Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Захоплення заручників, об'єкт і суб’єктивні ознаки цього злочину

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади кваліфікації злочину «захоплення заручників»
1.1. Поняття «заручник» у науці кримінального права
1.2. Аналіз історичних, міжнародно-правових та порівняльно-правових аспектів захоплення заручників
Висновки до розділу 1
2. Аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину при захопленні заручників
2.1. Об’єкт захоплення заручників
2.2. Об’єктивна сторона захоплення заручників
2.3. Суб’єкт захоплення заручників
2.4. Суб’єктивна сторона захоплення заручників
Висновки до розділу 2
3. Шляхи і методи удосконалення вітчизняного законодавства у дискурсі кваліфікації злочинів із захопленням заручників
3.1. Розмежування захоплення заручників і суміжних злочинів
3.2. Шляхи реалізації звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників в окремих випадках
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розбудова незалежної Української держави на основі демократичних ідей захисту прав людини обумовила докорінний перегляд існуючої системи соціальних цінностей. Згідно ст. 3 Конституції України найвищими з них визнаються людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, а утвердження і забезпечення її прав і свобод є головним обов’язком держави. 

Одним зі злочинів терористичного характеру є захоплення заручників. За даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, протягом 1991-2012 років зареєстровано 243 випадки його вчинення. Кримінальний кодекс України був доповнений нормою про відповідальність за захоплення заручників ще у 1987 році, однак досвід її застосування засвідчив недостатню ефективність кримінально-правової протидії цьому посяганню.

Протягом останніх років XXІ століття у світі спостерігається різке зростання кількості випадків захоплення заручників, яскравими прикладами чого слугують постійні надзвичайні ситуації у водах Сомалі, Сполучених Штатах, Російській Федерації тощо. 

В Україні проблема захоплення заручників повною мірою постала останніми роками внаслідок докорінних змін в економічному, політичному та соціальному житті. Це об’єктивно зумовлено загальною тенденцією зростання в 1,5-2 рази кількості насильницьких злочинів (зокрема захоплення заручників) саме у період гострих соціальних конфліктів, насамперед у перехідний період. Особливо слід відзначити справи про захоплення заручників у Миколаївській області (було захоплено 15 громадян Ісламської Республіки Афганістан з метою отримання викупу), гучна справа про захоплення заручників бандформуванням Дікаєва, захоплення автобусу із заручниками в Генічеську, захоплення 18-річного юнака колишнім засудженим у Дніпродзержинську тощо.

Стан дослідження проблеми. Міжнародно-правові питання даного злочину розробляли Є.Б. Тітов [92, 93], Н. Н. Афанасьев [11], Ю. С. Горбунов [27], Ю. А. Іванов [42] та ін. Певну увагу захопленню заручників приділили у своїх дослідженнях О.О. Володіна [22] та А.С. Політова [80], однак лише у частині його відмежування від суміжних діянь. Деякі кримінально-правові аспекти захоплення заручників висвітлені у працях В.Ф. Антипенка [8, 9], В.О. Глушкова [26], В.П. Ємельянова [31-34], Ю.А. Іванова [42], В.А. Ліпкана [59, 60], О. Михаль [65] тощо. Проте, незважаючи на наявні напрацювання, склад даного злочину вивчений ще недостатньо, що й викликає необхідність його грунтовної поглибленої комплексної розробки.

Мета роботи – дослідження понятійних та процесуальних аспектів кримінально-правової характеристики захоплення заручників, а також розробка пропозицій з удосконалення законодавства у цій частині.

Для досягнення мети роботи поставлені наступні завдання:

 • уточнити трактування поняття «заручник» у науці кримінального права;
 • здійснити аналіз історичних, міжнародно-правових та порівняльно-правових аспектів захоплення заручників;
 • дослідити об’єкт захоплення заручників та об’єктивну сторону даного злочину;
 • дослідити суб’єкт захоплення заручників та суб’єктивну сторону даного злочину;
 • визначити шляхи і методи удосконалення розмежування захоплення заручників і суміжних злочинів;
 • запропонувати шляхи реалізації звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників в окремих випадках.

Об’єкт дослідження – суспільно-правові відносини у сфері застосування кримінальної відповідальності за захоплення заручників.

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи визначають положення загальної теорії кримінального права. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися юридичний та порівняльно-правовий методи, формально-логічний та системно-структурний (вивчення об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину).

Джерельна база дослідження складена матеріалами 10 кримінальних справ, порушених за ознаками ст. 123–1 КК України 1960 р. та ст. 147 чинного Кримінального кодексу України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота узагальнює ряд проблемних питань кримінально-правової характеристики захоплення заручників. На підставі комплексного аналізу об’єктивних та суб’єктивних ознак складу даного злочину сформульовано пропозиції з удосконалення чинного кримінального законодавства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення, узагальнення та висновки, що містяться у роботі, можуть бути використані при проведенні подальших досліджень кримінально-правових проблем захоплення заручників та суміжних із ним злочинів.

Структура роботи обумовлена метою та предметом дослідження. Димломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 110 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05, редакція від 18.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
 4. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV, редакція від 05.01.2013: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15
 5. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS №90) від 27.01.1977, редакція від 26.02.2009: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_331
 6. Акiмов М. Вiдмежування захоплення заручникiв вiд незаконного позбав-лення волi та викрадення людини / М. Акiмов // Вiсник прокуратури.- 2002.- № 2(14).-Квітень.- C. 33-37.
 7.  Акiмов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників / М. Акiмов // Право України.- 2002.- № 3.- С. 150-153.
 8. Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) / Володимир Антипенко // Право України. – 1999. – № 2. – С. 92-95.
 9. Антипенко В. Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика / Антипенко В. Ф. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1999. – 59 с.
 10. Антонюк Н.О. Відповідність постанов Пленуму ВСУ теоретичним положенням науки кримінального права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції, 4-5 лютого 2009 р., Львів. – Львів: Юрид. факультет Львів. нац. Ун-ту ім. І. Франка, 2009. – С. 276-278.
 11. Афанасьев Н. Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом / Н. Н. Афанасьев // Закон и право – 2001. – № 4 – С. 8-13.
 12. Бауськов Д. Отграничение похищения человека от захвата заложника / Дмитрий Бауськов // Уголовное право. – 2003. – № 2. – С. 13-14.
 13. Беляева Н. Квалификация захвата заложников / Наталия Беляева, Татьяна Орешкина, Эльчин Мурадов // Законность. – 1994. – № 7. – С. 18-22.
 14. Бойко А.М. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А.М. Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, М.І. Мельник. – 6-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2009. – 1236 с.
 15. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. Учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. – М.: Зерцало-М, 2008. – 256 с. 
 16. Борисов В., До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів / В. Борисов, О. Пащенко // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 180-190.
 17. Борисов В.И. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации / В.И. Борисов, В.Н. Куц. – Харьков: Консум, 1995. – 104 с. 
 18. Брич Л. Про кількість розмежувальних ознак у суміжних складах злочинів / Л. Брич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матер. ХІV регіон. наук.-практ. конф. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 245-248
 19. Брич Л.П. Значення ознак суб’єкта для розмежування складів злочинів / Л.П. Брич // Наук. вісн. Львів. держ. у-ту внутр. справ. Сер. юрид. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів, 2006. – Вип.3. – С.208-218.
 20. Брич Л.П. Співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами / Л.П. Брич // Вісн. Львів. у-ту. Сер. юрид. – Вип. 42. – 2006. – С.263-282.
 21. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – 2-е изд., доп. / Ф.Г. Бурчак. – К.: Политиздат Украины, 1985. – 120 с.
 22. Володіна О. О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини (аналіз складу злочину) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 ,,Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. О. Володіна. – Х., 2003. – 20 с.
 23. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / под общей ред. А.И. Лукашова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Академия МВД Респуб-лики Беларусь, 2007. – 512 с.
 24. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 3-е изд., перераб. и дополн. / Л.Д. Гаухман. – М.: Ценр ЮрИнфоР, 2005. – 457 с.
 25. Глобалізація і безпека розвитку : [монографія] / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.
 26. Глушков В. Політико-правові аспекти боротьби з тероризмом в Україні / Валерій Глушков // Український часопис прав людини. – 1996. – № 2. – С. 31-35.
 27. Горбунов Ю. С. Международно-правовое регулирование борьбы с захватом заложников / Ю. С. Горбунов // Московский журнал международного права. – 1993. – № 3. – С. 22-35.
 28. Гринько С. Д. Квалификация терроризма и захвата заложников / С. Д. Гринько // Северокавказский юридический вестник. – 1997. – № 3. – С. 100-107.
 29. Дементьев С. Как квалифицировать захват заложников? / С. Дементьев,            Н. Огородникова // Советская юстиция. – 1990. – № 5. – С. 12-13.
 30. Дикаев С. У. Уголовная ответственность за преступления террористического характера: Учебное пособие / С. У. Дикаев, И. Р. Диваева. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации, 2001. – 69 с.
 31. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / Емельянов В. П. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 291 с.
 32. Ємельянов В. Окремі проблеми застосування нового КК України / Вячеслав Ємельянов // Право України. – 2002. – № 9. – С. 109-111.
 33. Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості / Ємельянов В. П. – Х.: Рубікон, 1997. – 159 с.
 34. Ємельянов В. П. Питання удосконалення деяких складів злочинів терористичної спрямованості в проекті КК України / В. П. Ємельянов // Тероризм і боротьба з ним: збірник наукових праць. – К. : Інститут прав людини, 2000. – С. 541-554.
 35. Єфремов С. О. Діяльне каяття як засіб запобігання виявам тероризму / С. О. Єфремов // Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом: матер. міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. – О., 2000. – С. 111-117.
 36. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійо-вим каяттям : Монографія / Житний О. О. – Х. : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 151 с.
 37. Журавлёв И. А. Захват заложников: исторические корни и современное положение / И. А. Журавлёв // Закон и право. – 2002. – № 1. – С. 9-11.
 38. Журавлёв И. А. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве / И.А. Журавлёв // Закон и право. – 2002. – № 2. – С. 44-47.
 39. Загороднюк С. О. Піратство і тероризм: подібність і розходження / С. О. Загороднюк // Тероризм і боротьба з ним: збірник наукових праць. – К.: Інститут прав людини, 2000. – С. 176-178.
 40. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / [отв. ред. И.С. Власов]. – М. : Городец-издат, 2002. – 144 с.
 41. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Видання четверте.- Х.: «Одіссей», 2008.- 528.
 42. Іванов Ю. А. Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 ,,Міжнародне право” / Ю. А. Іванов. – К., 2000. – 16 с.
 43. Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України / Гавловський В. Д., Гуцалюк М. В., Зимовець В. В. та ін.; відп. ред. Б. В. Романюк. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2012. – 187 с.
 44. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посібник. – Видання 3-тє, доповн. та переробл. / М.Й. Коржанський – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 45. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / А.В. Корнеева // под ред. А.И. Рарога. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 176 с.
 46. Кримінальне право України: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 4-те, переробл. та допов.. – К.: Атіка, 2008. -Загальна частина. – 376 с.
 47. Кримінальне право України: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [Вид. 4-те, переробл. та допов. – К.: Атіка, 2008. – 712 с.
 48. Кримінальне право України: Підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – Загальна частина. – 496 с.
 49. Кримінальне право України: Підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – Особлива частина. – 624 с.
 50. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. та доповн. – Х. : Одіссей, 2007. – 1184 с.
 51. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с.
 52. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / Кудрявцев В. Н. – М.: Госюриздат, 1960. – 242 с.
 53. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений / Кудрявцев В. Н. – М. : Юридическая литература, 1963. – 324 с.
 54. Кузнецов В.В., Теорія кваліфікації злочинів: підручник / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко. – 2-е вид., переробл. – К.: КНТ, 2007. – 300 с.
 55. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова // науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. – М.: Городец, 2007. – 334 с.
 56. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений / Б.А. Куринов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 182 с.
 57. Лапупина Н. Н. Уголовная ответственность за захват заложника: Учебное пособие / Лапупина Н. Н. – Саратов : Саратовский юридический институт МВД Российской Федерации, 2002. – 94 с.
 58. Литвин О. П. Злочини проти екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населення : Навчальний посібник / Литвин О. П. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2004. – 367 с.
 59. Ліпкан В. А. Тероризм: юридична дефініція та зміст / В. А. Ліпкан // Тероризм і боротьба з ним. Аналітичні розробки, пропозиці наукових та практичних працівників / під ред. А. І. Комарово , Ю. В. Землянського, В. О. Євдокімова та ін. – К., 2000. – Т. 19. – С. 50-86.
 60. Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України / В. Ліпкан. – К.: Знання, 2000. – 182 с.
 61. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: монографія / Т.М. Марітчак. – К.: Атіка, 2004. – 188 с.
 62. Марков А. Я. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом заложников / А. Я. Марков, Т. И. Стеснова // Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. – 1989. – № 2 (59). – С. 14-19.
 63. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / Матишевський П. С. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.
 64. Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения / Матышевский П. С. – М. : Юридическая литература, 1964. – 156 с.
 65. Михаль О. Вопросы квалификации незаконного лишения свободы, похищения человека и захвата заложников / Олег Михаль // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 48-50.
 66. Михлин А. С. Захват заложника – одно из тягчайших преступлений против общественной безопасности / А. С. Михлин // Проблемы борьбы с организованной преступностью в Северо-Кавказском регионе: матер. Всероссийск. научн.-практ. конф.: тезисы докладов. – М. : Московский институт МВД Российской Федерации, 2000. – С. 148-169.
 67. Морозов О.М. Терор, теракт, тероризм, терорист: визначення, характерні ознаки, особливості проявів / О.М. Морозов // Безпека життєдіяльності. – 2005 – № 6. – С. 33 – 40.
 68. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 / В.О. Навроцький. – 702 с.
 69. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації: монографія / В.О. Навроцький. – К.: Атіка, 1999. – 464 с.
 70. Назаров В. Захват заложников – закон и практика / Владимир Назаров, А. Прошляков // Социалистическая законность. – 1991. – № 3. – С. 32-33.
 71. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2002. – 936 с.
 72. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х ч. / під заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В. Г.. – К.: Форум, 2001. -Загальна частина. – 393 с.
 73. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х ч. / під заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В. Г.. – К.: Форум, 2001. – Особлива частина. – 942 с.
 74. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – вид. 3-тє, перероб та доп. – К.:Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с.
 75. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : Юридична думка, 2008. – 1216 с.
 76. Овчинникова Г. Терроризм: уголовно-правовая характеристика / Г. Овчинникова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 1998. – 36 с.
 77. Овчинникова Г. В. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологичес-кие и криминалистические аспекты / Г. В. Овчинникова, М. Ю. Павлик, О. Н. Коршунова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 255 с.
 78. Осипов В. А. Захват заложника: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. кандидата юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Александрович. – М., 1999. – 192 с.
 79. Остроухов В. В. Філософські проблеми дослідження насильства і терору / В. В. Остроухов, В. В. Блищенко. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2000. – 248 с.
 80. Політова А. С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 ,,Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / А. С. Політова. – К., 2007. – 20 с.
 81. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2005 рр.) : [за заг. ред. В. Маляренка]. – К. : Ін Юре, 2006. – 375 с.
 82. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / Рарог А. И. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 279 с.
 83. Резепкин О. Ю. Захват заложников: уголовно-правовая регламентация / О. Ю. Резепкин, И. А. Журавлёв. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 160 с.
 84. Розенко В. І. Суб’єкт злочину: Лекція / В. І. Розенко, В. К. Матвійчук. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. – 36 с.
 85. Романюк Б. Щодо кримінально-правового визначення тероризму / Б. Романюк, В. Коваленко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 71-75.
 86. Скобликов П. Критерии добровольности освобождения похищенного и заложника / П. Скобликов // Законность. – 2002. – № 7. – С. 14-17.
 87. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике / С.А. Тарарухин. -К.: Юринком, 1995. – 208 с.
 88. Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений: учеб. пособие / С.А. Тарарухин. – К.: КВШ МВД СССР, 1990. – 60 с.
 89. Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступления / Тарарухин С. А. – К. : Вища школа, 1977. – 151 с.
 90. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Таций В. Я. – Х. : Выща школа, 1988. – 196 с.
 91. Тихий В. П. Злочини проти життя і здоровя особи та проти громадської безпеки: проблеми розмежування та кваліфікації / В. П. Тихий // Кримінально-правова охорона життя та здоровя особи : матер. наук.-практ. конф. 22-23 квітня 2004 р. – К.-Х. : Юрінком Інтер, 2004. – 260 с.
 92. Тітов Є. Б. Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у міжнародному кримінальному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 ,,Міжнародне право” / Є. Б. Тітов. – К., 2007. – 19 с.
 93. Тітов Є. Б. Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах / Є. Б. Тітов // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С. 166-169.
 94. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія / Тростюк З. А. – К. : Атіка, 2003. – 144 с.
 95. Яценко С. С. Спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності за терористичний акт / С. С. Яценко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С. 67-72.
4696
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.