Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 1 з дисципліни "Фінанси". Гроші, грошовий оборот та грошова система.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МОДУЛЬ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА І ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
 
Змістовий модуль 1. Гроші, грошовий оборот та грошова система
 
Тема 1. Сучасні гроші : суть, функції та роль в економіці
 
1.1. Сутність грошей. Властивості грошей
1.2. Форми грошей.
1.3. Функції грошей.
1.4. Грошова маса.
1.5. Закон грошового обігу.
 
1.1
 
Необхідність виникнення грошей обумовлена розвитком товарного виробництва і появою відносин обміну. 
Існує дві концепції походження грошей. Згідно раціоналістичної концепції гроші виникли як результат угоди між людьми з метою полегшення обміну.
Згідно еволюційної концепції гроші виділяються із загальної товарної маси у результаті розвитку товарного виробництва й обміну, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару.
Гроші – це специфічний товар, здатний обмінюватись на будь-який інший товар, тобто товар, який є загальним еквівалентом.
Особливості грошей як товару:
1. В грошах розв'язана суперечність між споживною та міновою вартістю, що робить їх здатними обмінюватись на будь-який товар.
2. Гроші виступають втіленням абстрактної праці, праці взагалі.
3. Гроші не просто товар, а носій певних суспільних відносин.
4. Як результат тривалого історичного розвитку, гроші самі по собі не можуть бути застиглим явищем, а повинні постійно змінюватись як по суті, так і за формою існування.
5. Гроші не можуть бути відмінені угодою людей чи держави до тих пір, доки існують адекватні грошам суспільні відносини.
Вимоги до грошей на сучасному етапі.
1. Гроші повинні легко відтворюватись у будь-яких обсягах відповідно до зростання масштабів суспільного виробництва.
2. Виготовлення грошей має відбуватися з мінімальними витратами.
3. Сама вартість грошей повинна бути гнучкою, сприятливою до державного регулювання.
Властивості грошей :
1. Портативність – як засіб обігу гроші мають бути зручними для транспортування та обміну.
2. Легкоподільність – гроші мають бути зручними під час розрахунків за придбані товари.
3. Довговічність – гроші повинні мати довгий строк існування
4. Однорідність – гроші не повинні втрачати своїх властивостей у процесі обігу.
5.  Загальновизначеність – гроші є  законним платіжним засобом на території всієї країни.
6. Стабільність – гроші повинні зберігати однакову купівельну спроможність протягом тривалого періоду.
 
1.2.
 
По формі існування розрізняють:
- готівкові гроші,
- безготівкові гроші (депозитні).
Готівкові гроші - це виготовлені з паперу або іншого матеріалу неповноцінні знаки вартості. Виготовляються у вигляді паперових грошей та монет. В залежності від того, хто випускає гроші, розрізняють казначейські білети та банківські білети.
Паперові гроші - нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом.
Ознаки паперових грошей:
-  нерозмінність на золото;
-  примусовість курсу;
- несталість їх вартості та поступове знецінення. 
Виникнення паперових грошей зумовлене:
1.  неможливістю забезпечити потреби обігу повноцінними грошима;
2.  необхідністю мінімізації витрат на виготовлення грошей;
3. зростанням економічної могутності держави до рівня, що забезпечує їй високий авторитет та довіру.
 Особливістю сучасних монет є те, що вони карбуються з недорогоцінного металу. Їх називають білонними монетами. Виготовлення таких монет було об'єктивною необхідністю, тому що:
- монета з дорогоцінного металу швидко стирається;
- висока вартість дорогоцінного металу потребувала карбування монет надто малих розмірів.
Безготівкові гроші - неповноцінні знаки вартості, які не мають матеріального втілення і існують у вигляді певних сум на рахунках у банках. Виникнення цих грошей стає можливим при високому рівні розвитку банківської системи.
 
1.3.
 
Роль грошей у ринковій економіці реалізується через їх функції.
Функція грошей – це певна дія чи „робота” грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі відтворення.
Основні функції грошей:
- міра вартості
- засіб обігу
- засіб платежу
- засіб нагромадження
- світові гроші.
1. Міра вартості – функція, в якій гроші забезпечують вимірювання вартості товару, надаючи їй форму  ціни. Ціна – грошовий вираз   вартості товару. 
2.  Засіб обігу – функція, в якій гроші виступають як посередник в обміні товарів. Обмін товарів   за допомогою грошей здійснюється   за формулою  Т – Г – Т’,   на відміну від бартерного обміну Т – Т’. Участь в обміні грошей надає йому нову якість, він розпадається на два самостійних акти: Т – Г – продаж і   Г – Т’ – купівля, які можуть не співпадати у часі і просторі. Але у кожному з цих актів моменти передачі товару і грошей співпадають. Цю функцію можуть виконувати тільки готівкові гроші.
3. Засіб   платежу – функція,   в   якій   гроші   обслуговують   погашення різноманітних боргових зобов’язань. Цю функцію виконують як готівкові, так і безготівкові гроші.
4. Засіб нагромадження – це функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в  процесі розширеного відтворення.   Нагромадження в сучасних умовах виступає в двох формах:
а) нагромадження,  обумовлене
Фото Капча