Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заробітня плата: сутність, функції, види, форми, системи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Заробітна плата як об’єкт теоретико-економічного аналізу
1.1. Аналіз еволюції підходів до визначення суті заробітної плати
1.2. Сучасне розуміння сутності заробітної плати
2. Функції та принципи заробітної плати
2.1. Характеристика функцій заробітної плати
2.2. Аналіз основоположних принципів заробітної плати
3. Аналіз видів, форм та систем заробітної плати
3.1. Види заробітної плати та їх класифікація
3.2. Форми заробітної плати та системи оплати праці, їх розмежування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процеси становлення ринкової економіки в Україні зумовлюють значні перетворення у системі соціально-трудових відносин. Кризові явища у вітчизняній економіці негативно впливають на рівень заробітної плати, а отже, і на рівень добробуту громадян, які працюють. Зниження рівня доходів населення спричиняє скорочення їхнього платоспроможного попиту, що впливає на зменшення обсягів виробництва. В умовах кризи роботодавці не мають змоги підвищувати, а подекуди й виплачувати заробітну плату. Саме тому однією з базових проблем усіх змін у вітчизняній економіці є становлення адекватної до сучасних умов ефективної системи регулювання оплати праці.

Досвід розвинених країн світу свідчить, що вирішення згаданої проблеми неможливе лише ринковими регуляторами або лише завдяки державному регулюванню економіки. Отож, у сучасних умовах економічного розвитку виникла потреба вдосконалити існуючий організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці на усіх рівнях управління, в усіх галузях і сферах національної економіки.

Стан дослідження проблеми. Питання сутності заробітної плати досліджувало чимало вітчизняних вчених-економістів, зокрема, Д. П. Богиня [6], В. М. Божко [7], О. В. Дубовська [14], І. Ломанов [18] та ін. Проблеми системи оплати праці роз-глядали у своїх працях О. А. Грішнова [11], А. В. Калина [15], В. Г. Чепінога [28] та ін. Серед дослідників функцій заробітної плати вагомий внесок у розроблення цієї проблематики зробили І. В. Барановська [5], О. В. Валецька [8], О. В. Додонов [13], О. І. Ковтун [16] та інші.

Проте у вітчизняній економічній літературі відсутній єдиний підхід до суті заробітної плати, особливостей її реалізації в трансформаційний період, до розв’язання проблем, що виникають на ринку праці в царині визнання рівня заробітної плати, її диференціації, інструментів державного регулювання заробітної плати, що спонукає до подальшого вивчення цього питання.

Об’єкт дослідження – процеси формування і розвитку організації оплати праці.

Предмет дослідження – теоретико-методичні,  науково-практичні засади     та організаційно-економічні закономірності системи регулювання оплати праці.

Мета роботи – аналіз теоретико-методичних положень щодо форм, видів, функцій заробітної плати та розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено наступні його завдання:

 • проаналізувати еволюцію підходів до визначення суті заробітної плати;
 • дослідити сучасне розуміння сутності заробітної плати;
 • охарактеризувати функції заробітної плати;
 • здійснити аналіз основоположних принципів заробітної плати;
 • визначити класифікацію заробітної плати за видами;
 • дослідити форми заробітної плати та системи оплати праці, їх розме-жування.

Методи дослідження. Теоретичним та методичним підґрунтям проведення дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, концептуальні положення сучасної економічної теорії, діалектичний метод пізнання, системний і комплексний підходи до вивчення суспільних явищ і процесів. У  процесі  дослідження  використовувалися загальноекономічні та специфічні методи, зокрема, абстрактно-логічний, порівняння,  аналіз і синтез, метод єдності історичного та логічного й інші наукові методи дослідження.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані пропозиції та висновки можна використати у науково-дослідній сфері, державному управлінні, нормотворчості та для вдосконалення організації систем оплати праці на підприємствах й організаціях України.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 26.04.2015 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/322-08
 3. Багрова І. В. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, О. О. Гетьман, Т. С. Яровенко; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ, 2014. - 581 c.
 4. Базилевич В. Д. Економічна теорія. Політекономія : підручник / В. Д. Бази-левич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська; ред.: В. Д. Базилевич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 8-ме вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 702 c.
 5. Барановська І. В. Удосконалення оподаткування заробітної плати як шлях до детінізації економіки/ І. В. Барановська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1354/1/Baranovskaya.pdf.
 6. Богиня Д. П. Основи економіки праці: [навч. посібник] / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К.: Знання-прес, 2000. – 313 с.
 7. Божко В. М. Розмежування змісту термінів «заробітна плата» і «оплата праці» на основі аналізу наукових праць ХХІ століття / В. М. Божко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – №4. – С. 50-56.
 8. Валецька О. В. Забезпечення функцій заробітної плати: економіко-правовий аспект / О. В. Валецька // Університетські наукові записки. – 2006. – №3-4 (19-20). – С. 282.
 9. Валецька О. В. Правове регулювання оплати праці: монографія / О. В. Валецька. – Миколаїв: УДУ, 2012. – 220 с.
 10. Вачевська Н. Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки / Н. Л. Вачевська // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1(43). – С. 177-187.
 11. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини:[підручник] / О. А. Грішнова; 4-те вид., оновлене. – К.: Знання, 2009. – С. 274-291.
 12. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2014. - 423 c.
 13. Додонов О. В. Проблеми та напрями реформування оплати праці в системі державного регулювання колективно-договірних відносин / О. В. Додонов // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 24-26.
 14. Дубовська О. В. Теоретичні засади заробітної плати як соціально- економічної категорії та її специфіка у галузі освіти [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : / О. В. Дубовська. – http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa /4.1/110.pdf.
 15. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Калина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : Персонал, 2014. - 498 c.
 16. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів: Новий світ-2000, 2010. – 429 с.
 17. Колот А. М. Мотивація персоналу: [навч. посібник] / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с.
 18. Ломанов І. Сутність і роль мінімальної заробітної плати в ринковій економіці / І. Ломанов // Праця і зарплата. – 2003. – № 45. – С. 4 -5.
 19. Малицька І. Функції заробітної плати та стан їх виконання в Україні / І. Малицька // Держава і право. – Вип.51. – С. 409-413.
 20. Мартин О. М. Заробітна плата як економічна категорія: соціально- економічні аспекти / О. М. Мартин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 232-240.
 21. Реверчук С. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / С. Реверчук, І. Полулях; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Укр. Віл. Ун-т {Мюнхен}. - Л. : Тріада плюс, 2007. - 352 c.
 22. Решетило В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра для неекон. напрямів підгот. / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна, О. І. Батістова; ред.: В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 290 c.
 23. Семюелсон П. Макроекономіка / П. Семюелсон, В. Нордгауз; пер. с англ. за наук. ред. С. Панчишина. – К.: Основи, 1995. – 574 с.
 24. Тибінка Г. І. Особливості регулювання оплати праці у ринкових системах зарубіжних країн та в Україні / Г. І. Тибінка // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Вип.2(14). – Запоріжжя, 2012. – С. 158-164.
 25. Тибінка Г. І. Підходи до трактування суті заробітної плати та визначення чинників її формування / Г. І. Тибінка // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 44. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – С. 242-248.
 26. Управління персоналом та економіка праці : [навч. посіб.] / П. Г. Перерва, А. М. Колот, О. Й. Рофе, М. І. Погорєлов, В. Г. Дюжев; ред.: М. І. Погорєлов, П. Г. Перерва, С. М. Погорєлов, О. П. Косенко; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». - Харків : Щедра садиба плюс : НТУ «ХПІ», 2015. - 521 c.
 27. Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С. 16-22.
 28. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Чепінога; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014. - 239 c.
 29. Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2011. - 646 c.
12161
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.