Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
95
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження проблеми жорс-токого ставлення до дітей
1.1. Загальна характеристика форм жорсткого ставлення до дітей та їх наслідки
1.2. Класифікація і аналіз форм соціальної терапії дітей – жертв жорстокого поводження
Висновки до І розділу
2. Аналіз напрямків соціальної роботи з дітьми, постраждалими від жорстокого поводження
2.1. Роль і напрямки роботи соціального працівника з дітьми - жертвами жорстокого поводження
2.2. Правовий досвід реалізації захисту дітей в Україні і за кордоном ….
Висновки до ІІ розділу
3. Соціологічне дослідження ефективності тренін-гової програми запобігання жорстокому поводжен-ню з дітьми
3.1. Вибір методик та організація дослідження
3.2. Аналіз результатів опитування та формуючого експерименту
Висновки до ІІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Діти, безумовно, є найбільш незахищеною та вразливою частиною населення. Вони повністю залежать від дорослих. Діти так само, як і дорослі, стають жертвами фізичного, сексуального й психологічного насильства. Насильство над дітьми – це проблема, що викликає серйозну стурбованість суспільства. Насильство над дітьми – широке поняття, яке включає різні види поведінки батьків та опікунів, інших родичів, учителів, вихователів, будь – яких осіб, які старші або сильніші. Жорстоке поводження з дітьми і зневага їх інтересів можуть мати різні види і форми, але їх наслідок завжди наносить: серйозний збиток для здоров'я, розвитку і соціалізації дитини, нерідко – загрозу її життю або навіть смерті. 

Проблема жорстокого поводження з дітьми та його наслідків займає важливе місце серед інших актуальних проблем психологічної науки. Безперечно, вона далека від вирішення і вимагає нових дослідницьких програм, оригінальних методологічних підходів і пильної уваги до специфіки психотерапевтичної та психокорекційної роботи з дітьми, що пережили подібний досвід. Необхідність більш ґрунтовного дослідження цієї проблеми, зокрема насильства над дітьми та його наслідків, обумовила актуальність даної роботи. 

Різноманітні прояви жорстокого ставлення до дітей існують у всіх країнах, незалежно від їх політичного, ідеологічного і економічного устрою. Найбільш негативним фактором є те, що довгий час суспільство намагалося замовчувати цю проблему, вважаючи, що у нас "діти є привілейованим станом", і вже тому соціально захищені. Наслідком такого відношення стало виявлення і реєстрація випадків жорстокого поводження з дітьми, відсутність системи допомоги постраждалим дітям та їхнім сім'ям. Статистичні дані свідчать про те, що у 2008 році органами внутрішніх справ України було зареєстровано більше 10 тис. дітей, які втекли з дому, рятуючись від знущань. Щорічно близько 3 тис. батьків втрачають батьківські права, оскільки подальше знаходження дитини в рідній сім'ї являє загрозу для її життя і здоров'я. За даними органів прокуратури, у 2008 році було вчинено більше 3 тисяч статевих злочинів проти неповнолітніх.

Вразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною і соціальною незрілістю, а також залежним, підлеглим положенням стосовно дорослих, незалежно від того, батьки це, опікуни, вихователі чи вчителі. Значну роль у поширенні жорстокості стосовно дітей відіграє непоінформованість батьків або осіб, які що замінюють, про те, які заходи впливу є неприпустимими стосовно дитини, нерозуміння того, що не кожне покарання йде дитині на користь. Не останнє значення має і низьке правова культура населення, недостатнє знання законодавчих норм, які охороняють права дитини і гарантують покарання за жорстоке поводження з дітьми, у тому числі порушення основних прав дитини.

Жорстоке поводження з дітьми і зневажання їх інтересами можуть мати різні види і форми, однак їх наслідком завжди є серйозний збиток для здоров'я, розвитку і соціалізації дитини, а нерідко і загроза для життя. Тому актуальність роботи полягає саме у тому, що проблема жорстокого поводження з дітьми вже давно перестала бути поодиноким випадком, на сьогодні цими питаннями займається багато спеціалізованих структур, а найяскравішим свідченням

гостроти цієї проблеми як негативного соціального явища є визнання її на державному рівні як в Україні, так і у цілому світі.

Стан дослідження проблеми. Проблеми захисту і допомоги дітям, які постраждали від жорстокої поведінки, останнім часом все детальніше вивчається у науковій літературі. Зокрема, загальні питання щодо визначення понять жорстокого поводження і насильства щодо дітей розглянуті у роботах Меллібурди Є., Орлова А.В., Осіпової Н., Ходоренко А.А., Кочемировської О.О., Целіновської В. А. та ін. Правові аспекти захисту дітей від жорстокого поводження вивчалися Агарковою Н., Волинець Л. С, Дорошок Т. О., Євсюковою М. В., Ковальчук Л. Г., Колесниковою О. В., Левченко К.Б., Трубавіною І.М., Ковальчуком М., Чернеховою Є.С. та ін. Питання соціально-педагогічної роботи щодо реабілітації дітей жертв жорстокого поводження досліджували такі автори, як Асланова Н.К., Карлсон А., Кон И., Андрєєва І.С., Гулига А.В., Ладикова О.В., Понарина Л., Руднева O.M., Ролінський В., Асанова Н.С, Сафонова T., Щербак Н. Д. Зокрема, з позиції соціальної педагогіки, жорстоке ставлення до дітей проявляється в різних формах – від небажання їх доглядати, байдужості з боку дорослих і до фізичних покарань. З позиції соціальної філософії, на думку В. М. Зуєва, насильство – це також будь-яке приниження людини, що веде до обмеження фізичного та духовного потенціалу індивіда, заважає оволодіти реально заданою повнотою можливостей особистісного розвитку, це панування волі однієї людини над волею іншої. 

Проблема жорстокого поводження з дітьми та насилля над ними розглядалася науковцями в різних ракурсах: правові та соціальні особливості насильства в сім’ї (О. М. Руднєва, А. П. Гетьман); психологічний аналіз проблеми, психотерапевтична допомога постраждалим дітям (В. М. Бондаровська); вивчення проблеми жорстокості в шкільному колективі (Н. І. Агаркова); найгірші форми дитячої праці (О. П. Петращук); види та вплив на розвиток особистості морального насильства над дітьми (І. М. Пінчук) та ін. 

Однак, незважаючи на широке висвітлення даної проблеми у наукових колах, соціологічний бік питання на сьогодні висвітлений недостатньо, що і зумовило актуальність дослідження.

Мета роботи – проаналізувати чи впливає обізнаність щодо жорстокого поводження з дітьми на стан із вирішенням цієї соціальної проблеми в Україні

Об'єкт дослідження - права дітей як соціальної верстви населення України.

Предмет дослідження – порушення прав дітей в разі жорстокого поводження з ними, стан цієї соціальної проблеми і шляхи її вирішення. 

Відповідно до мети, об'єкта і предмета дослідження у бакалаврській роботі визначено наступні завдання:

1) дати загальну характеристику форм жорсткого ставлення до дітей та їх наслідків;

2) проаналізувати класифікацію і форми соціальної терапії дітей – жертв жорстокого поводження;

3) з’ясувати роль і напрямки роботи соціального працівника з дітьми - жертвами жорстокого поводження;

4) охараткеризувати правовий досвід реалізації захисту дітей в Україні і за кордоном;

5) провести соціологічне дослідження ефективності тренінгової програми запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Методи дослідження. У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз документів, методи порівняння, узагальнення, систематизації та класифікації, соціологічні методи (інтерв’ю, анкетування), а також констатуючий та формуючий експерименти.

Теоретичне значення роботи. Матеріали даної роботи аналізують  жорстоке ставлення до дітей як соціальну проблему.

Практичне значення роботи. Підхід до аналізу цієї теми можна вважати інноваційним, матеріали роботи можуть бути використані при підготовці студентів до занять, при проходженні практики у Службі у справах дітей Центрі соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді та при навчанні волонтерів.

Гіпотеза дослідження передбачає, що застосування у практиці навчально-виховної роботи з дітьми в школах спеціалізованих тренінгів щодо прав дитини дасть змогу поступово підвищити загальний рівень поінформованості і глибокого розуміння дітьми проблем насильства, жорстокого поводження, а також їх запобігання і профілактики. 

Структура роботи. Роботу побудовано у відповідності до визначених вимог щодо написання випускних робіт у вузі, а саме: складається із вступу, 3-х розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг тексту склав 97 сторінок, список використаних джерел налічує 83 джерела, робота також містить 2 додатки. У першому розділі «Теоретичні аспекти жорстокого ставлення до дітей» подано загальну характеристику форм жорстокого поводження з дітьми, наведено класифікацію та аналіз форм соціальної терапії дітей, що стали жертвами насильства. У другому розділі «Аналіз напрямків соціальної роботи з дітьми, постраждалими від жорстокого поводження» розглянуто роль і напрямки роботи соціального працівника з дітьми-жертвами жорстокого ставлення та досліджується питання обізнаності школярів по правовим аспектам захисту своїх прав та гідності. Третій розділ роботи присвячено експериментальному дослідженню ефективності тренінгової програми виховання у дітей знань щодо своїх прав.

Список використаних джерел: 
 1. Декларація прав дитини: від 20.11.1959 // Юридичний вісник. – 1999. - №47. – С.11
 2. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг: Постанова №1895 від 10.12.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. - №51. - С.144
 3. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова №564 від 26 .04.2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - №18. – С.12
 4. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Типового положення про Центр соціально-психологічної реабілітації дітей: Постанова №87 від 28.01.2004 // Офіційний вісник України. – 2004. - №4. – С.230
 5. Кабінет Міністрів України. Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями та молоддю: Постанова №1126 від 27.08.2004 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 10 вересня. – С.11
 6. Кабінет Міністрів України. Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Постанова №433 від 16. 06. 1995 // Зібрання Законодавства України
 7. Конвенція про права дитини: Прийнята Ген. Асамб. ООН 20.11. 1989 . – К.: Столиця, 1997. - С.31
 8. Міністерство освіти і науки України. Про затвердження Положення про навчально - виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Наказ №137 від 13.05.1993
 9. Міністерство освіти і науки України. Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр: Наказ №325 від 28.08.1997 // Офіційний вісник України. – 1997. - №42. – С. 49
 10. Президент України. Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Указ №1153 від17.10. 1997 // Офіційний вісник України. – 1998. - №6. – С.79
 11. Президент України. Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві: Указ №200 від 18. 03. 1998 // Офіційний вісник України. – 1998. - №16. – С.74
 12. Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми: наказ Мін-ва освіти і науки України від 25.12.06 № 844 // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України.- 2007. -№ З(січень).-С. 19-32.
 13. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 // Зібрання законодавства України. – 2005. - №2. – С.41
 14. Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу: постанова Каб. Міністрів України № 616 від 26 жовт. 2003 р. // Офіц. вісн. України.- 2003- № 18. -19.-С. 55-57.
 15. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 // Зібрання Законодавства України. – 2002. - №2. – С. 314
 16. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11. 2000 // Зібрання Законодавства України. – 2002. - №3. – С.4
 17. Сімейний Кодекс України: від 10.01.2002 // Кодекси України. – 2004. - №5.
 18. Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально-правового захисту дітей // Рідна школа. - 2007.- № 2. – С. 9-12.
 19. Андрущенко В. П., Волович В. І., Горлач М. І., Головченко Г. Т., Д'яченко М. В. Соціологія. – 3.вид., перероб. і доп. – К., 1998. – 622 с.
 20. Асланова Н.К. Руководство по предупреждению насилия относительно детей. - М.: Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 1997. - 505 с.
 21. Бодрова В. В. Насилие в семье // Мониторинг общественного мнения. - 2000. - № 5. - С. 51-52.
 22. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робота. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія», 2004. – 224 с. 
 23. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. – Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. – 104 с. 
 24. Буренюк О. Живі іграшки збоченців: Сексуальна експлуатація дітей // Хрещатик. – 2004. – 8 квітня. –С.13
 25. Васько А. К. Соціальна робота з дітьми, які постраждали від жорстокого поводження // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 2. - С17-29; № 3. - С.26-35. 
 26. Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навч.-метод. посіб. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне: РДГУ, 2005. – 202 с.
 27. Волинець Л. С, Дорошок Т. О., Євсюкова М. В., Ковальчук Л. Г., Колесникова О. В. Система захисту дітей від жорстокого поводження: Навч.-метод. посібник / Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді; Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна" / К.Б. Левченко (ред.), І.М. Трубавіна (ред.). - К.: Держсоцслужба, 2005. - 395 с.
 28. Галюкова М. Детская депривация как фактор насилия в современном обществе // Alma mater (Вестн. высш. шк.).- 2006.- № 9.- С. 40-42.
 29. Гіденс Е. Соціологія / В. Шовкун (пер.), А. Олійник (пер.). – К.: Основи, 1999. – 726 с.
 30. Гончарова Т. Дитячі громадські організації України – на захисті прав та інтересів дітей // Початкова школа. – 2000. – №2. – С. 11-16.
 31. Дворнік Т. Чи бути ХХІ століттям прав дитини?: Семінарське заняття для педагогів // Палітра педагога. – 2005. – №2. – С. 5-10.
 32. Діти України про свої права // Початкова освіта. – 2001. – №21. – С.3.
 33. Дубошеева И. М. Социальная работа по предотвращению насилия в семье. //  Отечественный журнал социальной работы. - 2002. - № 1. - С. 49-52.
 34. Жорстоке поводження з дітьми: навчання навичкам роботи з дітьми, які постраждавли від жорстокого поводження // Практ. психологія та соц. робота.- 2007.- № 2.- С17-29; № 3.- С.26-35
 35. Зверєва І.Д., Козубовська LB., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). – Ч. І – Ужгород: УжНУ, 2000. – 192 с.
 36. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 394 с.
 37. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч. посібник / Український державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. – К.: УДЦСССДМ, 2001. – 219 с.
 38. Карлсон А. Как сделать мир действительно безопасным для детей // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18: Социология и политология. - 2003. - № 3. - С. 83-93.
 39. Квасневська А. П. Індикатори, які дозволяють визначити факти психологічного насильства в сім'ї щодо дітей // Соціологічні дослідження. -2005.-№6.-С. 9-22
 40. Ковальчук М. Право на захист від жорстокого поводження та всіх форм насильства щодо неповнолітніх/ М.Ковальчук// Рідна шк.– 2007.– №2.– С. 15-18.
 41. Кочемировська О. О., Ходоренко А. А. Індикатори прихованих форм жорстокого поводження з дітьми // Соціальна робота. – 2006. - № 2. – С. 9-11.
 42. Кошелева А. Д., Алексеева Л. С. Психологическое насилие над ребенком в семье, его причины и следствия // Насилие в семье: с чего начинается семейное неблагополучие. М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2000. – 234 с.
 43. Кусайкіна Н. Права людини для дітей // Початкова школа. – 1998. – №10. – С.4-8.
 44. Ладыкова О.В. Междисциплинарные команды специалистов Нижнего Новгорода в профилактике насилия и жестокого обращения с детьми //Вестн. психосоц. и коррекц.- реабилитац. работы.- 2006.- № 2- С. 69-78.
 45. Левитес Д.Г. Педагогическое насилие: источники, механизмы, пути преодоления // Начальная школа: плюс, минус - 2000.- № 6.- С. 16-26. 
 46. Маковецький А. М. Прикладна соціологія: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2002. – 64 с.
 47. Максимова Н. Ю., Мілютіна К.Л. Соціально-психологічні аспекти проблем насильства. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 337 с. 
 48. Марголина И. А., Козловская Г. В., Проселкова М. Е. Психические расстройства у детей, подвергшихся хроническому внутрисемейному насилию. // Психиатрия. - 2003. - №5. - С. 21-24.
 49. Медико-соціальні та правові аспекти девіантної поведінки дітей підлітків / І. Слабкий, В. Безпалько, О.Коган, О. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 122 с.
 50. Меллібурда Є. Обличчя насильства / Матеріали з проблеми попередження
 51. Мовчун А. «Кожна дитина має право на освіту…» Урок правових знань // Початкова школа. 2002. – №10. – С. 41-45.
 52. Мовчун А. «Кожна дитина має право… на особливий захист і допомогу держави»: Урок правових знань // Початкова школа. – 2002. №9. – С. 41-45.
 53. Науково-практична конференція "Проблема запобігання насильства в сім’ї // Вісн. Акад. правов. наук України.- 1999.- № 1.- С 246-248. 
 54. Оржеховська В.М., Виноградова В.Є. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки. – К.: УЦДССМ, 2004 – 177 с.
 55. Орлов А.В. Психологическое насилие в семье - определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи / Психолог в детском саду. - 2000. - №3-4. - С. 12-16.
 56. Осипова Н. Насильство в сімї: спільна проблема // Вісн. Акад. правов. Наук України.-2000.-№ 1.-С. 181-190. 
 57. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. - М.:Инфра-М, 1997.-368 с.
 58. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / Міжнародний фонд "Відродження". – К.: Наук. думка, 1996. – 232 с.
 59. Парламентські слухання. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. – К., 2006. – № 2. – С. 35-60. 
 60. Понарина Л. Роль межведомственного подхода к проблеме насилия в семье. – М.: Веста, 2007. - 188 с.
 61. Права дитини в Україні та їх реалізація: Юридичний довідник школяра. – К.: Освіта, 2004. – 96 с.
 62. Практичний посібник для органів та установ із попередження насильства в сім'ї / під ред. О.М. Руднєвої. - К.: Лестар, 2006. 
 63. Ролінський В. Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та його подолання // Рідна пік.- 9- С. 7-9. 
 64. Сафонова Т. Я., Цымбал Е. И., Олиференко Л. Я., Иванова Н. А., Демьяненко И. И. Жестокое обращение с детьми. - М.: Веста, 1993. – 104 с.
 65. Сафонова Т.Я. Жорстоке поводження з дітьми: навчання навичкам роботи з
 66. Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми и его последствия: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 1993. – 264 с.
 67. Синова И. В. Жестокое обращение с детьми в России на рубеже XIX-XX вв. // Педагогика, 2004. № 3. - С. 69-75.
 68. Сіра К. В. Насильство в сім'ї // Соціологічні дослідження. - 2005. - № 3. - С. 56-64. 
 69. Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний словник) / Під заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994. – 56 с.
 70. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. – К.: Центр нав.літ., 2004. – 352 с.
 71. Тимченко Г.П., Семенова И.В. Проблема жестокого обращения с детьми и пути ее решения // Альманах судебной медицины. Судебно-медицинскоая ассоциация Северо-Запада России. № 2. - 2001. – С. 22-25.
 72. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Знання, 2008. – 576 с.
 73. Хиббард Р. Э., Сандерс Дж. Б. Невнимательное и жестокое обращение с детьми. – М.: Медицина, 2003. -  190 с.
 74. Ходоренко А.А., Кочемировська О.О. Насильство в сімї щодо жінок та дітей: медико-психологічні, поведінкові та соціальні наслідки: посібник для соціальних робітників. - Харків, Лідер, 2005. - 143 с. 29.
 75. Целіновська В. А. Окремі психологічні особливості осіб, що скоюють
 76. Чепурець А. А. Проблема насильства щодо неповнолітніх // Рідна шк.- 2007.- №2.- С. 15-18.
 77. Шалда Н. Право та обов’язок нероздільні // Палітра педагога. – 2004. – № 2. – С. 3-6.
 78. Шапиро Б. Ю., Сидоренкова Т. А.. Либоракина М. И., Максудов Р. Р., Флямер М. Г. и другие. Социальные работники за безопасность в семье. Учебное пособие. - М.: ЗАО "Редакционно-издательский комплекс Русанова", 1999. – 188 с.
 79. Шипунова Т. В. Жестокое обращение с детьми в семье: определение, генезис, перспективы исследований http://www.narcom.ru/parents/parents/33.html.
 80. Шляхи вирішення проблем сімейного насильства щодо дітей та їх застосування в практиці соціальних служб: метод, посіб. / Харківський центр жіночих досліджень. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарних ініціатив, 2006. - 42 с. 
 81. Щербак Н. Д. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім'ї / Харківська держ. академія культури. - Харків, 2004. - 233 с.
 82. Юридичні аспекти захисту жертв насильства в сімї: навч. пос. / за ред. Чернехової Є.С. - Чернігів, 2004. – 146 с.
 83. Як захищають дітей у світі від покарань // Початкова школа. – 2004. – №1. – С. 55.
2545
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).