Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Захист авторського та суміжних прав

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні засади захисту авторського та суміжних прав в Україні
1.1. Поняття та порядок захисту авторського права та суміжних прав
1.2. Види порушень авторського права та суміжних прав
2. Цивільно-правовий порядок захисту авторського права та суміжних прав
2.1. Способи цивільно-правового захисту авторського права та суміжних прав
2.2. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права та суміжних прав
3. Види відповідальності за порушення авторського та суміжних прав
3.1. Адміністративна відповідальність з порушення авторського права та суміжних прав
3.2. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні день в Україні на державному рівні проголошено стратегічний курс, який спрямований на формування інтелектуально орієнтованої економіки, зокрема, збільшення обсягів надання високотехнологічних послуг. Даний напрямок сприятиме підвищенню ролі авторського права як галузі, що забезпечить правову охорону результатів творчої діяльності.

Охорона та захист авторського права, на сучасному етапі, відіграє важливе значення, оскільки це пов’язано з тим, що ринкова економіка дає широкі можливості для розвитку правовідносин у сфері творчої діяльності і як наслідок спостерігається широкий розмах посягань на авторське право. Приймаючи до уваги, що новації складають вагому частину людського життя, новітні технології практично стали вигідним товаром.

В Україні було прийнято низку законодавчих актів, присвячених праву інтелектуальної власності: основним спеціальним законом у цій сфері є Закон України «Про авторське право і суміжні права». Також питання охорони авторського права врегульовані статтями Книги ІV Цивільного кодексу України. Також Україна висловила згоду з Всесвітньою конвенцією про авторське право, Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів. 

Актуальність даної теми обумовлено тим, що авторське право є одним із визначальних факторів сприйняття кожної держави, як високо цивілізованої не тільки на папері, але і у реальному житті. Адже авторське право, це одне з прав, яке є досить важливим для кожної держави, і зокрема для України. Належне забезпечення, передбачення актуальних правових норм відповідно до сучасних умов життя і захист авторського права, дозволяє успішно співпрацювати з розвинутими країнами світу в таких сферах суспільного життя як: політичний, економічний та культурний.

Стан дослідження проблеми. Дослідженню загальних засад захисту авторського права та суміжних прав прсвячені праці В. Д. Гапотій [6], Н. С. Кузнєцової [11], А. Нерсесяна [13], О. Панасюк [14], О. Яри [23] та багатьох інших. Визначення цивільно-правових основ захисту авторського та суміжних прав здійснене В. Микитиним [12], М. Ю. Потоцьким [15], О. О. Яст-ремською [25] та ін. Проблеми відповідальності за порушення авторського та суміжних прав описані у працях Т. В. Рудник [16], Т. П. Трембовецької [18] та інших.

Об’єкт дослідження – закономірності правового регулювання сус-пільних відносин, які складаються у сфері застосування законодавства про авторське право та суміжні права. 

Предмет дослідження – норми права, які регулюють захист авторського та суміжних прав, закріплені у відповідних нормативних актах. 

Мета роботи – з’ясування особливостей правового регулювання захисту авторського та суміжних прав, порядку його захисту, відповідальності за порушення. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати основні засади захисту авторського та суміжних прав в Україні;
 • визначити цивільно-правовий порядок захисту авторського права та суміжних прав;
 • охарактеризувати види відповідальності за порушення авторського та суміжних прав.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає загальнонауковий системний підхід. До часткових методів дослідження, які використані у роботі, належать порівняльно-правовий, формально-логічний та проблемно-теоретичний методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України, редакція від 08.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 №3688-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
 5. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 №3792-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 6. Бабенко В. А. Основи інтелектуальної власності: [навч. посіб.] / В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта; ДВНЗ «Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури». - Дніпропетровськ: Вид-во ПДАБА, 2011. - 140 c.
 7. Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелітополь, 2011. - 360 c.
 8. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі: [монографія] / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака; НАН України, Центр інтелект. власності та передачі технологій. - K.: Логос, 2012. - 690 c.
 9. Каплун І. П. Інтелектуальна власність: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / І. П. Каплун, Е. В. Колісніченко, В. О. Панченко, А. А. Папченко. - Суми, 2010. - 156 c.
 10. Кочина О. Становлення та розвиток інституту компенсації моральної шкоди за порушення авторських та суміжних прав / О. Кочина // Юри-дична Україна: Щомісячний правовий часопис. - 2014. - N 8. - С. 41-46
 11. Крилова О. В. Окремі аспекти судового захисту авторського права і суміжних прав / О. В. Крилова // Держава та регіони. Сер. Право. - 2013. - Вип. 3. - С. 62-66.
 12. Кузнєцова Н. С. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні / Кузнєцова Н. С., Кохановська О. В. / П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О. А. Підопригори, 3 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. – К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 24–26.
 13. Микитин В. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуаль-ної власності / В. Микитин // Юридична Україна. - 2012. - № 9. - С. 53-61.
 14. Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти / А. Нерсесян // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2010. - N 6. - С. 39-40.
 15. Панасюк О. Поняття та класифікація цивільно-правових способів захисту авторських прав / О. Панасюк // Юридична Україна. - 2014. - № 2. - С. 52-56.
 16. Потоцький М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія / М. Ю. Потоцький. - К.: Персонал, 2014. - 618 c.
 17. Рудник Т. В. Відповідальність за порушення авторського права / Т. В. Руд-ник // Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - С. 248-251.
 18. Сопільник Л. І. Цивільне право України: курс лекцій (заг. частина): навч. посіб. / Л. І. Сопільник, В. В. Новіков, І. М. Томюк, Л. А. Гачак-Величко; Львів. ун-т бізнесу та права, ГУ МВС України у Львів. обл. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 439 c.
 19. Трембовецька Т. П. Проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав: научное издание / Т. П. Трембовецька // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїн-ської наукової конференції, 18 травня 2005 р.: До 170-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. - Київ: НПУ , 2005. - С. 268-271.
 20. Хомич В. Технології захисту авторських прав в інформаційному суспільстві / В. Хомич // Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 5. - С. 182-188.
 21. Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Вид. 2-ге, доповн. і випр. - Дніпропетровськ: ДГУ, 2014. - 379 c.
 22. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 23. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рек. з використ. позицій вищ. суд. інстанцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 6. Право інтелектуальної власності / ред.: І. В. Спасибо-Фатєєва. - Б.м., 2011. - 582 c.
 24. Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності / О. Яра // Юридична Україна. - 2012. - № 9. - С. 73-77.
 25. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
 26. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / О. О. Яст-ремська; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 123 c.
5667
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).