Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Збагачення словникового запасу учнів 5-7 класів у процесі роботи над текстом художнього твору

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
 
Лановик Тетяна Анатоліївна
 
УДК 372. 8: 821. 161
 
Збагачення словникового запасу учнів 5-7 класів у процесі роботи над текстом художнього твору
 
13. 00. 02 – теорія і методика навчання (українська література)
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник: ВОЛОШИНА Ніла Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач лабораторії літературної освіти Інститут педагогіки АПН України.
Офіційні опоненти: СЕМЕНЮК Григорій Фокович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Національного університету імені Т. Г. Шевченка;
Градовський Анатолій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури і компаративістики Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького.
Провідна установа – Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя, кафедра методики викладання української мови і літератури, Міністерства освіти і науки України, м. Ніжин Чернігівської області,
Захист відбудеться 26 червня 2002р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 452. 02 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій частині Інституту педагогіки АПН України.
Автореферат розіслано 24. 05. 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку національної школи характеризується посиленням уваги до мовної освіти в країні, необхідністю формування свідомого ставлення до рідної мови, мовленнєвої активності на всіх етапах оволодіння мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу високої культури спілкування. Реформування освіти вимагає нових підходів до навчання, особливо це торкається збагачення словникового запасу учнів. Як свідчать наукові дослідження, учнів потрібно навчити самостійно здобувати знання, щоб вони уміли адаптуватися в соціумі і творчо працювати. Вчитель повинен прищепити дітям любов до слова через художню літературу, щоб вони в майбутньому могли поповнювати свій словниковий запас новими словами й термінами.
У “Концепції літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі” наголошується на необхідності “виховувати потребу в читанні, інтерес до художнього слова, високі естетичні смаки, здатність творчо сприймати прочитане…”
Роль художнього слова у розвитку мовлення школярів розкривали у своїх працях видатні педагоги Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, Ф. І. Буслаєв, І. І. Срезневський, В. О. Сухомлинський.
Проблему збагачення мовлення учнів досліджували психологи Л. С. Виготський, І. О. Синиця, Г. С. Костюк, М. І. Жинкін, О. О. Леонтьєв. Тема збагачення мовлення школярів знайшла своє відображення в окремих дисертаційних дослідженнях (Є. М. Кучеренко, Н. Б. Голуб, Л. П. Кожуховська, Т. М. Левченко, Л. В. Лесняк, Л. В. Лучкіна, В. Д. Усатий). Переважна більшість цих робіт торкається теорії і практики навчання української мови. Водночас така важлива проблема, як збагачення словникового запасу школярів у процесі роботи над текстом художнього твору має свою специфіку і в широкому плані не розглядалася.
Виходячи із зазначеного, було обрано тему дослідження “Збагачення словникового запасу учнів 5-7 класів у процесі роботи над текстом художнього твору”, актуальність якої зумовлена потребами вдосконалення методики роботи над художнім твором.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження входить до тематичного плану роботи лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки АПН України над темою “Зміст і методика вивчення української і зарубіжної літератур в 12-річній середній загальноосвітній школі” (реєстр. № 0100 U00).
Обўєктом дослідження є навчальний процес на уроках української літератури в 5-7 класах під час роботи над текстом художнього твору.
Предметом дослідження – система роботи над збагаченням словникового запасу учнів 5-7 класів у процесі опрацювання тексту художнього твору.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичній апробації методики збагачення словникового запасу молодших підлітків на уроках літератури під час роботи над художнім твором.
Гіпотеза дослідження: збагачення словника учнів 5-7 класів буде ефективним, якщо:
забезпечуватиметься глибоко продумана система роботи над словом на кожному уроці під час опрацювання художнього твору та розповідей про письменників;
враховуватимуться вікові особливості учнів основної школи;
застосовуватимуться ефективні методи, прийоми і засоби навчання, прийоми, які ґрунтуються на різних формах творчої діяльності учнів;
буде здійснено проекцію набутих знань і умінь учнів на незнайомий їм твір.
Для досягнення поставленої мети і перевірки гіпотези розв'язувалися такі завдання:
- проаналізувати психолого-педагогічну, лінгвістичну і методичну літературу з проблеми дослідження;
- вивчити стан роботи над збагаченням словникового запасу учнів 5-7 класів на уроках української літератури;
- відібрати ефективні методи і прийоми для лексичного збагачення мовлення школярів;
- зўясувати обсяг активного і пасивного словника учнів 5-7 класів;
розробити критерії відбору нових слів під час вивчення художнього твору;
- розробити систему вправ для роботи над художнім твором, спрямовану на лексичне збагачення мовлення молодших підлітків;
- здійснити експериментальну перевірку ефективності пропонованої методики збагачення словника учнів 5-7 класів у процесі роботи над текстом художнього твору;
- укласти тлумачний словник за творами, які вивчаються в 5-7 класах.
Методологічною основою роботи є ідеї національного і духовного
Фото Капча