Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття і співвідношення законності, правопорядку і суспіль-ного порядку
 2. Принципи і гарантії законності
 3. Шляхи зміцнення державної дисципліни і законності в умовах формування правової держави в Україні
 4. Роль ОВС у забезпеченні та охороні режиму законності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Законність є фундаментальною категорією всієї юридичної науки і практики, а її рівень і стан віддзеркалюють правове життя суспільства і його громадян. Право ж є великою цінністю і фактором соціального життя. Проте його реальність визначається не тільки тим, що воно знаходить своє вираження у формальних нормативно-правових актах - законах, указах, постановах, кодексах та інших систематизованих актах. Право реальне перш за все тому, що владна воля, відображена у законах, втілюється в поведінці людей - громадян, які виконують закон, осіб, які вступають у відносини шляхом укладання договорів, суддів та інших посадових осіб, які застосовують закон.

Навіть найдосконаліший закон живе тільки тоді, коли він виконується, впливає на суспільні відносини, на свідомість і поведінку людей. Властиво, ця сторона права, яка пов'язана з життям закону, його дійсністю, і характеризується поняттям «законність».

Виключна роль держави і права в житті сучасного суспільства природним чином визначає теоретичну та практичну значимість проблем, пов’язаних з державно-правовою організацією та регулюваннямсуспільного життя. Одним із суттевих напрямів цієї діяльності є забезпечення певного обсягу прав і свобод громадян, визначення меж втручання держави у сферу суб’єктивних можливостей особи. Тому не дивно, що питання про природу та сутність правопорядку, законності правоохоронної діяльності та правової держави викликали і викликають значний інтерес цілої низки наук.

Однак за наявності достатнього числа наукових ідей та положень не можна констатувати необхідного ступеня дослідженності проблеми прав людини і правоохоронної діяльності, що пов’язано зі складністю таких соціальних феноменів, як право, правопорядок, законність, тому їх розуміння та пояснення вимагає комплексного, міждисциплінарного підходу.

Стан дослідження проблеми. Питання забезпечення законності в держав-ному управлінні стали предметом наукових досліджень В. М. Зінченка [7], В. В. Пахомова [15] та інших науковців. Проблеми співвідношення законності і правопорядку досліжували Є. О. Гіда [5], А. Ф. Крижанівський [10], П. Я. Стель-мащук [19], А. Л. Ступак [20] та ін. Теоретичні засади дисципліни як юридично-правової категорії висвітлені К. О. Голіковою [6], Л. М. Мозолюк-Боднар [13], А. Штаньком [24] та ін. Разом з тим, беручи до уваги складність досліджуваної проблеми, вона залишається актуальною, оскільки ряд теоретичних і практично значущих питань у цій сфері потребують подальшої розробки.

Об’єкт дослідження - категорії законності, правопорядку да суспільної дисципліни в системі адміністративного права. 

Предмет дослідження - засоби забезпечення законності та правопо-рядку в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.

Мета роботи – комплексний аналіз наукових підходів до організації та функціонування системи законності, правопорядку, засобів їх забезпечення.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати підходи до поняття і співвідношення законності, правопорядку та суспільного порядку;
 • визначити принципи і гарантії законності;
 • окресилити шляхи зміцнення державної дисципліни і законності в умовах формування правової держави в Україні;
 • з’ясувати роль органів внутрішніх справ у забезпеченні та охороні режиму законності.

Методи дослідження. Загальним методом в роботі є діалектичний метод пізнання соціальних процесів у сферах дії держави та права. У дослідженні також використано дедуктивний, порівняльно-правовий, описово-аналітичний, типологічно-описовий та логіко-семантичний методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 32 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 19.08.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/565-12
 3. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV, редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
 4. Указ Президента України про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 06.04.2011 № 383/2011, редакція від 03.08.2012 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/383/2011
 5. Гіда Є. О. Праксеологічна сутність правопорядку / Є. О. Гіда // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 136-142. 
 6. Голікова К. О. Дисципліна та законність в державному управлінні: понят-тя та способи їх забезпечення / К. О. Голікова // Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. - 2013. - №2. - С. 110-113.
 7. Зінченко В. М. Законність, права людини та правоохоронна діяльність / 
 8. В. М. Зінченко // Часопис Київського університету права. - 2011. - №3. - С. 55-58.
 9. Камінська Н.В. Теорія держави та права / Н.В. Камінська, О.В. Горун, Горун О.В. Горун. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 10. Кирилюк Т. Ю. Правопорядок у суспільстві як результат правомірної поведінки //Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. –С. 39-44.
 11. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: Витоки, концептуальні засади, інфраструктура: монографія / Крижанівський А. Ф. – Одеса: Фенікс, 2009. – 504 с.
 12. Крижановський А. Ф. Сучасний правовий порядок: контури теорії // Актуальніпроблеми теорії держави і права: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 57. – С. 33-41.
 13. Лук’янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. Для підготов. До держ. Іспитів / Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 14. Мозолюк-Боднар Л. М. Поняття та сутність дисципліни як соціально-правового явища / Л. М. Мозолюк-Боднар // Університетські наукові записки. - 2011. - №2(38). - С. 216-222.
 15. Національна  безпека:  навч.  посіб.  /  Я. Й.  Малик,  О. І.  Береза, М. Ф. Криштанович. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 280 с.
 16. Пахомов В. В. Теоретичні засади забезпечення законності в державному управлінні / В. В. Пахомов // Юридична наука і практика. - №1. - 2011. - С. 13-18.
 17. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. Слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ, Херсон. Юрид. Ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 18. Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу) / П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 3. – С. 19-23.
 19. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т «Україна», 2013. - 197 с.
 20. Стельмащук П.Я. Cпіввідношення законності і правопорядку у правоохоронній діяльності  / П.Я. Стельмащук // Митна справа №4(88). - 2013. - С. 324-329.
 21. Ступак А. Л. Законність та правопорядок як сутнісні складові розвитку правової системи / А. Л. Ступак // Шості юридичні читання. Правова культура, правова свідомість і право: Матеріали Міжнар. наук. конферен-ції, 22-23 квітня / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук Украї-
 22. ни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т держави і права 
 23. ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. - К., 2010. - 
 24. С. 139-140.
 25. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. Нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 26. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бене-дик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 27. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: навч. посіб.: у 2 ч. / Г. П. Ситник, 
 28. А. В. Дацюк, Р. Р. Марутян та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Ч. 1. – 44 с.
 29. Штанько А. Державна дисципліна як умова розбудови правової держави / А. Штанько // Вісник Національної академії прокуратури України. - №3(36). - 2014. - С. 24-30.
5506
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).