Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зміцнення бетону за допомогою фібри

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміцнення бетону за допомогою фібри
 
Упрочнение бетона с помощью фибр
 
Hardening of concrete with fibr
 
Барашиков А. Я., д. т. н., проф. (Київський Національний університет будівництва і архітектури, м. Київ), Малик М. М., інж. (ТОВ «МС БУД», м. Київ), Мельник В. К., к. т. н (ТОВ «МС БУД», м. Київ), Рябенко Т. А. інж., (ЗАТ «Форум – ДС», м. Київ)
Барашиков А. Я., д. т. н, проф. (Киевский Национальный університет строительства и архитектуры, г. Киев), Малик М. М., инж. (ООО «МС БУД», г. Киев), Мельник В. К., к. т. н. (ООО «МС БУД», г. Киев), Рябенко Т. А., инж. (ЗАО «Форум – ДС, г. Киев)
Barashikov A. J., doctor of technical sciences, professor (Kiev National unіversitet Engineering and architecture, Kiev), Malik M. M., engineer (OOO MS BUD», Kiev), Melnik V. K., candidate of technical sciences («MS BUD», Kiev), Ryabenko T. A., engineer ('Forum – DS”, Kiev)
 
Проаналізовані та узагальнені результати широких досліджень багатьох організацій основних фізико-механічних характеристик різних фібро-бетонів, у яких використовували п’ять видів фібр (базальтову, металеву, полімерну, полімерно-армувальну, сополімерну). Встановлений най-більш ефективний вид фібри, використаний для зміцнення бетонної матриці.
Проанализированы и обобщены результаты широких исследований многих организаций физико-механических характеристик различных фибробетонов, у которых использовали пять видов фибр (базальтовая, металлическая, полимерная, полимерно-армированная, сополимерная). Определен наиболее эффективный вид фибры, использованной для упрочнения бетонной матрицы.
The extensive studies, done by various organizations of the physical and mechanical characteristics of various fiber-reinforced concrete, were analyzed and summarized. The study used five types of fibers (basalt, metal, plastic, fiber reinforced polymer, copolymer). As a result, the most effective type of fiber used for reinforcement of concrete matrix was determined.
Ключові слова:
Фібра, підсилення, фібробетон, міцність, ефективність підсилення.
Фибра, усиление, фибробетон, прочность, эффективность усиления.
Fiber, enforcement, fiberconcrete, strength, efficiency of enforcement
Передмова. Технічний прогрес у галузі будівництва відноситься до важливих аспектів загального технічного прогресу, оскільки у цьому секторі економіки концентрується дуже великі матеріальні ресурси.
На жаль, на сьогоднішній день намітилося очевидне відставання з одного досить перспективних напрямків у сучасному будівництві – у галузі фібробетонів.
Відомо, що з середини ХІХ століття у галузі матеріалознавства виникає новий напрямок створення ефективних композиційних матеріалів. Теоретичні і експериментальні дослідження показали, що міцність таких матеріалів суттєво (інколи, на порядок) перевищує показники міцності їх складових.
Галузі використання композитних матеріалів досить поширені та різноманітні – від ракетно-космічної до медицини (створення штучних кісток). Основою композитних матеріалів є матриці (металеві, полімерні, керамічні, грунтові, бетоні тощо), а як дисперсні армувальні компоненти використовують високоміцні волокна – фібри.
Будівельна галузь здається найбільш перспективною для застосування композитних матеріалів, оскільки за матрицю у них править бетон – гетерогенний матеріал з неоднорідною структурою. Вкрай низька розтягуваність бетону визначила необхідність пошуку оптимальних умов поєднання бетонної матриці з різними видами армувальних волокон. Важливо також, щоб отриманий композитний матеріал зберігав свої властивості при транспортуванні та у процесі подачі до місця укладання.
В основу пропонованої роботи покладені такі матеріали:
- аналіз проведених авторами різнопланових досліджень фібробетонів: спосіб виготовлення; метод, період часу від початку замішування та місце внесення фібри; розподіл фібри у мережі під час транспортування і в об’ємі в залежності від пластичності фібробетонів, умов транспортування, температури навколишнього середовища тощо;
- результати досліджень вмісту і розподілу фібри у матриці за методом «промивання» або магнітним, міцності та стійкості фібробетонів, властивостей фібробетонів в залежності від умов експлуатації агресивності середовищ, установлених на більшості будівельних майданчиків України;
- результати окремих досліджень властивостей фібр та фібробетонів, отриманих спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, НДІБК; КНУБА; МСБУД та багатьох інших організаціях;
- узагальнення досліджень впливу п’яти основних видів фібр (базальтової, металевої, полімерної, полімерної армувальної, сополімерної) за міцністю фібробетонів на стиск і на розтяг при згині, стираємості поверхні фібробетонів, водопоглинання фіброю з фібробетонних сумішей у процесі тужавіння;
- критичний аналіз результатів досліджень фібробетонів, проведених вітчизняними та іноземними науковцями за останній період [2, 3].
Досліджували вплив типу, виду, розмірів, вмісту конструктивних особливостей та комбінації різних видів фібр, які випускають в Бельгії, Ізраїлі, Італії, Німеччині, Польщі, Росії та Україні на основі фізико-механічних характеристик фібробетонів.
Основні дослідження проведені для фібробетонів з матрицями бетонів класів В20…В35, які використовують для будівництва підлог, автодоріг і майданчиків. При цьому для різних об’єктів низки регіонів України досліджували натурні зразки фібробетонів з матрицями В7, 5…В40 різного призначення – від мостобудування до житлового будівництва.
Експериментальні дослідження зразків. Нижче наведені результати досліджень фібробетонних зразків, які були виконані різними організаціями.
Велику серію досліджень міцності бетонів на стиск і розтяг при згині згідно з технічним завданням виконали у випробувальних лабораторіях. Метою цих досліджень було визначення ефективності фібробетонів з п’ятьма типами фібр: металевою, поліпропіленовою, базальтовою, сополімерною та полімерною армувальною (рис. 1).
Матеріали для фібробетонних сумішей, які використовували при виготовленні дослідних зразків:
- портландцемент ПЦ 1-500Р виробництва ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»із середньою активністю у 28 діб
Фото Капча