Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зміст і структура шкільного курсу літератури в сучасній школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення курсу української літератури в школі
1.1. Аналіз мети і завдань вивчення української літератури в загальноосвітній школі
1.2. Проблеми методики літератури в загальноосвітній школі
2. Методика викладання курсу української літератури в загальноосвітній школі
2.1. Структурна побудова курсу української літератури в загальноосвітній школі
2.2. Аналіз структури існуючих підручників з української літератури
2.3. Дослідження системи оцінювання досягнень учнів з української літера-тури та шляхи її вдосконалення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізації української нацiональної ідеї та державотворення, найвищою цінністю проголошується людина. Тому в “Держав-ному стандарті загальної освіти.” змістом базової та повної середньої освіти насамперед передбачається створення оптимальних передумов “для всебічного розвитку особистості, виховання громадянина-патріота України”, а сам зміст “визначається на засадах загальнолюдських і національних цінностей, науковості й систематичності знань, їх цінності для соціального становлення людини, гумані-зації й демократизації шкільної освіти”. Відповідно, у сьогоднішній загально-освітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності.

Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Це надзвичайно важливий чинник і в сьогоднішніх умовах глобалізації усього світового цивілізаційного простору, і в індивідуальному національному самоусвідомленні. Вона має стати важливим чинником витворення національної ідеології, без якої неможливо збудувати державу-Україну і виховати свідомого українця. Ця нова ідеологічна доктрина для її повноцінного функціонування в сучасному світі має базуватися на історичних і культурних традиціях, на переосмисленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей. У цьому сенсі предмет “українська література” в 12-річній загальноосвітній школі набуває особливого значення.

У період свого становлення методика української літератури спиралася на багатій досвід етнопедагогіки, психології, літературознавства і мовознавства, на праці українських письменників і педагогів І.Франка, Х.Алчевської, Т.Лубенця та інших. В Україні методико-літературну діяльність в 20-х роках минулого століття розгорнули О.І.Білецький, Л.А.Булаховський, А.П.Машкін, В.І.Масальський, С.Х.Чавдаров, Т.Ф.Бугайко.

Початковою спробою наблизитись до створення курсу методики після О.Дорошкевича були «Методичні уваги для вчителя трудшколи» О.І.Білецького та Л.А.Булаховського (1927). У 1928 р. виходять друком методичні посібники А.П.Машкіна «Методика літератури» та «Методика літературного читання».

Систематичний курс методики літератури – «Методика літературного читання у 5-8 класах середньої школи» (1940) створили П.К.Волинський та Г.П.Снєжкова. Після другої світової війни на Україні розвернулась робота над актуальними і важливими питаннями історії й теорії методики літератури. Своєрідним підсумком цілого етапу розвитку методики стала фундаментальна праця Т.Ф.Бугайко та Ф.Ф.Бугайка «Українська література в середній школі. Курс методики» / За редакцією проф. П.К.Волинського (1962). У ній узагальнено здобутки викладання літератури в школі довоєнних часів та в умовах відбудови народного господарства після війни.

Пізніше створюються посібники з актуальних проблем піднесення якості викладання літератури: «Майстерність учителя-словесника» Т.Ф.Бугайко та Ф.Ф.Бугайко (1963); «Проблемні завдання на уроках російської літератури» Н.М.Сафонової (1977); «Самостійна робота учнів над літературним твором» і «Взаємозв'язок методів навчання на уроках літератури», В.І.Золотникової (1978); «Література і учнівська творчість» В.І.Цимбалюка (1975-1985); «Наукові основи підручника з літератури (4-10 класи)», «Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах» та ін. 

Проблемі аналізу художнього твору присвячені праці «Виховання» навичок аналізу прозового твору» Н.М.Сафонової (1967); «Спроби літературного аналізу» Є.О.Майміна (1972); «Аналіз художнього твору» К.П.Фролової (1975); «Проблеми літературної освіти в середній школі» В.Р.Щербини (1978); ряд посібників монографічного характеру про вивчення творчості письменників.

Корисними є монографічні дослідження з досвіду роботи окремих учителів, наприклад, посібник В.І.Цимбалюка «Література і учнівська творчість» (1985). Багато цікавого й потрібного беруть для себе вчителі з нарисів про майстрів-словесників, що регулярно друкуються в журналах «Українська мова і література в школі», «Дивослово».

Високий рівень методики літератури дозволив створити в Україні ряд грунтовних праць узагальнюючого характеру, в яких розв'язуються головні проблеми викладання літератури в школі. Серед них підручник для університетів та педінститутів В.Я.Неділька «Методика викладання української літератури в середній школі» (1978), книга Є.А.Пасічника «Українська література в школі» (2000), «Наукові основи викладання літератури» (За ред. Н.Волошиної та ін.).

Об’єкт дослідження – шкільний курс української літератури в сучасній школі. 

Предмет дослідження – структурні та змістові особливості шкільного курсу української літератури.

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати особливості методики побу-дови і викладання шкільного курсу літератури в сучасній загальноосвітній школі.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • проаналізувати мету і завдання вивчення української літератури в загальноосвітній школі;
 • з’ясувати проблеми методики літератури в загальноосвітній школі;
 • вивчити структурну побудову курсу української літератури в загальноосвітній школі;
 • провести аналіз структури існуючих підручників з української літератури;
 • дослідити систему оцінювання досягнень учнів з української літератури та запропонувати шляхи її вдосконалення.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння. 

Структура роботи. У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.
 2. Бандура О. Шкільний підручник з української літератури. - К.: Пед. думка, 2001. - 76 с.
 3. Вертій О. До проблеми викладання літератури // Дивослово. - 2004. - № 1. – С. 41-43.
 4. Волошина Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури. – К.: Рад. школа, 1985. – 102 с.
 5. Захарук Д. В. Ігри з літератури. – К.: Рад. школа, 1970. – 224 с.
 6. Клочек Г. Сучасна шкільна мовно-літературна освіта: спроба системного аналізу // Дивослово. - 2002. - № 4. - С. 26-32.
 7. Кулінська Л. П. Екранні та звукові посібники на уроках літератури. – К.: Рад. школа, 1979. – 103 с.
 8. Ми є. Були. І будем ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: Навч.-метод. посібник / За ред. проф. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2003. – 215 с.
 9. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.
 10. Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009. – 304 с.
 11. Мовчан Р. В. Українська література: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2005. – 240 с.
 12. Наукові основи методики літератури: Навч.-метод. посібник / За ред. проф. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
 13. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К.: Вища школа, 1978. – 248 с.
 14. Оліфіренко В. Підручник з української літератури: історія і теорія. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. -324 с.
 15. Основи педагогічних досліджень: Навч. посібник / За ред. О. П. Рудницької. – К.: Експрес, 1998. – 107 с.
 16. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
 17. Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009. – 390 с.
 18. Пультер С. О., Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в середній школі. – Житомир: Полісся, 2000. – 163 с.
 19. Слоньовська О. В. Українська література: 7 клас. – К.: Освіта, 2007. – 367 с.
 20. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі. — К.: РВІД «Проза», 1995. - 256 с.
 21. Ткачук М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009. – 416 с.
 22. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 318 с.
 23. Токмань Г.Л. Методи викладання української літератури // Дивослово. – 2002. - №6. – C. 11-13.
 24. Українська література: підруч. для 6 кл. / О. М. Авраменко, Л. П. Шабельникова. - Київ: Грамота, 2006. - 295 с.
 25. Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с. 
 26. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / укл. Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Генеза, 2002. – 136 с.
 27. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / укл. О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.
 28. Цимбалюк В. І. Українська  література і мова у школі. – К.: Рад. школа, 1975. – 104 с.
6578
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).