Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заходи адміністративного припинення

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття і особливості адміністративного припинення як заходу адміністративного примусу
 2. Класифікація заходів адміністративного припинення
 3. Підстави застосування заходів адміністративного припинення у діяльності міліції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Необхідною умовою повноцінного життя суспільства є належний громадський порядок, тобто чітке і точне дотримання правил поведінки, встановлених для його членів і обов’язкових для них. Але у своїй діяльності держава не обмежується встановленням тільки обов’язків, а передбачає і систему юридичних гарантій, які мають забезпечувати їх здійснення. Серед гарантій такого забезпечення певна роль належить заходам адміністративно-примусового впливу, які в найзагальнішому вигляді є засобами цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людини з метою спонукання її до певної, визначеної в правових нормах, поведінки.

Найбільш численними з-поміж заходів адміністративного примусу, які застосовуються міліцією, є заходи припинення. Такі заходи полягають у тому, щоб вчасно відреагувати на антигромадські діяння, припинити протиправну поведінку і тим самим не допустити настання її шкідливих наслідків. Здійснення впливу на протиправну поведінку і є заходами адміністративного припинення. Такий вплив може бути психологічним або фізичним, пов’язаним з особистими, організаційними чи майно-вими обмеженнями. Характер впливу залежить від конкретної протиправної ситуації, об’єкта впливу, мети впливу тощо. Застосування заходів адміністративного припинення працівником міліції є не чим іншим, як втручанням у дії порушника і позбавленням можливості продовжувати неправомірну поведінку.

Необхідність боротьби з адміністративними правопорушеннями в різних сферах обумовлює актуальність глибокого і всебічного дослідження широкого кола питань, пов’язаних із діяльністю міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу. Визначення сутності та особливостей заходів адміністративного припинення адміністративних правопорушень, їх значення, мети та видів має не тільки теоретичне, а й велике практичне значення. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/565-12
 3. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 4. Беззубов Д. О. Адміністративний примус в умовах сучасного державо-творення та його застосування правоохоронними органами: монографія / Д. О. Беззубов, В. О. Заросило, Н. В. Заросило, М. Г. Поліщук, А. М. По-доляка; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ: Леся, 2014. - 207 c.
 5. Битяк Ю. П. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Га-ращук, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, О. Т. Зима, В. В. Зуй, Л. П. Кова-ленко, І. М. Компанієць, Д. В. Лученко, Н. П. Матюхіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 624 c.
 6. Братков С.I. Класифікація заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією / С.I. Братков // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Випуск 2. - Том 3. - 2014. - С. 26-30.
 7. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 8. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 9. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / 
 10. Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 11. Коваленко І. Загальні поняття адміністративного примусу та особливості його застосування міліцією / І. Коваленко // Історико-правовий часопис. - №2. - 2013. - С. 67-70.
 12. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т. Коломієць // Право України. – 2003. – № 2. – С. 105-111.
 13. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, 
 14. О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: 
 15. В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 16. Настюк В. Я. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / В. Я. Настюк, Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Н. П. Коваленко, І. М. Компанієць; ред.: В. Я. Настюк; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2013. - 471 c.
 17. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 18. Фіночко Ф.Д. Еволюція поглядів щодо класифікації адміністративного примусу / Ф.Д. Фіночко // Правовадержава Україна: проблеми, перспективи розвитку: тези доп. наук.-практ. конф. – X.: НУВС, 2011. – С. 138-139.
5666
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).