Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зміни остеокластичної резорбції кісткової тканини під впливом гіпокінезії

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміни остеокластичної резорбції кісткової тканини під впливом гіпокінезії
 
Довгань О. М., Давибіда Н.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
 
Анотація: Наукова стаття присвячена вивченню особливостей остеокластичної резорбції кісткової тканини у щурів при обмеженні рухової активності. У роботі встановлено, що в умовах гіпокінезії у довгих кістках білих щурів відбувається зменшення питомого об’єму кісткової тканини, проходять деструктивні зміни. Збільшується кількість остеобластів, їх площа, кількість ядер, що свідчить про посилення активності клітин. Найбільші зміни при цьому відбуваються у проксимальних метафізах і епіфізах.
Ключові слова: кісткова тканина, остеокласти, резорбція, гіпокінезія.
Аннотация: Результаты исследований свидетельствуют, что при длительной гипокинезии остеокласты играют значимую роль в утрате костной ткани в зонах адаптивного ремоделирования костных структур. С использованием методов гистологии и морфологии установлено, что в условиях ограничения двигательной активности в губчатой костной ткани длинных костей происходит уменьшение удельного обьема костной ткани, регистрируются деструктивне изменения. Возрастает колличество и площадь остеокластов. Наиболее это выражено в проксимальних метафазах и эпифизах, а также в локусах резорбции костной ткани в диафизах.
Ключевые слова: костная ткань, остеокласты, гипокинезия, резорбция.
Annotation: Scientific article is devoted to the studying the peculiarities of rats' bone tissue osteoclastic resorption under limited impellent activity. It has been determined that in the conditions of hypokinesia in white rats' long bones takes place the reduction of specific weight bulk, destructive changes occur. The osteoblasts' amount increases, as well as their area and nucleus number, that testifies to the cells activity amplification. The maximal changes at that occur in proximal epiphysis and metaphysic.
Key words: osteoclasts, bone tissue, hypokinesia, resorption.
Постановка проблеми.
Кістка, як орган вивчалась багато десятиліть. Працями відомих вітчизняних та зарубіжних вчених П. Ф. Лесгафта (1880-1905) та його школи, в подальшому Д. Г. Рохліна (1936), В. В. Бунака (1954, 1956), М. Ф. Іваницького (1956, 1961), В. Г. Касьяненка (1956), М. Г. Привеса (1959), Д. Л. Жданова (1965), В. Г. Ковешнікова (1990, 1995), Я. І. Федонюка (1995), та їх учнями, S. Rrompecher (1937), J. Scott (1957), R. Аmprino (1957), F. Evans (1958, 1967) та інших сформовані основні принципи життя кістки, умови і фактори її формоутворення під дією різних чинників. Найтиповіші зміни у кістках скелету проходять під впливом обмеження рухової активності. Науково-технічний прогрес досконало змінив життя сучасної людини, покращились умови праці, побуту, збільшилось кількість і якість засобів пересування, комп’ютеризація на виробництві і навчальних закладах і поряд з тим зменшилась рухова активність. За останні 100 років рухова активність людини знизилась у 200 разів. При малорухливому способі життя проходить втрата кісткової маси, що в свою чергу призводить до певних захворювань – остеопорозу, остеопенії, остеохондрозу, які за даними ВООЗ займають одне з перших місць після серцево-судинних і онкологічних захворювань. В основі постійно протікаючих процесів кісткової перебудови лежить активність кісткових клітин, насамперед остеобластів і остеокластів. На сьогодні існують дві гіпотези відносно їх походження. Відповідно до першої [1, 2, 7] остеобласти, і остеокласти походять з мезенхімальної клітини, що, диференціюючись, формують дві самостійні клітинні лінії. Виходячи із цієї гіпотези вчені стверджують, що у визначених умовах остеобласти можуть набувати властивості остеокластів і навпаки. Більш обґрунтованою вважається друга гіпотеза, відповідно до якої джерела походження кісткових клітин різні. Остеокласти походять з моноцитів крові, а остеобласти – з мезенхімальних клітин кісткового мозку. Перехід остеобластів в остеокласти прихильники цієї теорії відкидають [3]. Остеокласти були вперше описані ще наприкінці ХІХ століття А. Келлікером. Вони розташовуються в кісткових заглибинах на поверхні зрілої кістки. Це великі клітини з поверхнею біля 1200-4000 мкм². Вони містять від 1 до 20 ядер, цитоплазма характеризується високою активністю тар трат-резистентної кислої фосфатази. У зрілій кістці 0, 1-1% поверхні займають лакуни, що містять остеокласти (активна резорбція), 5-10% поверхні займають лакуни (неактивна резорбція). Під дією лізосомних ферментів і водневих іонів, що вивільняються остеобластами, відбувається розчинення та деградація матрикс у кістки. Один остеокласт руйнує стільки кістки, скільки створюють 100 остеобластів за той же час [6, 7]. При експериментальному моделюванні гіпокінезії встановлено зниження інтенсивності остеокластичних процесів у кістках, зменшення кількості остеобластів та їх функціональної активності [3, 4]. Показано посилення процесів остеоцитарного остеолізу і апоптоза остеоцитів в кістковій тканині [2, 3]. Деякі вчені пов’язують остеопоротичні перебудови в кістках при обмеженні рухової активності із збільшенням кількості остеокластів [4]. Інші припускають, що активізація остеокластичної резорбції не відбувається, а втрата кісткової маси є наслідком гальмування процесів остеогенеза [2, 4]. Однак до теперішнього часу закономірності росту, розвитку і резорбції кістки при обмеженні рухової активності вивчені недостатньо. Деякі з них є суперечливими [2, 4, 8]. Також залишаються маловивченими процеси остеокластичної резорбції у різних зонах довгих кісток при гіпокінезії. Вивчаючи інтенсивність процесів резорбції дослідники враховують не тільки кількість остеокластів, але й активність кожної клітини та їх ультраструктурні характеристики [4, 5]. Недостатньо вивченим є питання про морфологічні особливості взаємодії остеобластів, остеокластів і остеоцитів при обмеженні рухової активності [5, 8]. На сьогодні все більше підтвердження знаходить точка зору, що первинна реакція на обмеження рухової активності опосередкована локальними факторами і прямою
Фото Капча