Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку
 3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин, активізація підприємницької діяльності зумовили запровадження ринкових механізмів в економіці України, проявом яких стало посилення конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання, які функціонують в одній чи суміжних галузях промисловості. Під впливом зазначених факторів зростає значення та роль спеціальних ідентифікуючих позначень, які використовуються виробниками для виокремлення та індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності – засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Зміни в економічній сфері спричиняють необхідність розробки та впро-вадження адекватних правових механізмів регулювання відносин, пов’язаних з використанням та надійною охороною комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень. Їх створенню мають переду-вати грунтовні наукові дослідження правової природи, особливостей та системи засобів індивідуалізації, що базуються на врахуванні положень вітчизняного та зарубіжного законодавств, вимог міжнародно-правових документів, досягнень юридичної науки.

Однак на сьогодні не на належному рівні забезпечується охорона комер-ційних найменувань, що спричиняється відсутністю спеціального системного нормативного акту регламентації відносин у галузі їх використання, процедури та порядку державної реєстрації, захисту суб’єктивних прав на комерційні найменування. 

Необхідність розробки та впровадження дієвих правових механізмів охорони засобів індивідуалізації, наукового аналізу теоретичних та практич-них аспектів використання та захисту прав їх суб’єктів спричиняється також нагальною потребою гармонізації українського законодавства з міжнародно-правовими нормами у галузі охорони інтелектуальної власності, що є необхідною передумовою реалізації проголошеного курсу інтеграції до міжнародних та європейських інституцій.

Стан дослідження проблеми. У вітчизняній юридичній науці не проводилося всебічне дослідження особливостей цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Деякі аспекти охорони прав на засоби індивідуалізації висвітлювалися у працях О. М. Волощенко, Я. О. Іолкіна, С. І. Іщука, Ю. С. Мельниченка, Н. М. Миро-ненко, В. Харченка та ін.

Об’єкт дослідження – цивільно-правові відносини, що складаються з приводу використання, реалізації та захисту прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Предмет дослідження – система законодавства з проблем правової охорони комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень, а також відповідні міжнародні договори та угоди. 

Мета роботи – системний аналіз інституту засобів індивідуалізації у цивільному праві, узагальнення існуючого стану наукової розробки та законодавчої регламентації відносин у сфері їх використання. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати поняття і забезпечення права інтелектуальної влас-ності на комерційне найменування;
 • дослідити особливості реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку;
 • охарактеризувати систему права інтелектуальної власності на геогра-фічне зазначення.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність методів наукового пізнання: діалектичного, системно-структурного, аналізу законодавства, формально-логічного синтезу та інших.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 38 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 №3792-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
 6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР, редакція від 13.01.2009 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
 7. Бабенко В. А. Основи інтелектуальної власності: [навч. посіб.] / В. А. Ба-бенко, Н. Г. Омелян-Скирта; ДВНЗ «Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури». - Дніпропетровськ: Вид-во ПДАБА, 2011. - 140 c.
 8. Волощенко О. М. Цивільно-правова охорона засобів індивідуалізації товарів та послуг: міжнародно-правовий аспект / Волощенко О.М. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Серія «ПРАВО». - 2011. - №998. - С. 334-337.
 9. Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелітополь, 2011. - 360 c.
 10. Іолкін Я. О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі: монографія / Я. О. Іолкін; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - К., 2011. - 140 c.
 11. Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: монографія / С. І. Іщук. - Хмельницький, 2010. - 167 c.
 12. Іщук С.І. Особливості суб’єктивного права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С.І. Іщук // Часопис Національного унів. «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – Вип. 1. – С. 20-23.
 13. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі: [монографія] / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака; НАН України, Центр інтелект. власності та передачі технологій. - K.: Логос, 2012. - 690 c.
 14. Каплун І. П. Інтелектуальна власність: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / І. П. Каплун, Е. В. Колісніченко, В. О. Панченко, А. А. Папченко. - Суми, 2010. - 156 c.
 15. Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України / О. О. Ковальчук // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2013. - № 8. - С. 39-46.
 16. Кузнєцова Н. С. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні / Кузнєцова Н. С., Кохановська О. В. / П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О. А. Підопригори, 3 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. – К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 24–26.
 17. Мельниченко Ю. С. Цивільно-правова охорона права на географічне зазначення в Україні: монографія / Ю. С. Мельниченко; Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 214 c.
 18. Мироненко Н. М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід / Н. М. Мироненко // Право України. - 2011. - № 3. - С. 30-39.
 19. Можаровська Н. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні / Н. Можаровська // Право України. - 2010. - N 2. - С. 143-149.
 20. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]. - http://sips.gov.ua/ua/registers.html
 21. Рудник Т. В. Правова охорона торговельних марок / Т. В. Рудник, Г. В. Закорецька // Форум права. - 2012. - №1. - С. 840-844.
 22. Старчук О. Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями / О. Старчук // Історико-прав. часоп.. - 2013. - 
 23. № 1. - С. 73-77.
 24. Харченко В. Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України / В. Харченко // Юридична Україна. - 2010. - N 6. - С. 103-108.
 25. Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Вид. 2-ге, доповн. і випр. - Дніпропетровськ: ДГУ, 2014. - 379 c.
 26. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 27. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рек. з використ. позицій вищ. суд. інстанцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 6. Право інтелектуальної власності / ред.: І. В. Спасибо-Фатєєва. - Б.м., 2011. - 582 c.
 28. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / О. О. Яст-ремська; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 123 c.
5669
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).