп – ВПдп = 104,5 – 88,5 = 16 %
 
Величину перевищення завищеного приросту об’єму валової продукції на дійсним становить 16 %.
Фото Капча