Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ЗМІ у системі соціального виховання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Масова інформація в системі соціального формування особистості
1.1. Поняття, форми і функції засобів масової інформації
1.2. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію молоді
1.3. Соціально-психологічний вплив засобів масової інформації
1.4. Соціологічні засади вивчення засобів масової інформації
2. Дослідження впливу засобів масової інформації на рівень агресії та соцальну свідомість підлітків
2.1. Дослідження рівня впливу телебачення на рівень агресії підлітків
2.2. Дослідження впливу засобів масової інформації на соціальну свідомість підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У сучасний період розвитку українського суспільства успішне рішення політичних, економічних і соціальних задач усе більше залежить від дії такого суб'єктивного фактора як соціальна активність особистості. Важливу роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про зростаючу роль друкованих видань, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їхній бурхливий ріст, поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти самих віддалених районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище. Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати механізми їхнього функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію.

На відміну від традиційного підходу до вивчення ефективності засобів масової інформації, обмеженого аналізом споживання аудиторією масової інформації, при якому виміряються головним чином масштаби "охоплення" газетами, радіо і телебаченням багатомільйонних аудиторій, системний підхід дозволяє визначити, що масштаби реального впливу ЗМІ на соціальну активність особистості поки ще далекі від очікуваного.

Встановлено, що масово-комунікаційна діяльність сучасної людини, зв'язана зі споживанням, використанням і виробництвом масової інформації, при тотальній поширеності і доступності інформація стає необхідною умовою і засобом здійснення практично будь-якої соціальної діяльності: суспільно-політичної, пізнавальної, трудової і ін. Однак це відбувається лише тоді, коли зміст і форма масової інформації змінюється відповідно до інформаційних інтересів і потреб людей.

Дослідження проблем впливу ЗМІ на процес соціального виховання і соціалізації особистості, впровадження отриманих результатів у практику соціальної роботи сприятиме більш повному відображенню процесу соціально-культурного розвитку суспільства.

Отже, актуальність теми зумовлена, насамперед, тим, що в умовах відкритості суспільства, його гуманізації та демократизації засоби масової інформації все активніше впливають на формування визначених соціальних орієнтирів й одночасно сприяють розвитку задатків і здібностей особистості.

Об’єкт дослідження - соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації на процес соціального виховання особистості.

Предмет дослідження: форми і методи управління соціально-виховною функцією засобів масової інформації.

Мета дослідження: визначити роль і значення засобів масової інформації в системі соціального виховання.

Виходячи із об’єкта, предмета і мети дослідження було поставлено наступні завдання:

1) уточнити поняття, форми і функції засобів масової інформації;

2) проаналізувати вплив засобів масової інформації на соціалізацію молоді;

3) з’ясувати соціально-психологічний вплив ЗМІ;

4) визначити соціологічні засади вивчення засобів масової інформації;

5) дослідити рівень впливу телебачення на рівень агресії підлітків;

6) дослідити вплив засобів масової інформації на соціальну свідомість підлітків.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань нами використовувалися теоретичні і експериментальні методи, зокрема, аналіз літературних, періодичних і офіційних джерел за проблемою дослідження, розробка анкетних матеріалів, статистичні методи при обробці результатів, спостереження та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів (теоретичного і практичного), висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авдуевская Е.П. Особенности ценностно-нормативной социализации в юношеском возрасте в ситуации социальной нестабильности // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том I. - Выпуск II. - М., 1993. – С. 112-132.
 2. Авдуевская Е.П., Баклушинский С.А. Особенности социализации подростка в условиях быстрых социальных изменений // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том ІІІ. - Выпуск IV. - М., 1995. - С. 132-144.
 3. Авер’янова Г. М., Москаленко В.В. Теоретико-методологічні проблеми соціалізації особистості // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 17, 2002. – С. 3-7.
 4. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Соцработа, 1996. – 200 с.
 5. Багиров Э, Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. Учеб. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 119 с. 
 6. Баранчук С. Духовність в Україні і засоби масової інформації // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. - Т. 15. - К., 1999. - С. 589-597. 
 7. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991. – 244 с.
 8. Борев В.Ю., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. - М.: Фостер, 2006. - 304 с. 
 9. Бугера О. І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 224 с.
 10. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. – К.: Укр.наук.-дослідний ін-т проблем молоді, 2006. – 180 с.
 11. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001. – 308 c.
 12. Германов В. Г. Вплив засобів масової інформації на підсвідомість: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2003. - 20 с.
 13. Гнатко М.М. Психологічні чинники формування ставлення особистості до держави // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. – К. 2001. – Вип. 3. – с. 234.
 14. Головатый Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекций. – М.: МЭГУ, 1999. – 94 с.
 15. Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації / Марина Марченко (пер.з фр.). - К. : К.І.С., 2002. - 100 с.
 16. Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут журналістики. - К., 2003. - 19 с.
 17. Гриценко О.М., Шкляр В.І. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід. – К.: Інститут журналістики КНУ, 2000. – 82 c.
 18. Засоби масової інформації і суспільство України: сучасний стан взаємостосунків. Аналітична записка Українського центру економічних і політичних досліджень // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Т. 14. - К., 2004. - С. 572-607. 
 19. Зернецька О.В. Нові засоби масової інформації. - К.: Генеза, 2003. – 144 с.
 20. Зінчук В. П. Роль засобів масової інформації у процесі політичної соціалізації студіюючої молоді (на прикладі міста Львова): Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка - Л., 2006. - 209 с.
 21. Кагановська О. М., Олефір Г. І. Засоби масової інформації: Навч. посібник для студ. II-V курсів (фр. мова) / Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1997. - 124 с.
 22. Карпенко В. О. Засоби масової інформації: соціологічне вивчення аудиторії: Лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Основи професійної комунікації" / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2002. - 32 с.
 23. Костенко Н. Парадигми та фактичності нових мас-медіа //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №2. - С.148. 
 24. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр «Академия», 2002. – 330 с.
 25. Лизанчук В.В. Грани коллективизма. Воздействие печати, телевидения, радио на формирование социально активной личности. - К.: Вектор, 2001. – 176 с.
 26. Масова комунікація / А.З.Москаленко, Л.В.Губернський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 353 с.
 27. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. - М.: Знание, 1990. - 39 с. 
 28. Попова Д. А. Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2002. - 20 с.
 29. Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.В. Яковлев ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2003. - 16 с. 
 30. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / А.Г. Костирєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 17 с.
 31. Саєнко О., Саєнко А. Програмна структура національного телебачення як необхідна умова духовної консолідації українського суспільства // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. - К., 2005. - С. 583. 
 32. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні // [http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=3...
 33. Тихомандрицкая О.А. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном возрасте // Вестник Моск. ун-та “Психология”. - 1997. - № 4. - С.31-41.
 34. Фесенко F. А. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. М.: Наука, 1997. – 233 с.
 35. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1989. – 244 с.
 36. Хазратова Н.В. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / відп. ред. В.О. Васютинський. – К.: Вид-во “ДОК-К”, 1997. – 164 с.
 37. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід. Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
 38. Яременко О., Балакірєва. О., Бутенко Н., Вакуленко О., Зайцева З. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я"; Український ін-т соціальних досліджень / Т. Тележенко (ред.). - К., 2000. - 111 с.
2186
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).