Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Залежність мотивації навчання учнів молодших класів від успішності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Сучасний стан проблеми вивчення шкільної мотивації
1.1. Загальні підходи до вивчення мотивації навчання
1.2. Фактори, які впливають на формування мотивації навчання школярів
1.3. Особливості мотивації навчання в молодшому шкільному віці
1.4. Активізація і розвиток мотивації навчання в сучасній психології
2. Експериментальне дослідження залежності мотивації до навчання від рівня успішності учнів молодших класів
2.1. Опис методики дослідження
2.2. Результати дослідження вікової динаміки залежності шкільної мотивації учнів початкової школи від успішності навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження .Мотиваційна сфера людини дотепер дуже мало вивчена в психології. Це не може бути пояснено відсутністю інтересу до даного предмета: починаючи із древніх часів і до наших днів питання про внутрішні мотиви поводження людини неухильно займали вчених і філософів і приводили їх до побудови різних умоглядних гіпотез.

Формування мотивації навчання в шкільному віці без перебільшення можна назвати однією із центральних проблем сучасної школи. Актуальність цієї теми обумовлена відновленням змісту навчання, постановкою завдань формування в школярів прийомів самостійного опанування знань і пізнавальних інтересів, формування в них активної життєвої позиції. Цією проблемою займалися Леонтьєв А.Н., Божович Л.І., Єльконін Д.Б.

Проблема формування мотивації навчання знаходиться на стику навчання й виховання, є найважливішим аспектом сучасного навчання. Це означає, що тут у поле уваги психолога потрапляє не тільки здійснюване школярем навчання, але й розвиток особистості учня, який відбувається в ході навчання.

На сучасному рівні психологічної науки не можна просто констатувати, що учень не хоче вчитися, - слід намагатися з'ясувати, чому саме він не хоче вчитися, що впливає на формування шкільної мотивації.

Мета роботи - дослідження мотивації навчання молодших школярів і факторів, що впливають на її формування.

Предмет дослідження - мотивація навчання і зв'язок між шкільною мотивацією і успішністю навчання, навчальною мотивацією і інтелектуальними особливостями учнів.

Об'єкт дослідження: учні з 1 по 4 класи початкової загальноосвітньої школи. 

Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження у роботі було поставлено наступні завдання:

 • аналіз досліджуваної проблеми по літературних джерелах;
 • вивчення мотивації навчання учнів молодшого шкільного віку;
 • дослідження впливу інтелектуального розвитку, успішності навчання учнів на формування мотивації навчання.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці як вітчизняних. так і закордонних вчених. Зокрема, слід відзначити роботи В. К Вилюса (“Психологические механизмы мотивации человека”), Т. В. Габай (“Учебная деятельность и ее средства”), А. В. Запорожця (“Развитие мотивации у детей младшего школьного возраста”), Т. С.Кириленка (“Виховання мотивації молодших школярів”), А. К. Маркової (“Формирование мотивации учения в школьном возрасте”) та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания. - Воронеж, 1996.
 2. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. -  М.: Наука, 1985.
 3. Бреслав Г. М. Эмоциональные отклонения как первичный показатель деформации процесса формирования личности. - М.: Мысль, 1983.
 4. Васильев И. А., Поплужный В. Л., Тихомирова О. К. Эмоции и мышление. – М.: Знание, 1980.
 5. Вилюс В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Психология, 1990.
 6. Вопросы психологии школьника / Ред. Божович Л. И. Известия АПН РСФСР, вып. 36, 1981.
 7. Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Вопросы психологии. - №2. - 1972.
 8. Выготский Л.С. Мотивация и ее развитие в детском возрасте.- М.: Педагогика, 1982.
 9. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства. – М.: Народное образование, 1988.
 10. Диагностика и коррекционная работа школьного психолога / под ред. Дубровиной И. В. – М.: Психология, 1987.
 11. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса в развитии. – М.: Образование, 1989.
 12. Запорожец А. В. Развитие мотивации у детей младшего школьного возраста.- М.:  Издательство АПН РСФСР, 1988.
 13. Кириленко Т. С. Виховання мотивації молодших школярів. – К.: Генеза, 1999.
 14. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции: конспект лекций. – М.: издательство МГУ, 1981.
 15. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1990.
 16. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990.
 17. Мерлин В. С. Личность как предмет психологического исследования. – Пермь, 1988.
 18. Мершин В. С. Лекции по методике мотивов человека. – Пермь: ПГПИ, , 1998.
 19. Обуховский К. Психология мотивации человека. – М.: Лидер, 2002.
 20. Основи психології / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Лібрис, 1996.
 21. Педагогическая диагностика в школе / под ред. Кочеткова А. И. – Минск: Народная асвета, 1987.
 22. Помиткін Є.О.  Розвиток учнів у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник – К.: УІПКККО, 1995.
 23. Райский Б. Ф. Движущие силы в формировании и развитии у учащихся потребностей в самообразовании, - Волгоград, 1996.
 24. Редковец И. А. Формирование у учащихся общественно ценной мотивации самообразования. – Волгоград, 1997.
 25. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: ПитерКОМ, 1999.
 26. Сухомлинський В. А. Серце віддаю дітям. – К.: Освіта, 1991.
 27. Якобсон М. П. Психологические проблемы мотивации. – М.: Линт, 1999.
6629
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.