Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Залежність соціального розвитку дитини від рівня розвитку її когнітивних структур

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження залежності соціального розвитку дитини від рівня її когнітивних структур
1.1. Основні підходи до вивчення когнітивного розвитку молодших школярів
1.2. Розвиток когнітивної сфери особистості в онтогенезі
1.3. Вплив когнітивної сфери на розвиток особистості
2. Емпіричне дослідження залежності рівня соціального розвитку дітей початкових класів від розвитку їх когнітивних структур
2.1. Організація дослідження, вибір і обгрунтування методик
2.2. Дослідження розвитку когнітивних структур дітей початкових класів
2.3. Аналіз результатів дослідження залежності рівня соціального розвитку дітей початкових класів від розвитку їх когнітивних структур
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Когнітивна сфера особистості являє собою зв’язок психічних пізнавальних процесів, таких, як відчуття, сприйняття, пам’ять, увага, уява та мислення. Усі ці процеси в результаті своєї взаємодії роблять можливим отримання, переробку, зберігання та відтворення як сенсорної інформації, яку людина отримує із навколишнього світу, так і результатів здатності людини до творчого переосмислення тих даних, що накопичуються в процесі індивідуального розвитку. 

Когнітивні процеси забезпечують пристосування людини до змін умов навко-лишнього середовища, надають усю необхідну інформацію для життєдіяльності людини, роблячи можливими її трудову та інтелектуальну діяльність. 

Когнітивний розвиток виражається в підвищенні «рангу» когнітивних структур психіки дитини, у переході від більш простих до більш складних когнітивних структур. Ці зміни являють собою генетичні трансформації, що становлять основу когнітивного розвитку. У ході цього процесу структури з більш вищим рангом поступово здобувають і більш вищий «статус». Такі зміни не пов'язані зі структурними перебудовами, а стосуються лише вдосконалювання виниклих когнітивних структур, зміни їхніх атрибутивних характеристик.

Вивчення особистості як цілісної структури неможливе без достатньо глибокого знання її когнітивних здібностей. Усі вищі психічні функції мають за свою основу саме пізнавальні процеси, бо це перша ланка механізму адаптації людини до умов зовнішнього світу. Слід враховувати, що когнітивна сфера не є сталою та незмінною. У кожної людини вона має свої індивідуальні особливості та, більше того, зазнає природнього розвитку в процесі онтогенезу. Саме тому психологи повинні виявляти як індивідуальні, так і вікові особливості кожної людини при оцінюванні інтелекту та здібностей.

Актуальність розробки когнітивного підходу в дослідженні соціалізації учнів початкових класів полягає в розкритті зумовленості соціального розвитку рівнем когнітивних структур людини, насамперед, мислення, споглядання і сприйняття.

Об'єкт дослідження - структура когнітивної сфери особистості молодшого школяра.

Предмет дослідження - взаємозв’язок рівня розвитку когнітивних процесів з рівнем соціального розвитку дитини.

Мета дослідження - емпірично дослідити рівень розвитку когнітивних структур особистості молодшого школяра і охарактеризувати взаємозв'язок когнітивних процесів з рівнем соціального розвитку дитини.

Для досягнення мети дослідження поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати оновні підходи до вивчення когнітивного розвитку молодших школярів;
 • описати розвиток когнітивної сфери особистості в онтогенезі;
 • з’ясувати вплив когнітивної сфери на розвиток особистості;
 • емпірично дослідити залежність рівня соціального розвитку дітей початкових класів від розвитку їх когнітивних структур.

Методи дослідження. У роботі використовувались методи теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури; тестування з використанням методик діагностики рівня сформованості: зорово-просторового сприймання («Комплексний тест «Зорове сприймання» М. Фростік); довільної уваги (методика «Графічний диктант» Д.Б. Ельконіна), зорової і слухової пам'яті (методика «Запам'ятай малюнки» та «Запам'ятай цифри» і словесно-логічного мислення (методика «Четвертий лишній»). Методами дослідження когнітивного розвитку дитини молодшого шкільного віку стали методика «Визначення рівня розуміння моральних понять», методика «Загальна орієнтація дітей в оточуючому світі і запас побутових знань», проективна методика «Проблемна ситуація», написання твору «Яким я бачу свого товариша»; кількісне та якісне опрацювання отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 34 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое  тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 446 с.
 2. Асмолов А. Г. Принципи организации памяти человека. Системно-деятель-ностний подход к изучению познавательных процессов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 104 с.
 3. Барташніков О.О., Барташнікова І.А.. Розвиток  сенсорних  здібностей  і  пам’яті  у  дітей  5-7 років.  - Тернопіль: Богдан, 1998. - 72 с.
 4. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика  многостороннего  исследования  личности. – М.: Медицина, 1976. – 315 с.
 5. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Наука, 1988. – 620 с.
 6. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості. – К.: Генеза, 2004. – 180 с.
 7. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1986. – 269 с.
 8. Гальперин П.Я. Экспериментальное формирование внимания / П.Я.Гальпе-рин, С.Л. Кабыльницкая. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 223 с.
 9. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М/Орлова. -М.: Педагогическое об-во России, 2003. - 512 с.
 10. Головань Н.О. Особливості спілкування і відособлення у першокласників // Психологія: Респ. наук. метод. зб., Вип. 37 – К., 1991. - С.61-68.
 11. Давыдов В.В. Психологическое развитие младших школьников. Экспери-мент психологического исследования. - М.: Педагогика, 1990. - 160 с.
 12. Диагностика познавательной сферы ребенка / под ред. Т.Г.Богдановой, Т.В.Корниловой. - М.: Аллегро, 1994. – 230 с.
 13. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 14. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.До-линська, З.В.Огороднійчук таін. - К.: Либідь, 2005. - 464 с.
 15. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 266 с.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 17. Кравець В. П. Психолого-педагогічні основи спілкування школярів. – Тернопіль: ПП «Рута», 1997. – 238 с.
 18. Лурия А. Р. Внимание и память. - М.: Психология, 1985. – 642 с.
 19. Люблінська Г.О. Дитяча  психологія.  - К.: Вища  школа, 1984. -354 с.
 20. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К.: Центр учбо-вої літератури, 2008. -272 с.
 21. Мальцева Е. Диагностика развития личности учащегося // Психология обучения. - 2005. - № 3. - С. 38-41 . 
 22. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 1999. – 456 с.
 23. Намазов В.П., Жмыриков А.Н. Психолого-педагогические методы исследо-вания индивидуально-личностных особенностей. – М.: Знание, 1988. – 410 с.
 24. Немов Р.С. Книга 3: Психодиагностика / Р.С.Немов. - М.: Владос, 2001. - 640 с.
 25. Немов Р.С. Психология: Учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений: В 3 кн.  Кн.3: ПД (полное) Введение  в  научное  психологическое  исследование  с элементами  математической  статистики. 3е изд.- М.: Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС, 1998.- 632 с.
 26. Общение и формирование личности школьника: Опыт эксперим. психол. исслед. / под ред. А.А. Бодалева, Р.Л. Кричевского; НИИ общ. педагогики АПН СССР. - М.: Педагогика, 1987. -149 с. 
 27. Пелешко О. Аналіз індивідуальних особливостей пам'яті у дітей молодшого шкільного віку // Humanities & Social Sciences, 2009.- С. 217-218.
 28. Познавательные процессы личности и методика их развития / под ред. Е.П.Боровикова. – Псков: ГУО, 1994. – 425 с.
 29. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у учащихся младшых классов. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.
 30. Практикум  по  психодиагностике / под ред.В.В. Столина, А.Г. Шмелева. – М.: Педагогика, 1984. – 364 с.
 31. Прохоров А., Генин Г. Особенности психологических состояний младших школьников // Вопросы психологии. – 1998. -№ 4. - С. 42-53.
 32. Психологія: навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; за наук. ред. О.В. Винославської. - К.: ІНКОС, 2005. - 352 с.
 33. Рязанова Л. П. Методические рекомендации по проведению диагностики личности школьника // Классный руководитель. - 2005. - № 5. - С. 17-19. 
 34. Савчин М. В. Вікова психологія: Навчальний посібник/М.В. Савчин, Л.П. Василенко. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с.
 35. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника / Д.Б.Эльконин. - М.: Знание, 1974. - 464 с.
3242
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).