Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Застосування примусових заходів медичного характеру

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і підстави застосування примусових заходів медичного характеру
1.1. Поняття  примусових заходів  медичного  характеру
1.2. Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру
1.3. Злочини, скоєні в стані сп‘яніння та застосування до засуджених, які є алкоголіками і наркоманами, примусового лікування
2. Провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину
2.1. Особливості попереднього розслідування в справах про призначення примусових заходів медичного характеру
2.2. Особливості судового провадження в справах про призначення примусових заходів медичного характеру 
2.3. Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру та відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої вони були застосовані
2.4. Профілактика суспільно-небезпечних дій психічно хворих
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Скоєння суспільно небезпечних дій психічно хворими є великою негативною проблемою в нашому суспільстві. Ці особи значно відрізняються від звичайних злочинців. Ця категорія злочинців є більш небезпечною для суспільства, оскільки власне злочини ними скоюються  у такий спосіб, що завжди шокує. Законом передбачено, що до таких осіб застосовують примусові заходи медичного характеру, а вже потім її можна притягати до суду. 

Проблема застосування примусових заходів медичного характеру є дуже актуальною в наш час, оскільки за статистикою кількість психічно хворих в Україніу 2009 р. зросла на 6% порівняно до з 2006 роком. Причиною цього є економічна ситуація в Україні, яка підвищила соціальну напругу в суспільстві, крім того збільшилась кількість дітей, які живуть без батьків і їх психіка порушується з самого дитинства, а підростаючи вони досить легко можуть зґвалтувати, вбити, пограбувати. Ще однією причиною підвищення кількості психічно хворих стало загальне погіршення екологічної ситуації, внаслідок чого збільшилась кількість народження дітей з вродженим слабоумством, дебільністю тощо. Щоб вилікувати цих людей, якщо вони скоїли злочин, застосовуються примусові заходи медичного характеру.

На жаль, на сьогодні в Україні ця проблема досліджена недостатньо, оскільки процесуальне законодавство застаріле і відсутні законодавчі акти, які регулюють ці методи. Щоб застосувати примусові заходи медичного характеру і щоб ухвала суду була об‘єктивною і законною, психічно хворий повинен пройти судово-медичну експертизу, а цей вид експертизи не врегульований законодавством. Відсутній Закон «Про судово-психіатричну експертизу».

Також в Україні мала кількість кваліфікованих психіатрів, які надавали б кваліфіковану допомогу населенню. Необхідно змінити або внести нові елементи до законодавства, так як воно вже застаріле не відповідає вимогам нашого часу, так як приймалось ще за часів радянської влади.

Стан дослідження проблеми. Особливості застосування примусових заходів медичного характеру були предметом дослідження ряду вчених у радянський період, зокрема, слід згадати праці Морозова Л.В., Шостаковича Б.В., Гілеровського В.А., Калашник Я.М. та ін. У кримінально-процесуальному законодавстві також висвітлені методи вирішення проблеми, однак сучасні дослідження часто характеризуються поверховістю і складністю практичного застосування. Серед сучасних досліджень у даній галузі відзначимо праці Жук І. В., Книга М. М., Колесник В.А., Концевич І.О., Михайличенко Б.В., Мельник А. В., Білкун В.В., Голубович Л.Л., Голубович П.Л., Тертишник В.М., Чернишової Л.В., Шаренко С. Л. та ін. Поряд з цим література юридичного змісту за даною проблемою представлена у досить малій кількості, і саме тому це питання підлягає ґрунтовному науковому доопрацюванню, що і зумовлює його актуальність.

Предмет дослідження - правові відносини, які виникають внаслідок вчинення злочину особою, яка визнана неосудною.

Об’єкт дослідження - норми українського законодавства, які стосуються порядку застосування до злочинців примусових заходів медичного характеру.

Мета роботи – дослідити процес застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, що скоїли злочин, з точки зору кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження слід визначити наступні його завдання:

 • уточнити поняття  примусових заходів  медичного  характеру;
 • охарактеризувати суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру;
 • проаналізувати злочини, скоєні в стані сп‘яніння та застосування до засуджених, які є алкоголіками і наркоманами, примусового лікування;
 • визначити собливості попереднього розслідування в справах про призначення примусових заходів медичного характеру;
 • окреслити особливості судового провадження в справах про призначення примусових заходів медичного характеру;
 • дати характеристику процесу скасування або зміни примусових заходів медичного характеру та відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої вони були застосовані;
 • дослідити шляхи і методи профілактики суспільно-небезпечних дій психічно хворих.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення фахової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняль-ного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, обсяг роботи складає 40 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про психіатричну допомогу" вiд 22.02.2000  № 1489-III, остання редакцiя вiд 19.06.2007. - http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=1489-14.
 2. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960  № 1001-05, поточна редакцiя вiд 30.03.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi ?nreg=1001-05
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 3 червня 2005 р. "Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування". - http://www.crime.direx.org/e-library/pvsu/pvsu7 03062005.htm.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1981 р. №11 «Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків», редакцiя вiд 03.12.1997. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011700-81.
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 р. № 8 «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу», редакцiя вiд 03.12.1997. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0008700-73.
 6. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. - М.: Наука, 1987. - 208 с.
 7. Горобцов В.И. Принудительные меры медицинского характера в отношении психически больных: учебное пособие / В.И. Горобцов. -Красноярск: КВШ МВД России, 1997. - 60 с.
 8. Жариков Н. М., Морозов Г. В., Хритинин Д. Ф. Судебная психиатрия: Учеб. для вузов. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 432 с.
 9. Жук І. В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України: автореф. дис. канд. юрид. наук / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2009. – 20 с.
 10. Книга М. М. Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Донецьк, 2009. – 20 с.
 11. Колесник В.А. Судова психіатрія. - К.:-МАУП, 2000. - 128 с.
 12. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. - К.: МП «Леся». - 1997. - 655 с.
 13. Кудрявцев И. А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. - М.: Из-во Моск. ун-та, 1999. - 497 с.
 14. Марчук А.І. Судова медицина: навчальний посібник. - К.: Генеза, 1997. -144 с.
 15. Мельник А. В. Примусові заходи медичного характеру щодо осіб із короткочасними психотичними розладами психічної діяльності алкогольного та органічного генезу / Укр. НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2008. – 238 с.
 16. Михеев Р.И. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве -социально-правовые и медико-реабилитационные меры безопасности / Р.И. Михеев, А.В. Беловодский, В.А Воробей, О.Р Михеев- Владивосток: Издательская группа "ВИТ", 2000. - 458 с.
 17. МКБ-10: Международная классификация болезней (10-й пересмотр): Классификация психических й поведенческих расстройств: Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Цирки-на.- СПб: Нева, 1994. - 304 с.
 18. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве: учебное пособие / Г.В. Назаренко. - М.: "Ось-89", 2000. - 80 с.
 19. Сверчков В. Принудительные меры медицинского характера // Законность. - 2000. - №7. – С. 9-11.
 20. Судебная психиатрия: Руководство для врачей / под ред. Г.В.Морозова. -М.: Медицина, 1988. - 399 с.
 21. Судебная психиатрия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. Б. В. Шостаковича. - М.: Зерцало, 1997. - 394 с.
 22. Судебная психиатрия: Учебник для юридических вузов/ З.А.Бабаян, В.П.Белов, И.Н.Боброва. - 4-е изд.- М.: Юрид.лит., 1986. – 336 с.
 23. Судова медицина / В.В. Білкун, Л.Л. Голубович, П.Л. Голубович та ін. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 480 с.
 24. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навчальний посібник. – К. Юрінком-Інтер, 1999. – 576 с.
 25. Чернишова Л.В. Кримінальне право України. Тези лекцій і практичні завдання для курсантів Київського училища міліції МВС України. - К., 1995. - 456 с.
 26. Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2002. - 207 с.
4838
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).