Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Жанрова своєрідність драми «Павло Полуботок» Костя Буревія

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
380 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Творчість Костя Буревія у контексті української літератури першої половини ХХ століття
2. Історична драма «Павло Полуботок» Костя Буревія
2.1. Образ Павла Полуботка у поемах Т. Шевченка «Сон» та С. Руданського «Павло Полуботок»
2.2. «Павло Полуботок» - історична драма на 5 дій
2.3. Сюжет драми «Павло Полуботок» Костя Буревія
2.4. Агіографічність драми К. Буревія «Павло Полуботок»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Кость Буреві́й (псевдоніми - Едвард Стріха, Кость Соколовський, Варвара Жукова, Нахтенборенг) ( 2 серпня 1888, Великі Меженки на Вороніжчині - 15 грудня 1934, київська тюрма НКВД СССР) - український поет, драматург, театрознавець і літературний критик, перекладач.

К.Буревій є автором сатиричних п’єс «Хами» (1925), «Овечі сльози» (1930), «Опортунія» (1931), «Чотири Чемберлени» (1931), а також монографій «Три поети» (1931 р., про творчість П.Тичини, М.Семенка, В.Поліщука), «Амвросій Бучма» (1933), роману «Хами». Особливе місце в творчій спадщині К.Буревія посіла історична драма «Павло Полуботок» (період історії України після виступу гетьмана Мазепи проти колоніальної політики Москви. «Я тепер добре знаю, що воля міститься на кінці козацької шаблі»).

Драма - особливий рід художньо-літературної творчості. У порівнянні з іншими двома літературними родами - епосом і поезією - драма виділяється суттєвими особливостями як у способах донесення до адресата (глядача) відтворюваних мовними засобами образів і подій, так і в мовній організації тексту літературного твору, призначеного для акторського відтворення в просторі сцени.

Історична драма-п'єса, в якій розповідається про життя й діяльність державних діячів, полководців та інших історичних осіб. Взірцями таких драм є «Володимир» Феофана Прокоповича, «Йосип Патріарх» Лаврентія Горки, анонімна «Милість Божа».

Актуальність роботи полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві комплексно проаналізована жанрова своєрідність драми «Павло Полуботок» Костя Буревія.

Об’єктом дослідження є драма «Павло Полуботок» Костя Буревія 

Предмет дослідження - жанрова своєрідність драми.

Мета дослідження полягає в системному дослідженні жанрової своєрідності драми «Павло Полуботок» Костя Буревія.

Досягнення зазначеної мети передбачає реалізацію таких завдань:

1) визначити загальні особливості драматургійного тексту;

2) визначити чи письменник чітко дотримується історичної правди;

3) з’ясувати хто з відомих авторів використовував образ Полуботка у своїй творчості;

4) знайти автобіографічний мотив у даній драмі;

Основними методом дослідження є описовий та порівняльний. Використано також елементи зіставного та кількісного методів аналізу мовного матеріалу.

Матеріалом дослідження є текст драматичного твору Павло Полуботок Костя Буревія.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві комплексно проаналізована жанрова своєрідність драми «Павло Полуботок» Костя Буревія.

 

Список використаних джерел: 
 1. Буревій К. Автобіографія / К.Буревій. Інститут рукописів АН УРСР. - Фонд ХХYП. - Один. зб. - № 905. - С 5.
 2. Буревій К. Павло Полуботок / Костя Буревій. - Мюнхен: Орлик, 1948. - 100 с.
 3. Буревій Кость // Енциклопедія Українознавства: Словникова частина / Голов. ред. В. Кубійович. Репринт. відтворення. - К., 1993. - Т. 1. - С. 194.
 4. Гісем О., Мартинюк О. Історія України. 8 клас: Розробки уроків / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. - 320 с.
 5. Дражевська Л. Як був урятований «Павло Полуботок» // Свобода: український щоденник. - 1992. - 8 січня. - с. 2-3.
 6. Драч І. Буревій / І.Драч // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / [Відповід. ред. І.О.Дзеверін та ін.]. - К.: Головна редакція УРЕ ім. М.П.Бажана, 1988. - Т. 1: А-Г. - С. 250.
 7. Драч І. Ф. Буревій (Буровій) Кость // Українська літературна енциклопедія. – К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії ім. М. П. Бажана, 1988. - т. 1. - С. 250.
 8. Історія Русів / [Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука]. - К.: Радянський письменник, 1991. - 318 с.
 9. Історія української літератури у 8-ми тт.- Т.3. - 1968. - С. 296-315.
 10. Історія української літератури׃ У 3-х кн. - кн.2./ за ред.Яценка М. - К.,1996. – С. 165-181.
 11. Лавриненко С. Мовні маркери правової поведінки козацтва (на матеріалі українських народних дум) / С. Лавриненко // Функциональная лингвистика: Сборник научных работ. - Т. 2. - Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2010. - С. 9-11.
 12. Лавріненко Ю. Спомин про Костя Степановича Буревія / Ю. Лавріненко // Зруб і парости: Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. - Мюнхен: Сучасність, 1971. - С. 127-130.
 13. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. - К.: ВЦ «Академія», 1997. - 752 с.
 14. Лобас Н. Карнавалізація літератури як реакція на соціальні кризи в українському та польському міжвоєнні / Н. Лобас // Studia metodologica. - Вип. 21. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. - С. 4-12.
 15. Миронець Н. Людина трьох життів (Кость Буревій) / Н. Миронець // На тлі трагічної історії. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. - С. 77-79.
 16. Михайлин І. Скарб гетьмана Полуботка / І.Михайлин // Березіль. - 1991. - № 1. - С. 117-119.
 17. Не дивуйтеся, добрії люди (Пісня про Максима Кривоноса та Богдана Хмельницького) // Українські народні думи та історичні пісні: Збірник / [Упор. та примітки О.Таланчук]. - К.: Веселка, 1990. - С. 134-135.
 18. Павло Полуботок - український гетьман: біографія окремої особи / Укл. В. О. Замлинський, Ред. Ю. Г. Медюк, С. О. Васильченко. - К. : Либідь, 1990. - 46 с.
 19. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної історичної прози: Основні напрями художнього руху: монографія / Л. Ромащенко. - Черкаси: Вид-во Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького, 2003. - 388 с.
 20. Ромащенко Л. Павло Полуботок як історична особа та художній образ (за драмою К.Буревія «Павло Полуботок») / Л.Ромащенко // Українське літературно-мистецьке Відродження 20-х років ХХ століття: Питання стилю, проблематики, поетики, мови: Збірник праць всеукраїнської наукової конференції. - Черкаси: Брама-Україна, 2005. - С. 231-237.
 21. Руданський С. Твори: в 3 т. / С. В. Руданський; Редкол.: А. О. Білецький, П. Й. Колесник, О. В. Мишанич ; Вступ. ст. П. Й. Колесника. - К. : Наук. думка, 1972 - 1973. - Т.2 : Співи ; Переклади та переспіви ; Листи / За ред. П.Й.Колесника; Упоряд. та приміт. В.А. Зіпи. - 1973. - 409 с.
 22. Софронова Л. Культура сквозь призму поэтики / Л. А. Софронова. - М.: Языки славянских культур, 2006. - 832 с.
 23. Тхорук Р. Сакральний вимір героїчного в українській драматургії 1880-1920-х років / Р. Тхорук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць / [Ред. кол. Я.О.Поліщук та ін.]. - Вип. ХІІІ. - Рівне: Перспектива, 2004. - С. 182-194.
 24. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. - 516 с.
 25. Українські перекази / Зібр. М.Возняк. - К.: Абрис, 1993. - 120 с.
 26. Українські приказки, прислів’я і таке інше: Збірники О.В.Марковича та інших / Уклад. М.Номис. - К.: Либідь, 1993. - 767 с.
 27. Цеков Ю. Степан Руданський / Ю. Цеков. - К.,1983.
 28. Шерех Ю. Історія однієї літературної містифікації : (Едвард Стріха (Кость Буревій) / Шерех Ю. // Українське слово: Хрестоматія укр.літ. та літ.критики ХХ ст.: В 4 кн. Кн.4. - К., 2001. - С.702-707.
11555
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).