Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зміст соціальної роботи з молоддю

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Соціальна робота з молоддю – діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку молоді, захист її конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.
Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
визначення правових засад соціальної роботи з молоддю;
розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки молоді;
створення сприятливих умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності;
консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги;
здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності органів виконавчої влади, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем;
здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних явищ та подолання таких наслідків;
розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану молоді, яка зазнала жорстокості, насильства, потрапила в екстремальні ситуації;
сприяння молодіжним організаціям, іншим об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;
забезпечення дотримання соціальних стандартів і нормативів умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану молоді;
здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи;
сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;
встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю.
Умови здійснення молодіжної політики в Україні визначаються наступними факторами. Насамперед, варто враховувати динаміку чисельності молоді – прогнозується її ріст на початку ХХІ століття (порядку 3% до середини 2010 року) з досягненням максимуму в 2010 році, і подальшим спадом до 2015 року – нижче рівня 2010 року. При цьому на молодіжний вік припадає третина працездатного періоду, і молодь на сьогодні становить 36% працездатного населення (при цьому реально зайнята лише половина: інші вчаться, не мають роботи, перебувають у відпустках по догляду за дитиною).
Соціальна робота з молоддю є доволі новим видом діяльності в Україні. У силу цього проблема є недостатньо розробленою в нормативному плані. Проект Концепції державної молодіжної політики України визначив соціальні служби для молоді як організації, які незалежно від організаційно-правових форм і форм власності здійснюють заходи щодо соціальної підтримки молодих громадян, які перебувають у важкій життєвій ситуації, наданню соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної допомоги, сприянню в соціальній, психологічній адаптації і соціальній реабілітації, а також громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність з соціального обслуговування молоді без реєстрації юридичної особи.
Згідно цього ж проекту Концепції державної молодіжної політики соціальна інфраструктура для молоді – це система необхідних для життєзабезпечення молоді об'єктів (будинків і споруд), а також організацій, які здійснюють діяльність з охорони здоров'я, освіти, виховання, соціального обслуговування, фізичного, духовного і морального розвитку молодих громадян, забезпечення їх зайнятості і задоволення їх суспільних потреб.
Нормативною основою діяльності спеціалізованих установ по роботі з молоддю є:
програма «Молодь України» на 2006-2010 роки;
нормативно-правові акти Державного комітету України у дітей, сім’ї та молоді та інші.
При цьому ряд основних категорій: соціальне забезпечення, структурні елементи соціальних служб, соціальний захист – чітко не визначені, що вимагає подальших досліджень цієї проблеми і її законодавчого вирішення. Не забезпечена і присутність молодіжних розділів у законодавчих актах у всьому блоці соціальних та економічних законів.
Інноваційний характер діяльності установ органів молодіжної політики випереджає нормативне вирішення питання. Необхідна розробка пакету відомчих документів з функціонування соціальних служб для молоді: системи штатних нормативів, робочого часу і оплати праці, нормативів створення установ на певну чисельність молоді, податкових пільг для цих установ.
Розуміння цілей соціальної роботи з молоддю залежить від того, як ми розуміємо, що таке молодь, як формуємо її «ідеальний образ». Визначаючи статус молоді, суспільство певним чином позначає права й обов'язки, пов'язані із цим статусом. Їх зміст залежить від типу суспільства. Право визначати стутус тих або інших соціальних груп, у тому числі, молоді, є об'єктом боротьби зацікавлених груп. Відбиттям її і є наукова полеміка із приводу визначення поняття молоді й границь молодіжного віку.
Завдання соціальної роботи з молоддю можуть визначатися, виходячи або з розуміння її як соціально-вікової групи, або з розуміння молодості як життєвого етапу. У першому випадку будуються програми роботи з певною категорією потребуючих допомоги, у другому мова йде про корекцію процесу соціалізації.
Практика соціальної роботи з молоддю грунтується на двох базових соціологічних підходах – функціоналізмі і теорії конфлікту.
Основою функціоналізму є ідея консенсусу, яка полягає в тому що люди згодні з базовими цінностями суспільства. З погляду функціоналізму, родина, право, система освіти є агентами соціального контролю.
Відповідно до теорії конфлікту індустріальне суспільство обумовлює все більше нерівний розподіл доходу і зіштовхується зі зростаючою проблемою соціального контролю. Прихильники цієї соціологічної традиції намагаються досліджувати шляхи протидію такому контролю і пригніченню.
Прийнято виділяти чотири моделі роботи з молоддю:
радикально-гуманістична;
радикально-структуралістська;
інтерпретативна;
функціоналістська.
Зміст молодіжної політики може тлумачитися по-різному, залежно від того, як широко соціум погоджуєтьсяся розуміти соціальну політику. Якщо соціальна політика – це будь-які впливи держави на соціальне життя, то молодіжна – її частина; якщо соціальна політика зводиться тільки до захисту певних груп населення, то молодіжна політика буде ставити перед собою і деякі самостійні завдання, які стосуються власне соціалізації.
Завдання молодіжної політики визначаються в наступних областях:
забезпечення соціального здоров'я молоді;
сприяння сімейному вихованню;
сприяння освіті та професійному зорієнтуванню;
сприяння зайнятості;
вирішення житлових проблем;
взаємодії з молодіжними організаціями;
впливу на процеси в молодіжній культурі.
Соціальна робота з молоддю повинна координуватися з молодіжною політикою, необхідна взаємодія здійснюючих її організацій.
 
Список використаних джерел:
 
Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. – К. : УДЦССМ, 2001.
Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижовата О. С., Бурлака В. В., Грига І. М. Соціальна робота. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004.
Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” // ВВР. – 2006. – № 35.
Звєрєва І. Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні. – К. : ДЦССМ, 2004.
Семигіна Т. В., Мигович І. І., Григ І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М. Теорії і методи соціальної роботи. – К. : Академвидав, 2005.
Толстоухова С. В. Здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2004 році: Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. – К. : Держсоцслужба, 2005.
Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К. : ВМУРОЛ «Україна», 2004.
Фото Капча