Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Засоби сатири у повісті М. Булгакова «Собаче серце»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Сатира та її використання у художніх творах
1.1. Поняття сатири у літературознавстві
1.2. Засоби творення сатири в художніх текстах
Розділ ІІ. Аналіз засобів вираження сатири у повісті М. Булгакова “Собаче серце”
2.1. Повість “Собаче серце” як сатиричний твір
2.2. Художно-літературні засоби вираження сатири у повісті “Собаче серце”
2.2.1. Іронія
2.2.2. Пародія
2.2.3. Сарказм
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У парадигмі сучасного гуманітарного знання сатира як літературний жанр, як вид комічного, як специфічний спосіб художнього відображення дійсності, як емоційно-негативне відношення автора до зображуваної реальності і як художня проекція суспільних проблем і соціальних сторін діяльності персонажа закономірно виступає об'єктом міждисциплінарних досліджень. Зокрема, розгляд феномена сатири та її вираження в творах художньої літератури є актуальним об'єктом літературознавчих досліджень.

Проте в умовах розвитку сучасного наукового знання різні аспекти дослідження сатири, опис її засобів її вираження вимагає детального вивчення з врахуванням інтенсивно застосовуваних сучасним літературознавством підходів. 

Знаменита повість “Собаче серце”, написана в 1926 році, - яскравий зразок булгаковської сатири. Вона розвиває гоголівські традиції, органічно поєднавши в собі два начала: фантастичне і реалістичне. Ця характерна риса сатири письменника знаходить втілення і в інших його творах. Сьогодні нас не може не вражати дивовижна прозорливість М. Булгакова, який зумів відчути небезпеку наукових відкриттів, які вирвалися з-під контролю, закликати людей до максимальної обережності у поведінці з незвіданими силами природи.

У повісті багато життєвої мудрості. Коли вся країна була загіпнотизована гарними словами і марила про побудову чогось небувалого, у ній дисонансом звучали слова професора Преображенського про те, що розруха – це коли співають хором замість того, щоб виконувати свої обов’язки – чи лагодити труби, чи оперувати. Розруха – коли говорять про революції й крадуть калоші. Є справа, і є балаканина, є «розруха в головах», від якої всі лиха. 

Все вищесказане дозволяє говорити про актуальність теми роботи. 

Стан дослідження проблеми. Сучасні дослідження творчості М. А. Булгакова сформували значну кількість джерел з досліджуваної проблеми. Зокре-ма, О.С. Бердяєвою [1], І. М. Михайловою [15], Г. М. Ребель [19], Н. Степа-новим [21], В. В. Хімічем [26], С. Шаргородським [28] та іншими грунтовно описана характеристика художньої системи письменника і його ететичної програми; І. В. Велікановою [5], А. Вуліс [7], Н. П. Козловим [12], С. А. Сади-ховою [20] та іншими вивчено принципи, способи і прийоми сатиричного відображення дійсності, місця письменника в історико-літературному процесі.

Об’єкт дослідження – сатиричний твір М. А. Булгакова “Собаче серце”. 

Предмет дослідження – засоби вираження сатири у тексті твору М. А. Бул-гакова “Собаче серце”. 

Мета роботи – аналіз засобів вираження сатири у повісті М.А. Булгакова “Собаче серце”. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 

 • з’ясувати підходи до визначення сатири у літературознавстві;
 • визначити засоби творення сатири в художніх текстах;
 • охарактеризувати повість “Собаче серце” як сатиричний твір;
 • проаналізувати художньо-літературні засоби вираження сатири у повісті “Собаче серце”.

 

Методи дослідження. У роботі застосовувалися наступні методи: контекстуальні, порівняльні, компонентні, індуктивно-дедуктивний та інші.

Теоретична значимість роботи полягає в тому, що проведене дослідження узагальнює теоретичні підходи до вивчення сатири як системи цінностей і розкриває об'єктивні й суб'єктивні фактори особливостей інтерпретації художньо-інформативної системи сатиричного тексту в єдності з виражаючими засобами, способами вираження і традиціями мови тексту. 

Практична цінність роботи визначається можливістю використання матеріалів дослідження і його висновків у викладанні ряду дисциплін, які зачіпають проблеми теорії мови, теорії експресивних засобів. Застосування результатів дослідження підвищить професійну і читацьку компетенцію студентів.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 29 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бердяева О.С. Проза Михаила Булгакова: Текст и метатекст: Монография / О. С. Бердяева. – Великий Новгород, 2002. – 172 с.
 2. Борев Ю. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия: монография / Ю. Борев. – М.: Искусство, 1970. – 272 с.
 3. Борев Ю.Эстетика: учебник / Ю. Борев. - М.: Высшая школа, 2002. – 511 с.
 4. Булгаков М. А. Избранные произведения в двух томах / М. А. Булгаков. – Т. 1. – Минск: Мастац. литература, 1990. – 764 с.
 5. Великанова И.В. Особенности сатиры М. Булгакова. Повесть “Собачье сердце” / Великанова И.В. // Литература в школе. – 1995. – №6. – С. 42-44.
 6. Воздвиженский В. Путь Булгакова и его истолкователи// Вопросы литературы. – 1984. – №10. – С. 203-213. 
 7. Вулис А. Сатира М. Булгакова / А. Вулис // Булгаков М. Сатирическая проза. – Ташкент, 1990. – С. 640-652.
 8. Галич О. Теорія літератури: підручник / О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв / за наук. ред. Олександра Галича. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006.-488 с.
 9. Грознова Н.А. Повесть “Собачье сердце” в литературном контексте 20-х годов / Грознова Н.А. // Творчество Михаила Булгакова. Исследования. Материалы. Библиография. – Книга 1. – Л., Наука, 1991. – С. 43-63.
 10. Гром'як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ. «Академія», 1997. – 752 с.
 11. Клейман Р.Я. Мениппейные традиции и реминисценции Достоевского в повести М. Булгакова “Собачье сердце” // Достоевский. Материалы и исследования. – Л.: Наука, 1991. Вып. 9. – С. 224-230. 
 12. Козлов Н.П. Гротеск в сатирической трилогии М.Булгакова “Дья-волиада”, “Роковые яйца”, “Собачье сердце” / Н. П. Козлов // Содержательность форм в художест-венной литературе: Проблемы поэтики: сб.ст. – Самара: СГУ, 1991. – С. 116-136.
 13. Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожев-никова, П. А. Николаева. - М.: Советская энциклопедия, 1987. - 750 с.
 14. Лопачёва М.К. Книга о сатире Булгакова: Рец. на кн.: Степанов Н.С. Сатира Михаила Булгакова в контексте русской сатиры ХIХ-I половины ХХ века.Винница:Универсум,1999 / М.К. Лопачёва // Русская литература. – 2002. – №3. – С.212-223.
 15. Михайлова И.М. Булгаков М.А. Собачье сердце: Анализ текста. Основное содержание / И.М. Михайлова. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с.
 16. Пискунова С. Мениппея: до и после романа / С. Пискунова // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения. – 2012. – № 4. – С. 267-292.
 17. Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии / С.И. По-ходня. – К.: Наукова думка, 1989. – 123 с.
 18. Разуменко Т. Н. Формы и функции гротеска в повести М. А. Булгакова “Собачье сердце”: сборник научных трудов / Т.Н. Разуменко; Т. Н. Разу-менко; Т. Н Разуменко // Література та культура Полісся: Особливості розвитку історії та культури на Поліссі та в Лівобережній Україні / Відп. ред. Г.В. Самойленко; Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2002. – Вип. 18. – С. 20-26.
 19. Ребель Г.М. Художественные миры романов М.Булгакова / Г. М. Ребель. – Пермь: ПРИЛИТ, 2001. – 196 с.
 20. Садыхова С. А. Творчество М.Булгакова – сатирика: монография / С. А. Са-дыхова. – Баку: Адильоглу, 2007. – 132 с.
 21. Степанов Н. С. Сатирическая повесть М. Булгакова “Собачье сердце” / Н.С. Степанов // Мова і культура : П'ята міжнародна наукова конференція / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. мови НАН України, Фонд гум. розвитку “Collegium”. – Київ, 1998. – Т. 4: Мова і художня творчість. – С. 232.
 22. Степанов Н. Сатира в романах Булгакова / Степанов Н. // Степанов Н. Сатира Михаила Булгакова в контексте русской сатиры 19 – 1 пол. 20 веков. – Винница,1999. – С.145-197.
 23. Ткаченко А. О. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства: підручник для студентів гуманітар. спец-тей вищих навч. закладів / А. О. Ткаченко. – 2-е вид. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.
 24. Флоря А.В. Алогизмы в “Собачьем сердце” / А.В. Флоря // Вестник Удмурт-ского университета. – Филологические науки. – 2006. – № 5. – 155-162.
 25. Фуссо С. “Собачье сердце” – неуспех превращения (о проблематике повести “Собачье сердце” М.Булгакова) / С. Фуссо // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 29-34.
 26. Химич В.В. “Странный реализм” М.Булгакова / В.В. Химич. – Екатерин-бург: АРГО, 1995. – 232 с.
 27. Чекалов П. К. Собачье и человеческое в повести М.А.Булгакова “Собачье сердце” / П.К. Чекалов // Литература в школе: Научно-методический жур-нал. – 2004. – №8. – С. 17-18.
 28. Шаргородский С. Собачье сердце или чудовищная история (о судьбе повести М.Булгакова) / С. Шаргородский // Литературное обозрение, 1991, № 5. – С. 87-92.
989
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).