Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заходи адміністративної відповідальності у діяльності публічної адміністрації

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
2. Місце заходів адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного примусу
3. Поняття, особливості та види заходів адміністративної відповідальності
а) адміністративної відповідальності, що застосовуються до фізичних осіб
б) адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних осіб
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Чинне законодавство України закріплює велику кількість заходів адміністративно-правового примусу, застосування яких завжди пов’язано з обмеженням прав і свобод фізичних і юридичних осіб. Таке обмеження носить тимчасовий характер та застосовується тільки у випадках, прямо зазначених в національному законодавстві. 

Серед заходів адміністративно-правового примусу особливе місце займають заходи адміністративної відповідальності. Тому законодавству про адміністративну відповідальність теж притаманні всі вище зазначені недоліки та проблеми. У зв’язку з цим особливу актуальність набуває розробка питань, які пов’язані з визначенням такого правового явища, як адміністративна відповідальність, та з’ясуванням її місця у системі заходів адміністративно-правового примусу. 

Кодифікація правових норм, що встановлюють адміністративну відпові-дальність, назріла як ніколи. Це обумовлюється наступними причинами.

По-перше, чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлює відповідальність тільки фізичних осіб, тоді як існує велика кількість нормативних актів, які передбачають можливість застосування адміністративних стягнень до юридичних осіб.

По-друге, цілісного розуміння адміністративної відповідальності не має в юридичній науці, а тому її визначення відсутнє в чинному законодавстві. Чітке уявлення про суть та зміст адміністративної відповідальності дасть змогу розробити ефективні рекомендації щодо поліпшення цього законодавства.

По-третє, необхідно розмежувати та класифікувати багаточисельну армію заходів адміністративно-правового примус, бо без цього не можлива кодифікація законодавства. Встановити правову природу багатьох адміністративних санкцій є неможливим, якщо ігнорувати існуючі наукові концепції та керуватися тільки положеннями чинного законодавства.

Об'єкт дослідження - адміністративно-правові відносини, які вини-кають у сфері застосування заходів адміністративної відповідальності у діяльності публічної адміністрації. 

Предмет дослідження - система нормативно-правових актів, які регу-люють питання адміністративної відповідальності у діяльності публічної адміністрації, практика діяльності адміністративно-юрисдикційних органів.

Мета роботи – визначити сутність поняття «адміністративна відповідальність» та з’ясувати місце заходів адміністративної відповідаль-ності в системі заходів адміністративно-правового примусу.

Методи дослідження. Дослідження проблеми здійснювалося з використанням нормативного методу (який дозволив аналізувати проблему у контексті наявної нормативно-правової бази), системного (що забезпечив виокремлення загальних основ розмежування функцій органів виконавчої влади) та інституціонального (що дозволив розглянути проблему взаємодії центральних органів державної влади). Крім цього, було використано такі методи, як проблемно-хронологічний, компаративістський тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 28 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 № 3659-XII, від 19.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/3659-12
 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р., Редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 р. – [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 7. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 8. Битяк Ю. П. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Га-ращук, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, О. Т. Зима, В. В. Зуй, Л. П. Кова-ленко, І. М. Компанієць, Д. В. Лученко, Н. П. Матюхіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 624 c.
 9. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 10. Делія Ю.  Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцево-го самоврядування / Ю. Делія // Право України. - 2003. - № 10. - С. 29-32. 
 11. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: монографія / Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : Поліграф, 2010. - 404 с.
 12. Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525.
 13. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 14. Личенко І. О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. О. Личенко. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 159 c.
 15. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання / Д. М. Лук’янець. - Монографія: Наукове видання. - Суми: Університетська книга, 2010. - 376 с.
 16. Матіос А. В. Адміністративна відповідальність посадових осіб: Моногр. / А. В. Матіос. - К.: Знання, 2007. - 223 c.
 17. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 18. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення за законодавством України: монографія / Н. В. Хорощак. – К.: Інст-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – 172 с.
7570
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).