Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Житлове господарство міста Рівне та формування ринку житла: суспільно-географічна оцінка

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічні засади вивчення житлового господарств
1.1. Житлове господарство як регіональний об'єкт системного дослідження
1.2. Методика вивчення житлового господарства регіон
2. Суспільно-географічний аналіз з житлового господарства міста Рівне
2.1. Характеристика житлового фонду міста
2.2. Формування ринку житла у місті Рівне
3. Проблеми розвитку житлового господарства у м. Рівне
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Житлове господарство – важлива сфера економіки, частина народно-господарського комплексу країни. Забезпечення населення України окремим благоустроєним житлом, було і залишається гострою і актуальною соціально-економічною проблемою та одним з чинників людського розвитку. 

Проте у житловому господарстві України накопичено багато проблем, що ставлять під загрозу можливість його сталого функціонування. Відсутність системних перетворень у цій сфері, недосконалість нормативно-правової бази та непослідовність у прийнятті рішень не дали змогу досягти бажаного результату щодо створення фінансово спроможних та ефективно працюючих у ринкових умовах підприємств житлово-комунального господарства, які надавали б споживачам послуги необхідного рівня та якості. Тому дослідження цієї проблеми на сьогодні є актуальним на регіональному аспекті, зокрема й у Рівненській області.

Стан дослідження проблеми. Значний внесок у розробку питань реформи житлово-комунального господарства зробили О. В. Зубко [5], Т.М. Качала [6], А. П. Скорик [14], Р. С. Фурман [19], Т.П. Юрьєва [20] та ін. Проблемам реформування сучасного житлового господарства присвячені праці М.В. Глух [2], Ю.Г. Лега [7], Л. М. Пісьмаченко [10], О. М. Тищенко [17]. Основні статистичні дані щодо досліджуваної проблеми представлено у довідниках та в електронному вигляді на сайтах відповідних установ, міністерств та відомств.

Об’єкт дослідження – житлове господарство та процес формування ринку житла у м. Рівне. 

Предмет дослідження – здійснення суспільно-географічної оцінки житлового господарства м. Рівне.

Мета роботи - аналіз ситуації, яка склалась на ринку житлового господарства України загалом та м. Рівного зокрема, визначення основних проблем сфери, встановлення та обґрунтування можливостей вирішення найбільш актуальних проблем.

Відповідно до об’єкта, предмета та поставленої мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • охарактеризувати житлово господарство як регіональний об'єкт системного дослідження;
 • проаналізувати основні показники забезпеченості житлом та супутніми послугами жителів м. Рівне;
 • дослідити проблеми житлового фонду м. Рівне та перспективи їх розв’язання.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань були використані наступні методи: аналіз нормативних документів, періодичних та довідкових видань, офіційної статистичної звітності; узагальнення отриманих даних, статистичний аналіз; метод моделювання.

Структура роботи зумовлена специфікою досліджуваної проблеми і передбачає: вступ, у якому окреслено актуальність та стан теми дослідження, визначено об’єкт, предмет і мету роботи; два поширених розділи: теоретичний (дослідження теоретико-методологічних засад проблеми) і аналітичний (дослідження житлового фонду м. Рівне); висновки, у яких проведено узагальнення результатів дослідження; список використаних джерел та додатки.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» вiд 24 червня 2004 р. № 1869-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1869-15
 2. Волинський Г. Аналіз стану житлово-комунального господарства і можли-вості інвестування галузі / Г. Волинський // Схід. - 2006. - № 1. - С.40-43.
 3. Глух М.В. Зарубіжний досвід державногоуправління в системі житлово-комунального господарства / М.В. Глух // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2005. – № 4 (31). – С. 200-207.
 4. Димченко О. В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О. В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 356 с.
 5. Зубко О. В. Стан житлового господарства та засоби реформування в Україні / О. В. Зубко // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 69-73.
 6. Качала Т.М. Житлово-комунальне господарство в системі міського комплексу: монографія / Т.М. Качала. - К.:Наукова думка, 2008. - 415 с.
 7. Лега Ю.Г. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки: монографія / Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ф. Чечетова. - Черкаси: ЧДТУ, 2003. - 219 с.
 8. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjkg.gov.ua/index.php?category=tpstat.
 9. Офіційний сайт управління економіки міста Рівне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.rv.ua
 10. Пісьмаченко Л. М. Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення / Л. М. Пісьмаченко // Економіка та держава. – 2008. – № 4. – С. 74-76.
 11. Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2010-2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/rada_projekt/rada_projekt_20101227_20....
 12. Регіональна економіка та природокористування. Навчальний посібник/ за ред. Голікова А.П. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 415 с.
 13. Савельєв Л.А. Корпоративна форма управління як елемент антикризової стратегії житлово-комунального господарства / Л.А. Савельєв, Ю.В. Світлична // Економіка будівництва і міського господарства. - 2005. - №1. - С. 41-48.
 14. Скорик А. П. Розвиток сфери житлово-комунального господарства України: монографія / А. П. Скорик – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2006. – 72 с.
 15. Соколовська О. Зміст та особливості поняття «житлово-комунальне госпо-дарство» / О. Соколовська // Адміністративне право. – 2009. – № 10. – С. 175.
 16. Структура сукупних ресурсів домогосподарств за 2010-2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/ operativ2009/gdn/vrd/3Q_2012/dod_6.htm.
 17. Тищенко О. М. Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: монографія] / Тищенко О. М., Кизим М. О., Юр’єва Т. П. та ін. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 398 с.
 18. Україна у цифрах у 2012 році: стат. зб. – К.: Державний комітет статистики. – 2013. – 258 с.
 19. Фурман Р. С. Житлово-комунальне господарство: закордонний і вітчиз-няний досвід його реформування та розвитку / Р. С. Фурман. – Режим досту-пу: http://intkonf.org/furman-rs-zhitlovo-komunalne-gospodarstvo-zakordonniy...
 20. Юрьєва Т.П .Економіка підприємств міського господарства / Навчальний посібник/ Т.П. Юрьєва. - Харків: ХДАМГ, 1997. - 170 с.
3192
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).