Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заговори, щоб я тебе побачив

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. Мовленнєвий етикет: основи, історія, ознаки
1. 1. Поняття мовленнєвого етикету, культури мовлення і мови
1. 2. Правила і норми культури мовлення
Розділ ІІ. Сутність культури мови та її зв’язок із зальною культурою людини
2. 1. Мовленнєва культура мовця і сприйняття його слухачем
2. 2. Зв’язок культури мовлення із загальною культурою людини
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Нова українська літературна мова, якою користуємося сьогодні, увібрала в себе писемні традиції давньої української літературної мови, скарби усної народної творчості українців і багатоманіття живого мовлення на терені етнічної України.
Питання культури мовлення, мовної норми й комунікативних якостей мовлення, шляхи формування мовної культури людини завжди були в центрі уваги українських лінгвістів і методистів (Н. Бабич, І. Білодід, О. Біляєв, С. Єрмоленко, М. Жовтобрюх, О. Заболотська та ін.).
Аналіз наукових праць засвідчив, що формування мовленнєвої культури належить до важливих завдань у українськiй методичній науці, розв’язання яких має науково-практичне значення для розроблення концептуальних положень з формування комунікативної компетентності людини.
Мета: визначити сутність культури мови та її зв’язок із зальною культурою людини.
Завдання роботи:
  • розкрити поняття культури мовлення;
  • охарактеризувати норми культури мовлення та їх порушення;
  • проаналізувати відмінність культури мови в різних соціальних групах;
  • показати як культура мови пов’язана із загальною культурою людини.
Об’єктом дослідження є культурно-мовленнєва діяльність людини у повсякденному житті та її вплив на оточуючих у процесі спілкування.
Предмет дослідження – методика впливу і наслідки сприйняття мовленнєвої культури мовця на слухача у процесі спілкування.
Метод дослідження: теоретичний.
Наукова новизна здобутих результатів визначається новизною проблематики та фактичним матеріалом, адже зроблена спроба окреслити вплив і наслідки сприйняття мовленнєвої культури мовця на слухача у процесі спілкування.
 
Розділ І. Мовленнєвий етикет: основи, історія, ознаки
 
1. Поняття мовленнєвого етикету, культури мовлення і мови
 
Як відомо, суспільство виробляє певні стандартизовані норми соціальної поведінки (у тому числі і мовленнєвої), які визначаються уявленнями про шаблони поведінки у конкретній ситуації. Мовленнєвий етикет можна визначити, як правила, що регулюють нашу мовленнєву поведінку.
Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності.
Для реалізації формул мовленнєвого етикету потрібні певні “координати”. Мовленнєва ситуація завжди діалогічна, бо передбачає спілкування, навіть, якщо її учасники (мовці) розділені часом чи простором.
Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування.
Мовленнєвий етикет соціальний за своєю природою, бо виявляє соціально-рольову сторону спілкування. Тобто на вибір тієї чи іншої одиниці мовленнєвого етикету впливає соціальна роль індивіда – нормативно схвалений суспільством спосіб поведінки, який очікується від кожного, хто займає дану соціальну позицію.
При зміні рольової структури ситуації спілкування індивід переключається з одних стереотипів поведінки на інші, послуговується різними стилями мови, різними одиницями мовленнєвого етикету і т. д. Тобто, соціальні ролі мовної особистості є ключовими в розумінні сутності мовленнєвого етикету.
Культура мови – галузь мовознавства, що займається утвердженням (кодифікацією) норм на всіх мовних рівнях. Культура мови має регулювальну функцію, адже пропагує нормативність, забезпечує стабільність, рівновагу мови, хоча водночас живить її, оновлює.
Культура мовлення – передбачає дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання і побудови висловів, точність, ясність, чистоту, логічну стрункість, багатство і доречність мовлення, а також дотримання правил мовленнєвого етикету.
 
1. 2. Правила і норми мовленнєвого етикету
 
Мовний етикет. Він відзначається стійкістю і консервативністю, і в цьому стає подібним до офіційно-ділового стилю, який теж в ідеалі має лишатися сталим і непорушним.
Використання правил мовного етикету великою мірою залежить від конкретної ситуації спілкування місця й обставини розмови, цільової настанови (повідомити, вплинути вразити здивувати, шокувати тощо). Але найбільшої ваги набувають між-особистісні стосунки. Залежно від цього може йтися про 5 тональностей спілкування високу, нейтральну, звичайну, фамільярну, вульгарну.
Висока тональність відповідає спілкуванню у сфері суто формальних суспільних структур (урочисті заходи, дипломатичні прийоми тощо).
Нейтральна – функціонує у сфері офіційних установ. Вона найближча до здійснення службових повноважень працівника органів внутрішніх справ.
Звичайна тональність характерна для спілкування на побутовому рівні. Фамільярна забезпечує спілкування в колі сім'ї, дружньому товаристві, емоційна.
Вульгарна спостерігається у соціально неконтрольованих ситуаціях, занадто емоційна.
При звертанні до незнайомих людей використовують нейтральні структури етикету. До близьких навпаки – емоційні, фамільярні, дуже рідко нейтральні.
Залежно від типових ситуацій спілкування мовний етикет можна поділити на групи, різновиди.
Одиниці вітання, привітання доброго ранку, вітаю вас, добридень, здоров був.
Одиниці звертання та привертання уваги будьте добрі скажіть, будь ласка, будьте ласкаві, чоловіче добрий, вельможний пане, вельмишановний добродію тощо.
Одиниці представлення під час знайомства:
В ділових стосунках належить дуже обережно ставитися до мовних засобів, які використовують при спілкуванні.
Ділове спілкування
Фото Капча