Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зарубіжний досвід організації систем товароруху

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз основних підходів до організації товароруху за кордоном
2. Характеристика основних світових логістичних систем товароруху
3. Сучасні тенденції розвитку систем товароруху у провідних світових державах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Промислове виробництво усіх галузей останніми роками все більше ускладнюється, зростають потреби споживачів до якості продукції та рівня обслуговування, скорочується час виведення нової продукції на ринок.

У зв’язку з цим виникає необхідність вдосконалення методології та техно-логії управління товарорухом: з одного боку, необхідно систематизувати підхо-ди до управління виробництвом та планування отримання ресурсів та збуту продукції, з іншого - прискорити розв’язання типових задач, які постають перед підприємством. Їх складність диктує необхідність зняти з людини рутинні розрахункові функції засобом використання потенціалу обчислювальної техніки, тому науково-теоретичне дослідження цих проблем є і сьогодні актуальним.

Мета товароруху процесу формулюється основним правилом концепцій товароруху – правилом „7R”: потрібний товар (right product) потрібної якості (right quality) в потрібній кількості (right quantity) повинен бути доставлений в потрібний час (right time) і в потрібне місце (right place) потрібному споживачу (right customer) з потрібним рівнем затрат (right cost). Недотримання хоча б однієї із приведених умов може призвести до втрати клієнтів і, відповідно, певної частки ринку.

Дослідженням зарубіжного досвіду впровадження систем товароруху займаються багато українських та російських вчених, зокрема, Т.Р. Адріанова [1], Д.А. Гаврилов [4], І.Г. Смірнов [12], Е. В. Черноусов [12] та ін. Проте, незважаючи на досить значне зростання інтересу до автоматизованих систем товароруху як наукового інструменту та механізму практичного обслуговування споживачів, позитивний зарубіжний досвід їх впровадження у науковій літературі повністю не висвітлено та не використовується у практиці підприємств, тому актуальним завдання є дослідження головних аспектів організації систем товароруху та нових тенденцій в розвитку логістичних концепцій у зарубіжних державах.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адрианова Т.Р. Логистика – эффективный инструмент управления промышленным предприятием в новых условиях/ Т.Р. Адрианова // ЛОГИНФО. – 2002. – №3. – С. 14-18.
 2. Альбеков А.У. Коммерческая логистика: учеб. пос. для вузов / А.У. Альбеков, О.А. Митько. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 416 с.
 3. Бабаєв В. М. Роль логістичних центрів в інтегрованих логістичних системах / В. М. Бабаєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2012. - № 1/3. - С. 4-6.
 4. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II / Гаврилов Д.А. – 2-е изд. - Питер: СПб, 2008. – 416 с.
 5. Гаджинский А.М. Логистика: учебник / Гаджинский А.М. - 18-е изд. – М.: Издательський дом, 2010. – 375 с.
 6. Гаркуша Н. М. Оцінка ефективності товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія / Н. М. Гаркуша, Г. В. Столярчук; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2010. - 233 с.
 7. Герасимчук З. Регіональні логістичні системи: теорія та практика: монографія / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз; МОНМС України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2011. - 261 с.
 8. Кальченко А.Г. Логістика: підручник / Кальченко А.Г. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
 9. Майорова I. М. Україна у міжнародних логістичних системах товароруху / I. М. Майорова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2010. - Т. 2. - С. 69-74.
 10. Нагорний Є. В. Модель логістичної системи доставки вантажів в міжнародному сполученні / Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, А. В. Іванченко // Автомоб. трансп . - 2011. - Вып. 29. - С. 258-263.
 11. Окландер М.А. Контуры экономической логистики / Окландер М.А. – К.: Наукова думка, 2008. – 176 с.
 12. Смирнов І.Г. Ринок концепцій товароруху в Польщі як країни-члена ЄС очима польських дослідників / І.Г. Смирнов // Науковий вісник Волинського нац. у-ту ім. Л.Українки.– 2008. - №7. – C. 35-40.
 13. Сумець О. М. Логістичні системи і ланцюги поставок: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Сумець, Т. Ю. Бабенкова; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. внутр. військ МВС України. - К.: Хай-Тек Прес, 2012. - 218 с.
 14. Черноусов Е.В. Анализ рынка логистических провайдеров – зарубежный опыт / Е.В.Черноусов// Менеджмент в России и за рубежом – 2008. - №6. – C. 13-17.
988
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.