Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Законодавчі акти, що входять до джерел господарсько-процесуального права

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Законодавчі акти, що входять до джерел господарсько-процесуального права
 
Господарське процесуальне право має відокремлені джерела, які містять організаційні норми, що закріплюють систему господарських судів (Закон України «Про судоустрій і статус суддів» вiд 07.07.2010  № 2453-VI); загальні процесуальні норми (Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991  № 1798-XII) та спеціальні процесуальні норми, які містяться в законах як матеріально-правового, так і процесуально-правового характеру (Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992  № 2343-XII). 
До джерел господарського процесуального права належать нормативно-правові акти, в яких містяться норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя з господарських відносин. 
Головне місце серед цих актів посідає Конституція України, у статті 6 якої закріплено принцип здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Зазначено, що органи судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Статтею 8 Конституції України встановлено, що Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст буд-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй. Постановою пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» зазначено: якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом, суд при розгляді справи повинен застосовувати тільки той закон, який ґрунтується на Конституції і не суперечить їй. 
В розділі VIII Конституції закріплено принципи організації судів ( територіальність і спеціалізація), незалежність і недоторканість суддів, вимоги щодо суддів і порядок їх призначення та обрання, основні засади судочинства, державне забезпечення функціонування судів, діяльність судів, засади правового статусу Вищої ради юстиції. 
Коло інших законодавчих актів, що входять до джерел господарського процесуального права, є досить широким і має різне юридичне значення і спрямованість. Основними за значенням законами, які слід у першу чергу віднести до джерел, є Закон України «Про судоустрій і статус суддів» та Господарський процесуальний кодекс України. 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів і регулює інші питання судоустрою. Цим законом встановлено систему господарських судів та їх повноваження. 
Основним джерелом господарського процесуального права також є Господарський процесуальний кодекс України, який складається з 15 розділів. 
Частина норм господарського процесуального права міститься в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Норми цього закону передбачають особливості провадження справ про банкрутство і є спеціальними стосовно норм ГПК України. 
Відносини, пов язані із справлянням державного мита з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до господарських судів, урегульовані Декретом Кабінету Міністрів від 21.01.1993 р. № 7-93 «Про державне мито» з подальшими змінами і доповненнями, а також Інструкцією про порядок обчислення і справляння державного мита (затверджено наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.93 з наступними змінами і доповненнями). 
Діяльність господарського суду регулюється і деякими нормами цивільного та цивільного процесуального законодавства. 
До джерел господарського процесуального права належить і широке коло законів, які вміщують окремі норми, що стосуються провадження в господарських судах. Переважно це акти, які визначають підвідомчість спорів господарському суду (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991  № 959-XII, Господарський кодекс, Цивільний кодекс тощо). 
Відповідно до ч. 3 ст. 4 ГПК України господарський суд вирішує господарські спори також на підставі міжнародних договорів, згода на обов язковість яких надана Верховною Радою України. 
Важливе значення для розгляду господарських справ, вдосконалення правозастосовчої практики господарських судів мають керівні роз яснення Вищого господарського суду України. Вищий господарський суд України, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз яснення з питань застосування законодавства України щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції. Ці роз яснення можна віднести до нормативного тлумачення норм права. Вони надаються з метою запобігання в процесі розгляду господарських спорів неправильному розумінню та неоднаковому застосуванню правових норм щодо практики застосування положень окремих законодавчих актів, предметом регулювання яких є господарська чи підприємницька діяльність, оподаткування, орендні відносини, захист права власності, правовідносини, що виникають внаслідок банкрутства тощо. 
Роз’яснення Вищого господарського суду не належать до офіційних тлумачень.
 
2. Скласти проект позовної заяви до господарського суду
 
Вих. №_______ від "26" листопада 2010 рокуГосподарський суд Львівської області
82010, м. Львів, вул. Личаківська, 128
ПОЗИВАЧ:Повне найменування. Наприклад: Приватне підприємство «Сервіс ДеЛюкс»
Місцезнаходження позивача: 
Повна адреса, із зазначенням поштового індексу (як в свідоцтві про державну реєстрацію). Наприклад: 01001, м. Рівне, вул. Кн. Острозького, 1, офіс 2
ідентифікаційний код 01234567 (код позивача згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію або якщо підприємець
Фото Капча