Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Законність і правопорядок: поняття, принципи, значення, юридичні гарантії законності в українській державі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне підгрунтя категорій законності та правопорядку
1.1. Поняття і функції законності
1.2. Поняття, зміст і ознаки категорії «правопорядку»
1.3. Співвідношення законності і правопорядку
2. Система забезпечення законності і правопорядку в Україні
2.1. Принципи законності та їх реалізація
2.2. Юридичні гарантії законності і правопорядку
2.3. Шляхи зміцнення державної дисципліни і законності в умовах формування правової держави в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку української держави характеризується глибокими реформаційними перетвореннями політичних, соціальних, економічних, духовних та інших основ суспільного та державного життя. Однак, проведені реформи, доволі часто не маючи під собою необхідної бази та досвіду здійснення, призводять до кризи, розриву існуючих раніше зв’язків, зміни системи цінностей, нестійкості. За таких умов особливо необхідним видається потужний стабілізуючий фактор, роль якого могли б виконати закони та правопорядок, котрі покликані стати міцним фундаментом нормального функціонування і поступального розвитку держави та суспільства.

У сучасній правовій науці дослідження проблем правопорядку має не лише глибоке теоретичне, а й практичне значення. І це закономірно, оскільки від того, як розуміються, а головне, як застосовуються інститути правопорядку, залежать результати ефективності функціонування усієї правової системи та їх вплив на всі сфери суспільного розвитку.

Досвід європейських країн, що активно запроваджують децентралізацію у практику державного будівництва, свідчить, що в процесі передачі владних повноважень до системи місцевого самоврядування особливого значення надається вирішенню організаційних питань у сфері забезпечення законності та правопорядку.

Конституція та чинне законодавство України реалізацію завдань у сфері забезпечення законності та правопорядку покладає як на органи державної влади, так і на органи місцевого самоврядування (до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) та делеговані повноваження щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і природних інтересів громадян). 

Стан дослідження проблеми. Питання забезпечення законності стали предметом наукових досліджень В. М. Зінченка [4], В. В. Пахомова [12] та інших науковців. Проблеми співвідношення законності і правопорядку досліжували Є. О. Гіда [2], А. Ф. Крижанівський [7], П. Я. Стельмащук [16], А. Л. Ступак [17] та ін. Теоретичні засади дисципліни як юридично-правової категорії висвітлені К. О. Голіковою [3], Л. М. Мозолюк-Боднар [10], А. Штаньком [21] та ін. Разом з тим, беручи до уваги складність досліджуваної проблеми, вона залишається актуальною, оскільки ряд теоретичних і практично значущих питань у цій сфері потребують подальшої розробки.

Об’єкт дослідження – правові категорії законності та правопорядку. 

Предмет дослідження – принципи, значення та гарантії забезпечення законності та правопорядку в умовах України.

Мета роботи – аналіз вітчизняного законодавства забезпечення функ-ціонування системи законності, правопорядку, засобів їх забезпечення.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити підходи до визначення поняття і функцій законності;
 • з’ясувати поняття, зміст і ознаки категорії «правопорядку»;
 • проаналізувати співвідношення законності і правопорядку;
 • окреслити принципи законності та їх реалізацію;
 • дослідити юридичні гарантії законності і правопорядку;
 • виявити шляхи зміцнення державної дисципліни і законності в умовах формування правової держави в Україні.

Методи дослідження. Теоретико-методологічним підгрунтям дослі-дження є праці вітчизняних науковців у галузі державного управління, права, теорії держави і права. Розв’язання завдань дослідження здійснювалося шля-хом застосування сукупності методів: діалектичного, формально-логічного, системно-функціонального, дедукції та індукції, аналізу та синтезу.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 33 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Гіда Є. О. Праксеологічна сутність правопорядку / Є. О. Гіда // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 136-142. 
 3. Голікова К. О. Дисципліна та законність в державному управлінні: понят-тя та способи їх забезпечення / К. О. Голікова // Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. - 2013. - №2. - С. 110-113.
 4. Зінченко В. М. Законність, права людини та правоохоронна діяльність / 
 5. В. М. Зінченко // Часопис Київського університету права. - 2011. - №3. - С. 55-58.
 6. Камінська Н.В. Теорія держави та права / Н.В. Камінська, О.В. Горун, Горун О.В. Горун. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 7. Кирилюк Т. Ю. Правопорядок у суспільстві як результат правомірної поведінки //Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. –С. 39-44.
 8. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: Витоки, концептуальні засади, інфраструктура: монографія / Крижанівський А. Ф. – Одеса: Фенікс, 2009. – 504 с.
 9. Крижановський А. Ф. Сучасний правовий порядок: контури теорії // Актуальніпроблеми теорії держави і права: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 57. – С. 33-41.
 10. Лук’янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. Для підготов. До держ. Іспитів / Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 11. Мозолюк-Боднар Л. М. Поняття та сутність дисципліни як соціально-правового явища / Л. М. Мозолюк-Боднар // Університетські наукові записки. - 2011. - №2(38). - С. 216-222.
 12. Національна  безпека:  навч.  посіб.  /  Я. Й.  Малик,  О. І.  Береза, М. Ф. Криштанович. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 280 с.
 13. Пахомов В. В. Теоретичні засади забезпечення законності в державному управлінні / В. В. Пахомов // Юридична наука і практика. - №1. - 2011. - С. 13-18.
 14. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. Слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ, Херсон. Юрид. Ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 15. Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу) / П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 3. – С. 19-23.
 16. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т «Україна», 2013. - 197 с.
 17. Стельмащук П.Я. Cпіввідношення законності і правопорядку у правоохоронній діяльності  / П.Я. Стельмащук // Митна справа №4(88). - 2013. - С. 324-329.
 18. Ступак А. Л. Законність та правопорядок як сутнісні складові розвитку правової системи / А. Л. Ступак // Шості юридичні читання. Правова культура, правова свідомість і право: Матеріали Міжнар. наук. конферен-ції, 22-23 квітня / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук Украї-
 19. ни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. - К., 2010. - С. 139-140.
 20. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. Нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 21. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бене-дик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 22. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: навч. посіб.: у 2 ч. / Г. П. Ситник, А. В. Дацюк, Р. Р. Марутян та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Ч. 1. – 44 с.
 23. Штанько А. Державна дисципліна як умова розбудови правової держави / А. Штанько // Вісник Національної академії прокуратури України. - №3(36). - 2014. - С. 24-30.
10613
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).