Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Закономірності і принципи виховання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження закономірностей і принципів виховання
1.1. Поняття і особливості законів і закономірностей виховання
1.2. Аналіз закономірностей виховання в українському суспільстві
2. Дослідження принципів виховання у дискурсі їх визначення і застосування
2.1. Аналіз сучасних підходів до принципів виховання
2.2. Класифікація принципів виховання та їх відповідних вимог
2.3. Характеристика виховних принципів, які стосуються суб’єктів виховання та методики їхньої діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямків сучасної педагогічної науки є вивчення загальнонаукових, національно-культурних та державницьких закономірностей і принципів виховання. 

Для гармонійної взаємодії та успішної життєдіяльності у швидко прогресуючому суспільстві людині необхідні якісно нові знання, вміння, навички і навіть риси характеру. Це, в свою чергу, вимагає докорінного реформування змісту виховання дітей в різних суспільних інститутах.

Структура виховання формується історично, відповідно до природи самої людини, що залишається відносно незмінною. Тому якщо ми констатуємо, що виховання однієї епохи відрізняється від виховання іншої, то це не стосується структури, а лише її змістовного наповнення, який виступає як елемент підстановчий. Відповідно, можна вважати, що універсалізм структури виховання споріднює погляди різних педагогів минулого і теперішнього часу. І саме загальні закономірності і принципи виховання визначають змінні елементи каркасу теорії виховання, забезпечують її динамічний розвиток.

Закономірності педагогічного процесу визначаються як відношення і залежності, що об’єктивно існують між різними педагогічними явищами і систематично повторюються, мають стійкий, необхідний і суттєвий характер. 

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів обов’язково передбачає теоретичне і практичне вивчення принципів виховання. Принципи займають провідне місце в теорії виховання, оскільки вони тісно пов’язані з оптимізацією педагогічного процесу. Реалізація принципів в організації виховного процесу значно підвищує ефективність усіх структурних компонентів виховання. Зміст принципів визначає основні вимоги до побудови, змісту, методів і організації процесу формування особистості, регламентуючи міру спільної діяльності педагога та того, хто займається. 

Актуальність теми посилюється ще й тим, що досі глибоко не досліджені вузлові проблеми закономірностей і принципів теорії виховання як головного кластера педагогічної науки. Відтак залишаються не проаналізованими у загальному дискурсі система принципів, закономірностей, прийомів, методів виховання, не з’ясовані механізми творення культурного, етнічного, національного виховного ідеалу.

Проблематика загальної теорії виховання досить широко досліджена у працях вітчизнянх вчених. Зокрема, загальні принципи та закономірності виховання були предметом досліджень таких вчених, як А.М. Бойко [1], О.В. Матвієнко [3],  І.Д. Бех [4], В.М. Галузинський і М.Б. Євтух [8], Б. Наумов [16], Б.Н. Мітюров [17], М.М. Фіцула [22], Н.В. Якса, В.І. Лозова та Г.В. Троцко [28], В.В. Ягупов [31] та ін.

Об’єкт дослідження – виховання як педагогічний процес.

Предмет дослідження – закономірності і принципи виховання як ключові засади теорії виховного процесу.

Мета роботи – систематизувати і узагальнити науково-педагогічний досвід у галузі закономірностей та принципів виховання та дослідити їх роль у виховному процесі.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи було визначено наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття і особливості законів і закономірностей виховання;
 • проаналізувати закономірності виховання в українському суспільстві;
 • дослідити сучасні підходи до принципів виховання;
 • розкрити класифікацію принципів виховання та їх відповідних вимог;
 • охарактеризувати виховні принципи які стосуються суб’єктів виховання та методики їхньої діяльності.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять систем-ний підхід до вивчення педагогічних принципів, законів та явищ у їх розвитку і взаємозв’язку, внаслідок чого уможливлюється комплексне бачення проблеми. 

Структура роботи зумовлена поставленою метою та орієнтована на розв’язання основних завдань дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів і списку використаних джерел, її обсяг становить 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації.- К.: ІЗМЕ, 1996. – 232 с.
 2. Веремчук А.П. Теоретичні основи виховання у працях М.С. Грушевського.- Рівне: Тетіс, 1998. – 158 с.
 3. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О.В. Матвієнко. - К.: Стилос, 2006. - 543 с.
 4. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 5. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології / І. Бех // Позашк. освіта та виховання. - 2007. - № 2. - С. 2-6.
 6. Виховна система сучасної школи / О. Лаврут // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2009. - № 6. - С. 99-105.
 7. Виховний потенціал початкової освіти: посіб. для вчителів і методистів почат. навчання / О.Я. Савченко. - 3-тє вид., без змін. - К.: Богданова А.М., 2009. - 228 с.
 8. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія.- Рівне, 1996. – 236 с.
 9. Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. Вип. 18 / Ред.: В.І. Сипченко; Слов'ян. держ. пед. ін-т. - Слов'янськ, 2002. - 169 с.
 10. Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовій освітній простір / О. Джура // Вища освіта України. - 2009. - № 2. - С. 38-43.
 11. Дроб'язко П.І. Українська національна школа: її витоки і сучасність. - К.: Академія, 1997. – 346 с.
 12. Інноваційна спрямованість процесу виховання на сучасному етапі розвитку освіти / О.І. Чешенко, В.В. Ягоднікова // Наша шк. - 2008. - № 4. - С. 45-52.
 13. Концепція патріотичного та спортивного виховання молоді / В. Кічігін // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2007. - № 5. - С. 45-47.
 14. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для педагогічних навчальних заклалів.- Тернопіль, 1996. – 436 с.
 15. Кремень В. Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта України. - 2002. - 28 грудня. - № 102 - 103. Литвин В. М. Українська культура й освіта в контексті суспільних трансформацій // Урядовий кур'єр - 2002. - 24 вересня. - № 175.
 16. Наумов Б. Поліцентризм як система сучасної педагогіки //Шлях освіти.-2000.- №1. – С. 34-39.
 17. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. / Ред.: Б.Н. Мітюров. - Рівне, 2002. - 180 с.
 18. Основи педагогіки: навч. посіб. / Г. П. Шевченко, Є. А. Зеленов, О. Г. Стьопіна, Н. В. Фунтікова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ: Ноулідж, 2010. - 194 с.
 19. Основи педагогіки: навч. посіб. / Г. П. Шевченко, Є. А. Зеленов, О. Г. Стьопіна, Н. В. Фунтікова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ: Ноулідж, 2010. - 194 с.
 20. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. / М.А. Коваль, А.М. Коваль; Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації НТУ України «КПІ», Н.-д. центр гуманіт. пробл. ЗС України. - К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2005. - 230 с.
 21. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навч.-метод. посіб. для закл. вищ. пед. освіти III - IV рівнів акредитації: У 2-х ч.. Ч. 2 / В.Д. Бардінова, А.М. Бойко, Ж.В. Борщ, Н.М. Дем'яненко, Л.М. Кравченко; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. - К.: ВІПОЛ; Полтава: АСМІ , 2004. - 498 с.
 22. Педагогіка: навч. посіб. / М.М. Фіцула. - 3-тє вид., стер. - К.: Академвидав, 2009 . - 560 с.
 23. Педагогічна концепція С.Ф.Русової: Навч. посіб. / І.В. Зайченко. - 3-є вид., доповн. і переробл. - Чернігів: РВК «Деснян. правда», 2006. - 263 с.
 24. Педагогічні теорії, системи й технології. Загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання: курс лекцій / Н.В. Якса; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Житомир, 2005. - 250 с.
 25. Педагогічні теорії, системи й технології. Загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання: курс лекцій / Н.В. Якса; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - 2-ге вид., доповн. і переробл.. - Житомир, 2005. - 250 с.
 26. Роль класного керівника у розвитку виховної системи класу //Розкажіть онуку. - 2004. - № 7-8. - С. 24-26
 27. Тараненко О. Диагностика воспитательной работы в классе: Классному руководителю // Воспитание школьников. -2004. -№ 7. - С. 20-27.
 28. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - 2-е вид., виправл і доповн. - Х.: ОВС, 2002. - 400 с.
 29. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання // Вибрані педагогічні твори: У 2 т. – т. 1. - К.: Рад. шк., 1983. – 448 с.
 30. Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. 36. за заг. ред О.В.Сухомлинської, ред. П.Р. Ігнатенка, Р.П.Скульського, упор. О.М.Павліченка. - К., 1997. – 224 с.
 31. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
6957
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.