Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Запровадження магдебурзького права на території України, його основні риси та історико-правове значення

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Причини та передумови виникнення магдебурзького права та його характеристика на українських землях
1.1. Характеристика причин та передумов появи інституту магдебурзького права
1.2. Характерні особливості зародження магдебурзького права на українських землях
2. Розвиток та поширення магдебурзького права на території України
2.1. Виникнення та розвиток статутного права в українських містах
2.2. Характеристика адміністративної системи міст, які володіли магдебурзьким правом
2.3. Аналіз судової системи в містах з магдебурзьким правом
2.4. Вплив магдебурзького права на кодифікацію права на українських землях
2.5. Причини скасування місцевого самоврядування у другій половині ХІХ ст.
3. Напрямки і перспективи використання магдебурзького права у сучасному самоврядуванні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Переосмислення сутності ролі самоврядування і права, співвідношення цих важливих інститутів і визначення їхнього місця в сучасному суспільстві, усвідомлення необхідності якісних змін у самому суспільстві, які дають змогу кваліфікувати його як громадянське, роблять актуальним дослідження історії муніципального права.

Для вдосконалення місцевого самоврядування в сучасній Українській державі важливе значення має вивчення історичного досвіду функціонування різноманітних моделей місцевого самоврядування, в т. ч. маґдебурзького права, яке понад 500 років діяло в Україні й охоплювало більше 1000 населених пунктів у різних регіонах.

Унікальність історико-правового досвіду самоврядування українських міст XIV – першої половини XIX ст. полягає у його багатоманітності. Надання маґдебурзького права стало історичною точкою відліку для багатьох процесів, які загалом та без перебільшення можна назвати революцією у міському самоврядуванні. 

Маґдебурзьке право є однією з найвідоміших систем середньовічного міського права, яка регулювала різноманітні політичні, соціально-економічні та правові відносини того часу. Територіально воно поширювалось у Центрально-Східній Європі, відтак і на українських землях у Галицько-Волинській державі, а після припинення її існування – на українських землях, що увійшли до складу Польського королівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та Російської імперії. Визначальною особливістю застосування маґдебурзького права в Україні стало його широке використання органами самоврядування міст Гетьманщини та міста Києва, а також у кодифікації українського права у XVIII – на початку XIX ст. Маґдебурзьке право, незважаючи на його широке застосування в Україні, є однією з найменш досліджених тем у вітчизняній історико-правовій науці. 

Стан дослідження проблеми. Теоретичну основу дослідження склали праці сучасних дослідників маґдебурзького права, зокрема, І. Й. Бойко [3], О. В. Клименка [8], О. В. Макаренко [16], П. Музиченка [19], А. В. Резнікова [23] та ін. Серед найбільш комплексних і грунтовних досліджень магдебурзького права в Україні слід назвати праці М. Кобилецького [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Об’єкт дослідження – феномен магдебурзького права як складової правового суспільства, його правова основа і структура, спосіб і практика врегулювання.

Предмет дослідження – процес історично-правового розвитку маґдебурзького права на українських землях.

Мета роботи – узагальнення історико-правових знань про виникнення маґдебурзького права та його джерел, поширення маґдебурзького права на українських землях. 

Відповідно до мети роботи поставлено наступні завдання: 

 • дослідити причини та передумови виникнення магдебурзького права та його характеристика на українських землях;
 • проаналізувати розвиток та поширення магдебурзького права на території України;
 • визначити напрямки і перспективи використання магдебурзького права у сучасному самоврядуванні.

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дослідження стало поєднання антропологічного, соціально-змістовного, порівняльно-правового, діалектичного методів, а також формально-догматичного, компаративного та інших.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баймуратов М. О. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення та розвитку в Україні / М. Баймуратов, В. Григор’єв. – Одеса: АО БАХВА, 2003. – 192 с.
 2. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний – К.: Атіка, 2000. – 260 с.
 3. Бойко І. Розвиток європейських традицій місцевогосамоврядування у Галичині / І. Бойко // Право України.-2007. – № 5. – С. 144-148.
 4. Бойко І.Й. Застосування маґдебурзького права у Галичині в складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Учен. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И.Вернадского. – Сер. «Юрид. науки». – 2008. – Т.21 (60). – № 2. – С.11-19.
 5. Вовк О. Й. Магдебурзьке право в Києві (історико-правові аспекти) / О. Й. Вовк, Ж. О. Дзейко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. – 2002. – № 2, ч. 1. – С. 69-71.
 6. Гончаренко В. Д. Історія держави і права України: підручник / В. Д. Гон-чаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев, Є. О. Васильєв, С. І. Власенко; ред.: В. Д. Гончаренко; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2013. – 703 c.
 7. Гуренко М. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. / М. М. Гуренко, О. М. Джужа, В. С. Калиновський, Т. А. Третьякова; ред.: Джужа; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2000. – 352 c.
 8. Клименко О. В. Про розповсюдження магдебурзького права в українських містах / О. В. Клименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2003. – Спец. вип. – С. 414-415.
 9. Кобилецький М. Виникнення маґдебурзького права / Кобилецький М./ Вісник Львівського унів. – Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 35-43.
 10. Кобилецький М. Джерела маґдебурзького права / М. Кобилецький // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм: зб. статей учасників наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. П.О. Недбайла. (Львів, 28-29 березня 2008 р.) – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 27-28.
 11. Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні (ХІV – перша половина ХІХ ст.): іст.-прав. дослідж. / М. М. Кобилецький. – Л.: ПАІС, 2008. – 406 c.
 12. Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за маґдебурзьким правом / М. Кобилецький // Право України. – 2008. – № 10. – С. 139-145.
 13. Кобилецький М.М. Поширення маґдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського / Кобилецький М.М. // Досвід правового розвитку Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.): матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 480-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1529 року і 420-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1588 року. (Одеса, 20-21 березня 2009 р.). – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 49-53.
 14. Кобилецький М.М. Різновиди міського права / М.М. Кобилецький // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи ( присвячено 150-річчю Освальда Бальцера): матеріали міжнар. наук. конф., (Львів, 24-25 квітня 2009 р.) – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім., 2009. – С.125-128.
 15. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права наформування правовихсистем країн Центральної та СхідноїЄвропи / Д. Левицький // Право України. – 2005. – № 2. – С. 112-114.
 16. Макаренко О. В. Магдебурзьке право як основа самоврядування міст Гетьманщини / О. В. Макаренко // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право. – 2010. – № 3. – С. 57-59.
 17. Маложон О. І. Становлення і розвиток магдебурзького права в українських містах XIV – XVI ст. (литовсько-польський період) / О. І. Маложон // Правова держава. – 2009. – Вип. 20. – С. 501-508.
 18. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку: [навч. посіб.] / В. В. Кравченко, Н. В. Кравченко, В. П. Люсиченко, В. А. Негода. – К., 2000. – 48 с.
 19. Музиченко П. Магдебурзьке право в Україні / П. Музиченко. – К.: Юрид. вісн. – 1994. – № 3. – С. 68.
 20. Муніципальне статутне право. Хрестоматія: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів: у 2 ч. – Ч. 1] / Х. В. Приходько, В. М. Носова, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов. – К.: Академ. муніцип. упр., 2008. – 214 с.
 21. Павлов А. Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV-XVII ст.) / А. Павлов // Право України.: Юридичний журнал. – 2003. – №10. – С. 144-148.
 22. Піч Р. Магдебурзьке право в Україні / Р. Піч // Укр. світ. – 1996. – № 1. – 
 23. С. 37-39.
 24. Резніков А. В. Магдебурзьке право: українські варіації на тему європейських традицій (історико-правовий нарис): Моногр. / А. В. Резніков; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ, 2007. – 208 c.
 25. Тацій В. Я. Історія держави і права України: Академ. курс: У 2 т.: Підруч. для студ. Т. 1 / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, В. Д. Гончаренко, М. М. Страхов, А. Й. Рогожин, В. О. Рум'янцев, І. П. Сафронова, Л. О. Зайцев, В. М. Єрмолаєв; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 646 c.
 26. Швидько Г. К. Історія держави і права України (Х – початок ХІХ століття): Навч. посіб. / Г. К. Швидько; Нац. гірн. акад. України. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 176 c.
11097
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).